Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

mesken de labaratuvar acılabilirmi

Başlatan sk1903, Şubat 13, 2017, 03:16:40 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

merhaba 23 daireli bir apt oturmakdayım .2 daire büro 21 daire mesken gorunuyor tapuda.1 fırma gelmıs 20 yıl önce 15daireyi almiş labaratuvar yapmış.Daireler birbirinden bağımsız her katta 1-2 dairesi var,LTD şirketi kurmuş her dairede başka bir tahlil yapıyor,apartmanımız bildiğiniz hastane gibi giren cıkan belli değil onu da gectım adam en fazla daire bende havasıyla apt girişine yani ortak kullanim alanina hastaları icin koltuk koymuş bekleme salonu yapmiş.Sorum şu;MESKEN OLAN VE TAPUDA DA MESKEN GÖRÜNEN YERDE LABARATUVAR ACMAYA HAKLARI VARMI ?bANA YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVINIRIM
Linkback: mesken de labaratuvar acılabilirmi


  • Gösterim 5,082 
  • Yeni Üyeler ve Acemi Sorular...
  • 6 Yanıtlar
Kmk madde - 19: her hangi bir kat maliki ortak alanlarda tüm binanın 4/5 oyunu almadan tesis ve tadilat yapamaz.

Gece olduğu için hafızamdakileri aktarıyorum.

İzin alsa bile laboratuar kuramaz. Mesken imarlı bağımsız bölüme izin almadan sadece muhasebe gibi ofisler kurulabilir. Stok ve müşteri giriş çıkış trafiği ile kat maliklerini huzursuz ve rahatsız edemez.

Kat Mülkiyeti Kanununun / VII - Yasak işler:
           
Madde 24 – Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.
             
Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/194 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.
             
Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.

Kanunun 1. fıkrasının iyi incelenmesi gerekir düşüncesindeyim. Meskende muayenehane açılabilir ancak laboratuvar açılmasının mevzuata uygun olmadığı kanaatindeyim. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planınızı incelerseniz bazı konularda yol gösterir.

( Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Sadece bilgi alıp verme amaçlıdır. Doğruluğu tartışılır. )
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Yol göstermesi acısından Yargıtay Kararını incelemenizi tavsiye ederim.

T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2004/1333 2004/2407

Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi :Adana 3.Sulh Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava dilekçesinde, davalılardan Nihal'in mülkiyetinde olan mesken nitelikli bağımsız bölümün diğer davalı Kasım tarafından röntgen ve ultrasounol Laboratuvarı olarak kullanıldığı, meskenin laboratuvar olarak kullanılamayacağı, bu yerdeki röntgen cihazlarından yayılan ışınlardan apartman sakinlerinin zarar gördüğü ve sağlıklarını tehdit ettiği, ayrıca girip çıkan hastaların ortak yerlere tükürüp sigara izmariti atmak suretiyle de rahatsızlık verdiği ileri sürülerek hakimin bu duruma müdahale edip eski hale getirme kararı verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece, dava konusu yerin röntgen muayenehanesi olarak kullanıldığı ve bunun yasaya aykırılık teşkil etmediği yolundaki bilirkişi raporu esas alınarak davanın reddine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 24.maddesinin birinci fıkrasında, anataşınmazın kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseselerin kurulması kesin şekilde yasaklanmış; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bunun dışında tutulmuştur. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre de, tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümde başkaca işyeri açılabilmesi için buna kat malikleri kurulunca oybirliği ile karar verilmiş olması gerekir.

Bu hükümler çerçevesinde anataşınmazın mesken nitelikli bağımsız bölümünün başka amaçla kullanımından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle, bağımsız bölümde yapılan işin niteliği net ve doğru bir biçimde ortaya konulup belirlenmelidir. Yapılan iş, anılan yasa maddesinin ilk fıkrasında yasaklanan nitelikte bir iş ise meskenin bu yasak işte kullanılmasının önlenmesi gerekecektir. Maddenin ikinci fıkrası kapsamında iş veya ticaret yeri olarak kullanımın sözkonusu olması halinde; kat malikleri kurulunca oybirliği ile verilmiş bir karar yoksa yine bu kullanım önlenip mesken haline getirilmesi yoluna gidilecektir. Meskenin gerçek kişi tarafından dispanser, klinik, poliklinik, laboratuvar niteliğinde olmayan doktor muayenehanesi olarak kullanıldığının saptanması durumunda bu yerin (yönetim planında ya da kat malikleri kurulu kararı ile de yasaklanmamış ise) muayenehane olarak kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Somut olayda; dava konusu yerin röntgen ve ultrasounal laboratuvarı olarak kullanıldığı ileri sürüldüğü halde bilirkişi raporunda; davalı Kasım tarafından işletilen böyle bir laboratuvarın daha çok münferit ve kişisel emeğe dayalı olarak faaliyet gösteren doktor muayenehanesi olarak kabulünün mümkün olup olmadığı ya da Kat Mülkiyeti Yasasının 24.maddesinin birinci fıkrasında sayılan yasak işler kapsamına girip girmediği dayanakları ve gerekçeleri gösterilmek suretiyle açıklanmamış, sadece muayenehane niteliğinde olduğunun belirtilmesiyle yetinilmiştir. Ayrıca konunun Sağlık Bakanlığından, radyoloji uzmanı doktorun muayenehanesinde "muayene" sözcüğünün ifade ettiği anlam çerçevesinde yapabileceği işlerin neler olduğunun, bu kapsamda hangi cihazları muayenehanede bulundurup kullanabileceğinin ve de tıbbi tanı cihazı bulundurma yetkisi ile ruhsatını almış bir laboratuvarın hasta yoğunluğu da dikkate alınarak yasada belirtilen dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehane kapsamına girip girmeyeceği sorulup tespit edilmemiştir.

