Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

yalnız yaşayan şizofren mülk sahibinin apartmandan uzaklaştırılması...

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Aralık 03, 2007, 06:26:28 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 3 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

Bir web sitemize gelen mesajı buraya alıntı yapıyoruz.

apartmanımızda yalnız yaşayan asker emeklisi ve şizofreni hastası olan mülk sahibi ,mevsimsel olarak krize girmektedir.Ancak polis yardımı ile hastaneye gönderilerek tedavisi yaptırılmaktadır.Ancak bu durum apartmanımız da yaşayan özellikle bayanları ve çocukları tedirgin bir yaşam sürmelerine sebep olmaktadır.Konu ile ilgili önerilerinizi rica ediyorum.

sertacyurtseven...................
Linkback: yalnız yaşayan şizofren mülk sahibinin apartmandan uzaklaştırılması...


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif
  • Gösterim 11,162 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 1 Yanıtlar
Öncelikle rahatsuz olan asker emeklisine geçimiş olsun diyerek başlayacağım. Tabi siz komşularına da...
Kat Mülkiyeti açısından yanıtlamaya çalışacağım sorunuzu.
KMK (değişen kanunda da vardır...)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları  A) Kat Maliklerinin borçları:
I - Genel kural:  Madde 18 - derki: " Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. "

İşte bu maddeye göre "Birbirlerini Rahatsız Etmemek" gibi bir kavram ortaya çıkmaktadır.  Buradan genel bir tanımlama yapabiliriz :Kat maliklerinin , apartmandaki diğer sakinlerin huzur ve rahatını bozacak şekilde gürültü yapmaları; çevreyi rahatsız etmeleri, her türlü çalgı aletini,radyo, televiyon, müzik seti gibi cihazları yüksek sesle çalmamaları; çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve benzerlerini gürültülü bir şekilde çalıştırmamaları; uygun olmayan saatlerde özellikle saat 22:00'den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna engel olacak şekilde harekette bulunmamaları gerekir.

Ancak;

"Rahatsızlık" sübjektif ve öznel bir kavram olduğundan dolayı kişiye, zamana ve yere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle rahatsızlık verdiği ileri sürülen davranışın, niteliğinin "uzman" bir bilirkişi tarafından belirlenmesi gerekir.

Rahatsızlık veren kişi tahliye edilebilir mi?

Mahkeme rahatsızlık nedeniyle tahliye kararı veremez ancak gerekli tedbirler hakkında karar verir. Şöyleki "Rahatsızlık veren kişi karara uymaz, rahatsızlık vermeye devam ederse, hakkında KMK Md:25 ve Md:33 hükümleri uygulanır.

VIII - Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti:  Madde 25 - Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.
Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar  vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir. (md:12)
Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;
b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;
c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.
Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer. (md:12)

ve

V - Hakimin müdahalesi: Madde 33 - Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. (md:17)
Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.
Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır. (md:17)

Netice:
Kat Mülkiyeti Kanunu md:18 bir tahliye aracı değil, rahatsızlığın önlenmesi aracıdır. Kat Maliklerinden biri veya birkaçı ile tamamı  veya yönetici rahatsızlığın önlenmesi için Sulh Hukuk mahkemesine dava açabilir. Dava kazanılacaktır. Ancak rahatsızlık veren hareketler kişinin sağlık durumu nedeniyle önlenemeyecek belki de şiddeti artacaktır. Bu durumda icra işlemlerine başlanabilir. Ancak bu icra işlemi hakimin bir cezaya hükmetmesi karşılığı oluşacaktır. Ayrıca davanın aşamasında bir bilirkişi tespiti istenecektir. Bu işlem avukat masrafı ile beraber toplam masrafı 1.000 YTL civarında bir işlemdir. Dava sonucunda bu rahatsız beyden tahsil edilebilir.

Devamında iyi bir avukat KMK madde 25'e göre işlemler yapabilir. Yeni değişen Kat Mülkiyeti yasasında yukarıda görüldüğü gibi mülkiyetin devri konusunda bir kolaylık getirmiştir. Ancak baştan söylemeliyim fiiliyatta uygulanması gerçekten zordur. Kat maliklerinin salt çoğunluğu davayı açmak istemeli (devir davası) ve dvamında en az bir kaç kişi devir bedelini ödemek için yukarıda kanunun saydığı işlemleri yapmalıdır.

Konu KMK ile kısacası bu mertebelerle ilgilidir. Ancak medeni hukuk vs. açısından bir avukata danışılmasında fayda vardır. Sonuçta bu kişinin hasta olduğu hastane raporu ve heyet raporu ile belgelenirse, ehliyetinin birinci derecen bir yakınına teslimi vaya bakıma muhtaç hale geldiği ve kimsesinin olmadığı tespit edilirse devlet tarafından bakımı sahiplenilebilir.

KMK dışındaki yolları denemeniz sonuç açısından faydalı olabilir. Ancak şizofreni düzenli tedaviye muhtaç bir rahatsızlıktır. Sizin rahatsızlığınızın çözümü mülk sahibinin kendi isteği dışında apartman uzaklaştırılması olmamalıdır diye bir de yorum yapmak isterim. Daha insani olarak kişinin tedavi edilmesi için uzun süreli bir bakım merkezine aytırılması için çözüm yollarını aramak daha doğru olacaktır.

Neticede "o komşu siz komşularınızın şimdi külüne muhtaçtır."

Saygılarımla,
 

Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler