KatMulkiyeti.Com Her Bininci Üyesine Tam İçtihatlı ve Açıklamalı Kat Mülkiyeti Kanunları Seti Hediye Etti. Sıra 13.000 Üyede!

Reklam Alanı !

Gönderen Konu: Yönetim Planı Hükmünde Olmayan Özel Nitelikli Sözleşmeler Nasıl uygulanır ? Kiml  (Okunma sayısı 5577 defa)

 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Yönetici
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 1211
 • Nerden: İstanbul
 • 1848
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Çevrimdışı
mühendis ..........
Her parsel için ayrı ayrı düzenlenmiş, her sayfası imzalı  yönetim planları Tapuya 27/12/2001 yılında verilmiş, Tapu dairesinde mevcuttur.
(Geçerli Olan Yönetim Planı Budur!)

29/07/2007 tarihinde 4 parsel için seçilmiş bir tek yönetim, 29/07/2007 tarihli yeni bir yönetim planı ortaya koymuş ve uygulamaya başlamıştır. Bu yönetim planı Tapu Dairesine tescil ettirilmemiştir. Bu yönetim, 29/07/2007 tarihli tapuya tescilli olmayan bu yönetim planı için "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" demekte ve uygulamaktadır.


Sorum Şudur;
1) 28 Kasım 2007 den önce 4 parselde kurulu dubleks konutlar için seçildiğini söyleyen bu yönetim, 2001 yılından beri tapu dairesinde bulunan yönetim planlarını göz ardı edip, 2007 yılında ortaya koyduğu ve bazı kat maliklerine sadece son sayfasını imzalattığı, tapuya da tescil edilmemiş bir belgeyi "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" adı altında ortaya koyarak uygulamaya koyabilir mi?Burada diğer üyeler için bir açıklama ... 28 Kasım 2007 Yeni Kat Mülkiyeti Yasasınının yürülüğe girdiği tarihtir. Bu tarihten önceki kurallar şu olmalıdır.

Birçok parsel üzerindeki yapılarda kat malikleri biraraya gelerek, Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen kat malikleri kurulu yönetimini oluşturamazlar. Bu kişiler arasında geçerli olan bir yönetim planı var ise, bu yönetim planı Kat Mülkiyeti Kanununun öngördüğü yönetim planı olmayıp, ancak taraflar arasında bir sözleşme hükmündedir.
Bu hususlar dikkate alındığında, uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanamayacağı gibi, sözü edilen Kanunun (KMK)  Ek 1 ve HUMK.'nun 8. maddesi de dikkate alındığında, bu gibi davalara Sulh Mahkemesi değil Asliye Hukuk Mahkemesi bakar.
... (Y. 18. HD., 09.06.1997, E. 1997/5408, K. 1997/6070.)

l'den çok parsel üzerindeki bağımsız bölüm mâliklerinin oluşturdukları Kurul, KMK.'nda öngörülen Kat Mâlikleri Kurulu niteliğinde olmadığı için, bu Kurul kararlarına karşı ancak genel hükümlere göre dâva açılabilir.
Davada, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun olarak üç ayrı bağımsız parsel üzerinde inşa edilmiş üç ayrı anayapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin biraraya gelerek her bir parseldeki yöneticilerden ayrı olarak ortak yönetici seçmelerine ve her üç parsel üzerindeki yapıların müşterek yararlandıkları merkezi ısıtma sistemi sebebi ile yapılacak ortak giderlere ve avansına ilişkin kararın iptali istenmektedir.
Böyle bir dava Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmediği, ortak merkezi ısıtma sistemi sebebi ile tüm kat maliklerinin hak ve sorumluluklarını bu sebeble düzenleyen bir irade beyanına ilişkin olduğu cihetle Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.
Bu hususlar dikkate alınmadan uyuşmazlığın kat mülkiyetinden kaynaklandığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.'nun 428. maddesi gereğince bozulmasına ...(Y. 18. HD„ 02.04.1998, E. 1998/1958, K. 1998/ 3508.)

KMK'da Sözleşme Nedir? :
 
Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmî seneddir.
 

Bütün kat mâliklerinin özgür iradesi ile oluşturulan birsözleşme niteliğindeki Yönetim Plânı hükümlerine ilke olarak müdâhale edilmemesi gerekir. Ancak, kanunun buyurucu kuralların ıihlaleden, aynî hak değerinde bir hak oluşturan YönetimPlânı hükümleri mahkemece iptal edilebilir.(Y. 18. HD., 14.06.1999, E. 1999/6211, K. 1999/7670.)


Yani sözleşme denilen metin aslında "Yönetim Planı"'dır.

 "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" Nedir?

Valla İlk defa duydum. Bilmiyorum. "Demokrasilerde çareler tükenmez" beyitinin ürünü olmalı.

KMK. hükümlerine göre, kat mülkiyetine geçişte düzenlenen ve tüm kat mâlikleri tarafından imzalanması gereken belgeler, taraflar arasında bir sözleşme niteliğindedir. Bu sözleşmenin feshini ve tâdilini gerektirir zorunlu kanunî sebebler olmadıkça, değiştirilemez. (Y.18. HD., 22.01.1993, E. 1992/13835, K. 1993/328)

"Bütün kat mâliklerinin özgür iradesi ile oluşturulan bir sözleşme niteliğindeki Yönetim Plânı hükümlerine ilke olarak müdâhale edilmemesi gerekir. ...."(Y. 18. HD., 14.06.1999, E. 1999/6211, K. 1999/7670.)

Kat mülkiyeti /kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerin malikleri arasında uyuşmazlık/ihtilaf çıkacak olursa, sırasıyla aşağıdaki hükümler uygulanır. Ancak, birinci sırada (yani 1'de) hüküm varsa, ikinci sıradaki hüküm uygulanmaz.

1)   Tapu Kütüğü kaydındaki hükümler,
2)   Kat mâlikleri arasında yapılmış sözleşme hükümleri,
3)   Yönetim Plânı'ndaki hükümler,
4)   KMK. hükümleri,
5)   Medenî Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler.

Emredici hükümler dışında, sözleşme ile getirilen düzenlemeler ve daha da önce Yönetim Plânı öncelikle uygulanır.

Peki  "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" !!!!

Herhangi bir konuda  Kat Mâlikleri Kurulu karan alınamazsa, kat mâliklerinin hepsinin katıldığı bir "Sözleşme" ile de aynı sonuca varılabilir. Ancak bu şekilde düzenlenen sözleşme, o sözleşmede imzası olan kat mâliklerini bağlar. Bağımsız bölümlerin mülkiyetini sonradan iktisap edenleri, yani
yeni mâlikleri bağlamaz.

O halde, Yönetim Plânı ve Kat Mâlikleri Kurulu kararı niteliğinde olmayan ve konu ile ilgili metnin kanundakinden farklı bir şekilde düzenlenen sözleşmeye yeni mâlikler uymak zorunda değildirler.

Demekki Peki  "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" !!!! YÖNETİM PLANI NİTELİĞİNDE OLMAYAN YÖNETİM PLANIDIR!!!!!

DİĞER TARAFTAN YÖNETİM PLANI NİTELİĞİNDE OLMAYAN YÖNETİM PLANI İÇİN...

Kat irtifaklı/kat mülkiyetli olmayan binaların mâlikleri tarafından yapılan sözleşmeye kendileri 'Yönetim Plânı" deseler bile — adı geçen sözleşme binaları kat irtifaklı/ kat mülkiyetli olmadığı için — KMK.'da hükme bağlanan Yönetim Plânı niteliğinde olmaz; Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşme niteliğinde olur. Bu nedenle de, böyle bir sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklar Borçlar Kanunu hükümlerine göre çözümlenir.

Birbirlerine bitişik bile olsa l'den çok parsel üzerinde müşterek kat mülkiyeti kurulamaz. Ancak, paydaşlar tesis için sözleşme yapabilirler ve bu sözleşmeyi imzalayan kat mâliki bununla bağlı olur. (Y. 18. HD.,27.09.1993, E. 1993/7647, K. 1993/10020.)

KMK.'na göre Yönetim Plânı niteliği taşımayan sözleşmeler sadece onu imzalamış olanları ve onların adına bağımsız bölümü kullananları bağlar.
Böyle bir bağımsız bölümü miras yoluyla veya satın alma ile iktisap edenler, bu sözleşmeyi imzalamadıkları takdirde, onunla bağlı olmazlar.

Yani yönetiminiz mevcut yönetim planı varken ve değişiklik koşulları yerine gelmeden "2007 yılında ortaya koyduğu ve bazı kat maliklerine sadece son sayfasını imzalattığı, tapuya da tescil edilmemiş bir belgeyi "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" adı altında ortaya koyarak uygulamaya koyamaz" , AYRICA BU YÖNETİM PLANI BENZERİ SÖLEŞME'nin geçerli olması için maddelerinin mevcut tapuya kayıtlı yönetim planı maddeleri ile çelişmemesi gerekir. Eğer çelişmiyorsa ve yönetim planı içeriğinde bulunmayan ve mevcut tarihteki kanun (KMK) 'a ters düşmeyen maddeler için ise bu sözleşme sadece imzalayanları bağlar , ve borçlar kanununa göre bağlar. Yani bu sözü edilen söleşme için  Kat Mülkiyeti hükümleri uygulanamaz.


2) Kat irtifakı kurulurken her parsel için ayrı ayrı olmak üzere taa 2001 yılında düzenlenerek tapu dairesine verilmiş yönetim planları yok sayılabilir mi? Yönetim planı benzeri sözleşme nedir?Ne zaman düzenlenmesi gereği vardır?

BU KONUYU BİR ÜST MADDEDE ANLATTIM.

3) Tapu  dairesince tescil edilmiş esas yönetim planları varken, Tapuya tescil ettirilmemiş yönetim planı benzeri sözleşme  uygulamaya konabilir mi?

BU KONUYU DA BİR ÜST MADDEDE ANLATTIM.


İyi günler dilerim.
Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap


 • Okunma sayısı 5577 defa
 • 2 Yanıt • 06NECDET
 • Üye
 • **
 • İleti: 1
 • 0

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
 • Çevrimdışı
PROFOSYONEL ŞİRKETE SİTE YÖNETİMİ DEVİR SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Yönetici
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 1211
 • Nerden: İstanbul
 • 1848
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Çevrimdışı
Bu tip örneklere yer vermiyoruz. Yakın zamanda açılacak Yönetici Klübü bölümümüzde bulabileceksiniz.
Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap


Paylas facebook Paylas linkedin Paylas twitter
 


Yönetim Planı Hükmünde Olmayan Özel Nitelikli Sözleşmeler Nasıl uygulanır ? Kiml Konusuna Ait Benzer Konular

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN
Kanun Numarası : 5188  Kabul Tarihi : 10/6/2004  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504  Yayımlandığı Düstur : Te... Devamı...

Gösterim: 3696 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
Örnek Apartman Yönetim Planı
APARTMAN YÖNETİM PLANI ÖRNEK APARTMAN ( BİNA ) YÖNETİM PLANI1. Bölüm GENEL HÜKÜMLERAna gayrimenkul'ün Yönetimi Madde 1- Kat mülk... Devamı...

Gösterim: 8013 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
Örnek Apartman Yönetim Planı -2-
DERYA APARTMANI YÖNETİM PLANIKadıköy, Caferağa mahallesi, Sazlık Sokak 389 Numaralı, ...pafta, ....ada, ....parsel sayılı taşınm... Devamı...

Gösterim: 20490 - Yanıt: 1 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
Yönetim Planı Değişikliği İçin Gereken Oy Oranı
Yonetim plani hazirlanirken noter kanaliyla itiraz etmemize ragmen Yonetim Plani degisikligi icin gereken oy oranin i 3/4 olarak... Devamı...

Gösterim: 9890 - Yanıt: 1 - Başlatan:Yasa
Ortak alanı işgal yüzünden verilen yıkım kararı tüm siteye uygulanır mı
Değerli üyeler, Bu sorumun cevabını bir süredir internette çeşitli forumlarda aradım ama bulamadım. Yazlık bir sitede evim var. ... Devamı...

Gösterim: 846 - Yanıt: 0 - Başlatan:burake