Öte yandan, davada röntgen cihazlarının yaydığı ışınların apatman sakinlerinin sağlığı yönünden sakınca teşkil ettiği ve rahatsızlık verdiği de ileri sürüldüğüne göre yerinde aletsel ölçümlemeye dayalı bilirkişi incelemesi yaptırtılıp gerçekten rahatsızlık verici bir durumun olup olmadığı ve ışın ve radyasyon etkisinin çevreye zarar vermemesi bakımından gerekiyorsa alınacak önlemlerin neler olduğu tespit ettirilmemiştir. Keza dava konusu yere gelip giden hastaların anagayrimenkulün ortak yerlerini kirletip rahatsızlık verdiği iddiası da araştırılmamıştır.

Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar etraflıca araştırılıp bilirkişiden bu çerçevede ek rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 29.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

ÖNCELLİKLE CEVAP VERDİGİNİZİCİN TESEKKÜR EDERİM ANCAK ŞUNU ANLIYAMİYORUM  bu kararı okuduğumda dava acılsa onlarmı kazanır yanı labaratuvar acabiliyormu?bunu aklım almıyor çünkü bu sirket ltd ve aşağıda belirttiğim bircok seyi yapıyor.Bu şirketle problemim byranın kralı biziz demeleri ve ben yalnız yasıyan bir bayan olarak her gün asansore değişik değişik insanlarla binmek zorunda kalıyorum apartman ıcınde hergun her cesit insanla burun buruna geliyorum ekmek paraları dıyerek sesımı cıkartmıyordum bugune kadar ancak 5 senedir ben calısmayan apartmanımızın zilinini ve otomatımı bu şirket yapılmasını kabul etmeyıp yaptırtmadıgı için misafirim geldiğinde beni tel arayarak geldım dıyor ve ben asaya ınıp dıs kapıyı acmak zorunda kalıyorum onların acık oldugu saatlerde kapı kapanmıyor acık onlar kapatınca kapıcı dıs kapıyı kapatıyor ve bız asaya ınıp acmak zorunda kalıyoruz mısafır geldıgınde.Otomatı yaptırmama nedenleri onların ıhtıyacı yokmuş!!!bana son toplantıda begenmıyorsan gıt begendıgın yerde otur burası boyle sacma ısteklerle toplantıyı meskul etme dıyerek resmen azarladılar :) zil ve otomat sacmaymış...apartmanımıza gelen en dusuk elektrık faturası 600 tl ben asansore gunde en fazla 3-4 defa bınıyorum onların hastaları yuzunden asansor hıc durmuyor elektrık parasını ama esıt ödüyoruz herseyleri sacma sıkıldım bunlardan savas baltalarımı cıkardım ama hakkım nedır tam bılemıyorum...Labaratuvarlarında kullandıkları cıhazlar
ultrasonografi-Koroner BT Anjiografi,-Dental Radyoloji-64 Dedektörlü BT-4 Boyutlu Ultrasonografi-Manyetik Rezonans (MR)-Bilgisayarlı Tomografi (BT)-Girişimsel Radyoloji-Renkli Doopler Ultrasonografi-Jinekolojik Ultrasonografi-Jinekolojik Ultrasonografi-Tam Saha Dijital Mammografi-Tıbbi Tahlil LaboratuvarıKemik Dansitometresi (Kemik Yoğunluğu Ölçümü)-

#5
(1) Öncelikle Kat Mülkiyeti Kanununa hakim olacak kadar ısrarla bilgi sahibi olun.
(2) Binadaki olumsuz suç ve/veya kusurları geri dönüşü olmayacak şekilde (inkar edilemez nitelikte resmi yöntemlerle) tespit ederek tutanak tutulmasını sağlayın.
(3) Karşı tarafın size haksız söylem ve eylemlerini delil olarak kullanabilmek amacıyla yanınızda şahit kişi(ler) varken muhatap olun.
(4) Suç ve/veya kusur işleyenlere önce noterden İHTAR göndererek, kusurların düzeltilmemesi halinde yasal işlem başlatacağınıza dair ihtarda bulunun.
(5) Mutlaka profesyonel yardım alın.   

İsterse binadaki sizinki hariç bütün bağımsız bölümlerin sahibi olsun:
Alıntı Yap
Karar Yeter Sayısı :Oy Birliği Aranan Kararlar ve Hükümler :
1- KMK. Madde 24. maddesinde kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümün sinema, kahvehane, gazino, pavyon, bar, klüp, dans salonu, boyahane vb. olarak kullanılması. (bkz; yasak işler)
2- Ana Taşınmazın üzerine kat ilavesi, sonradan boş kısımlara ilave yapılması(Kat Mülkiyeti Kanunu .Madde 44)
3- Arsa paylarının yeniden düzenlenmesi.
4- Ana taşınmazın bir hakla kayıtlanması, arsanın bölünmesi bölünen kısmın başkasına temliki.
5- Ana taşınmazın çatı ve duvarlarının reklam asılması için kiralanması.

Hem arsa Payı hem de kat malikleri sayısı çoğunluğu aranan işler ile ilgili hükümler :
1- Yönetici Atanması (Kat Mülkiyeti Kanunu .Madde 34/3) (bkz. yönetim - yönetici)
2- Denetici Atanması (Kat Mülkiyeti Kanunu. Madde 41/3)
3- Ortak yerlere faydalı onarım ve ilaveler yapılması

Not : Oybirliği ile karar vermek gerektiğinde toplantıya katılanların değil, kat maliklerinin tümünün oybirliği gerekir. * Yalnız pay veya paydaş çoğunluğu ile alınan karar ile yönetici seçilemez.

Bütün bunlara rağmen üstün oya sahip olsa dahi,
1. derecede 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna, Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olarak (yasaya aykırılık teşkil etmeyecek şekilde) hazırlanan + Tapuda Tescil ettirilen
2. derecede Yönetim Planına, yönetim planı 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve bina/site gibi yönetimlerin ilave oalrak ek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sözleşme niteliğinde bir anlaşmadır. Örneğin bir sitede yüzme havuzu varsa, bu ortak alanın kullanılması ile ilgili kurallar o sitenin yönetim planına eklenir, yönetim planı olmadan da bir bina yönetilebilir. Yönetim planı kuralları imza atanları bağlar, yasa ise tüm ülke vatadaşlarını sorumlu/yükümlü kılar. Bu nedenle yasaya rağmen, yasaya aykırı Yönetim Planı hazırlanamaz. Yasaya aykırı alınan kararlar sorumluluk olarak dayatıldığında, bağımsız bölümü sonradan satınalan (devir alan) kat malikini bağlamaz. İtiraz hakkı saklıdır. Yönetim Planı yoksa 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun tamamı uygulanır.

Kat Mülkiyeti Kanunu uzlaşma mantığı ile işler. İtiraz yoksa kabul ediyorsunuz anlamına gelir. Bu nedenle Hak Düşürücü Süre sınırlarını (bu forumdan da olur) mutlaka inceleyerek alınan kararları takip ediniz. Toplantıya katılmamanız size her zaman itiraz hakkı vermez.

"Araştırmalarınızda başarılarınızın artarak devamını diliyorum"


Sayın sk1903

Kat Mülkiyeti Kanununun VII - Yasak işler başlıklı 24. Maddesinin 1. Fıkrası

'' Madde 24 – Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. '' amir hükmü vardır.

Diyor ki;

1-   '' senin bağımsız bölümün meskende olsa iş yeri de olsa hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler açılmasını izin vermiyorum... Hatta sen bu faaliyet için kira sözleşmesi yapmış isen de ben bu sözleşmeyi hükümsüz ( yok ) sayıyorum '' ...... '' Bak kardeşim açacaksan da muayenehane olarak açabilirsin '' diyor.    :-[  Umarım kaba olmamıştır.


2-   Yargıtay 18. Hukuk Dairesi de; Adana 3.Sulh Hukuk Mahkemesi iş yeri lehine vermiş olduğu ( röntgen ve ultrasounol Laboratuvarı olarak kullanılan iş yeri ) vermiş olduğu KARARI bozuyor. Bozma gerekçesi ise yeterli araştırma yapılmadan, mevcut belgeler ve bilirkişi raporuna göre karar verilmesi; ( süreç ne oldu bilmiyorum ama bana göre iş yeri sahibi davayı kaybetmiştir diye düşünüyorum, keşke bu nihai kararları bulabilmiş olsaydık, o zaman net yanıt verebilirdim )

Eğer benim fikrimi sorarsanız, sizin durumunuz Kat Mülkiyeti Kanununun VII - Yasak işler başlıklı 24. Maddesinin 1. Fıkrası girer. Sizin için en doğrusu yaklaşım da hukuki yardım alarak süreci takip etmeniz olur. Sayın ck0902 nin yazdıklarını tamamen katılıyorum.

Saygılar.

( Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Sadece bilgi alıp verme amaçlıdır. Doğruluğu tartışılır. )
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler