Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Örnek Apartman Yönetim Planı -2-

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Aralık 12, 2007, 11:26:38 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

DERYA APARTMANI YÖNETİM PLANI

Kadıköy, Caferağa mahallesi, Sazlık Sokak 389 Numaralı, ...pafta, ....ada, ....parsel sayılı taşınmazın müşterek malikleri tarafından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. maddesinin (e) bendi gereğince, işbu Yönetim Planı hazırlanarak imza edilmiştir.

I . GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 – ... bodrum, ... zemin, ... normal ve ... çatı katından ibaret apartmanın bodrum katında ... daire, zemin katta ... daire ve ... dükkan, diğer katların her birinde ... daire olmak üzere toplam ... bağımsız bölüm vardır.
Madde 2 – Bağımsız bölümlerin haricinde kalan ve Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesinde sayılan yerler ortak yerlerdendir. Ortak kullanma, korunma ve yararlanma için gerekli olan şeyler de ortak şeylerdendir.
Madde 3 – Yönetim Planında hüküm bulunmayan durumlarda Kat Mülkiyeti Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.
Madde 4 – Yönetim Planı, kat maliklerini, onların mirasçılarını, bağımsız bölümü onlardan satın alma dahil herhangi bir yolla iktisap edecek bütün şahısları bağlar.
Madde 5 – Bu Yönetim Planının tümü veya bazı maddeleri ancak Kat Malikleri Kurulunun oy birliği ile değiştirilebilir. Bu takdirde değişiklik içeren yönetim planının tümü veya bazı maddeleri tapu siciline geçirilmek üzere yönetici tarafından en geç bir ay içinde tapu dairesine ibraz edilerek sicile kayıt ettirilir.

II. Kat Malikleri Kurulu
Madde 6 – Ana taşınmazın yönetiminde en yüksek karar organı Kat Malikleri Kuruludur. Her bağımsız bölüm maliki bu kurulun tabii üyesidir. Kat malikleri toplantılarda bizzat bulunabilecekleri gibi yerine bir temsilcide bulundurabilirler. Temsilci, Kurula hitaben yazılı bir belge ile tayin edilir.
Ana taşınmaz, Kat Malikleri Kurulu tarafından, kanuni emredici hükümler, yönetim planı ve diğer kanunların hükümleri uyarınca verilecek kararlarla yönetilir.
Ana taşınmazın kullanılmasından veya yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçi arasında çıkan uyuşmazlıklar Kat Malikleri Kurulu tarafından çözülür ve karara bağlanır.
Madde 7 – Kat Malikleri Kurulunda her dairenin tek başına maliki, bağımsız bölümüne bağlı arsa payına bakılmaksızın, bir oy hakkına sahiptir.
Bir dairenin birden fazla maliki varsa, Kat Malikleri Kurulunda o dairenin oy hakkını içlerinden hangisinin kullanacağını belirlerler ve bu temsilciyi kurula yazı ile bildirirler.
Aynı şahıs birden fazla dairenin tek maliki ise veya öyle sayılıyorsa veya birden fazla dairenin müşterek maliklerinin temsilcisi ise, her daire için ayrı oy hakkına sahiptir. Ancak bu şahıs, bütün oyların üçte birinden yani ikiden fazla oya sahip olamaz.
Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren daire maliki görüşmelere katılabilir ancak oy veremez.
Daire maliklerinde biri yerine kurula, tayin edeceği ve yazı ile bildireceği vekil katılabilir ve oy kullanabilir. Bu vekil, bir diğer dairenin maliki veya üçüncü şahıs olabilir. Aynı şahıs, vekil olarak, oy sayısının üçte birinden yani ikiden fazla oy kullanamaz.
Madde 8 – Kat Malikleri Kurulu, her yıl Temmuz ayının ikinci yarısı içinde, olağan toplantıya çağrılır.
Önemli bir sebebin çıması halinde, yöneticinin, deneticinin veya kat maliklerinin üçte birinin yani daire malikinin isteği üzerine de Kat Malikleri Kurulu olağanüstü olarak toplantıya çağırılır.
Toplantının tarihi, yer ve saatini yönetici tayin eder.
Davetler, olağan toplantı tarihinden en az bir hafta, olağanüstü toplantı tarihinden en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalatılacak bir çağrı veya postalanacak bir taahhütlü mektupla,olağanüstü ise sebebi de bildirilerek yapılır. Davet yapılırken, yeter sayı sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede, hangi tarihte ve saatte yapılacağı da bildirilir. Bu ikinci toplantı için ayrıca davet yapılmaz.
Madde 9 – Kat Malikleri Kurulu,kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile yani en az .. payın ve .... dairenin katılması ile toplanır.
Yeter sayı sağlanamadığı için toplantı yapılamazsa, en geç bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantı için yeter sayı aranmaz.
Kat Malikleri Kurulu, katılanların oyu çokluğu ile karar verir.
Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu yönetim planında toplanma veya karar verme yeter sayısı için ayrıca konmuş olan hükümler saklıdır.
Madde 10 – Kat Malikleri Kurulu kararları, yönetici tarafından, 1 den başlayıp sırası ile giden sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter mührü ile tasdikli bir deftere yazılır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

III. Yönetici, Seçim, Görevleri
Madde 11 – Ana taşınmaz, kat malikleri kurulunca kendi aralarında veya dışarıdan seçilen bir yönetici veya üç kişilik bir yönetim kurulu tarafından önetilir. Her yıl yöneticiye verilecek ücretin şekli ve miktarı kat malikleri kurulu tarafından oy çokluğu ile alınacak kararla belirtilir. Yönetici seçiminde veya anlaşmazlık halinde 634 sayılı kanunun 34. Maddesi hükmü uygulanır, kat malikleri kurulu eşit arsa paylarına sahip iki kişiden ibaret kaldıkları ve yönetici işinde anlaşamadıkları takdirde münavebe ile her yıl yöneticiliği biri yapar. Yönetici 634 sayılı kanunda yazılı işleri görmekle yükümlü, gerekli kayıt ve defterleri tutmakla zorunlu ve belirtilen yetkilerle mücehhezdir.
Yönetici, Kat Malikleri Kurulu tarafından, yıllık olağan toplantıda hem sayı hem arsa payı bakımından oy çokluğu ile bir yıl için tayin eder.
Madde 12 – Yönetici, gelir ve giderlerin hesabını yılda iki kere, altışar aylık olarak verir
Yılın son altı ayına ait hesap, Ocak ayının ilk yarısında hazırlanır ve ikinci yarısında deneticinin raporu alındıktan sonra, en geç Şubatın ilk haftası içinde daire maliklerine dağıtılır.
Yılın ilk altı ayına ait hesap, Temmuzun ilk haftasında hazırlanır ve denetici raporu ile birlikte olağan toplantıda hazır bulunanlara, dosyada saklanacak aslı imzalattırılarak verilir. Hazır bulunmayanlara toplantıyı takip eden hafta içinde dağıtılır.
En az sekiz dairenin maliki yazılı olarak isterlerse, yönetici,isteği öğrenmesinden itibaren on gün içinde, bütün daire maliklerine dağıtmak suretiyle, hesap vermeğe mecburdur.
Dağıtma, imza karşılığında vermek veya taahhütlü mektupla yollamak suretiyle olur.

IV. Denetici, Seçimi, Görevleri
Madde 13 – Kat Malikleri Kurulu, yöneticinin hesaplarını denetlemek üzere aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğu ile bir yıl için 3 denetçi tayin eder.
Madde 14 – Denetçi, biri Ocak ayının ikinci yarısında, diğeri Temmuzun ikinci haftasında olmak üzere yılda iki kere denetimini yapar ve raporunu yöneticiye verir. Haklı bir sebep çıkarsa denetleme her zaman yapılabilir.
Madde 15 – Denetici, raporlarını, vereceği kararları ve gerekli gördüğü diğer hususları, 1 den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührü ile tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imzalar.
Denetim defteri, deneticiler tarafından saklanır.

V. Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri
Madde 16 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymak zorundadırlar.
Madde 17 – Kat malikleri,masrafı kendilerine ait olmak üzere, bağımsız bölümlerinde istedikleri onarım ve tesisleri yapabilir. Ancak bunların mevzuata uygun olması, ana yapıya zarar verecek nitelik taşımaması, ortak masrafları artırmaması, diğer malik veya sakinlerinin haklarını ihlal etmemesi, ana taşınmazın mimari bütünlüğünü bozmaması şarttır.
Madde 18 – Ortak yer ve şeylerle ilgili olmayıp yalnız bir daireyi alakadar eden işler diğer dairelere de masraflara yol açarsa bu masraflar da o daire malikine aittir.
Madde 19 – Daireler ile ortak yer ve şeylerde yapılması zaruri olan onarım ve tadillerde daire malikleri ile sakinleri dairelerine giriş müsaadesi vermeğe ve işlerin yapılmasında gerekli kolaylığı göstermeğe mecburdurlar.
Madde 20 – Ortak yer ve şeylerden bütün kat malikleri faydalanır. Kimse diğerinin faydalanmasına mani olamaz. Bu yer ve şeyler, kendilerinden beklenen hizmet ve faydayı sağlayacak şekilde her zaman temiz ve iyi vaziyette bulundurulur.
Kat malikleri ortak yerlerde sandık, çöp tenekesi, bisiklet ve çocuk arabası gibi şeyleri devamlı olarak bulunduramazlar. Kat Malikleri Kurulu bunlardan bazıları için yer gösterebilir.
Kat malikleri çatıda televizyon anteni tesisatı yaptırabilirler.
Ortak olan bahçenin, binaya yakışır şekilde kullanış tarzının tayini ve tanzimi Kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılır. Bodrum katındaki daireler, kendi hizalarındaki bahçe kısmından, kararlaştırılan tarza uygun olmak şartı ile münhasıran faydalanırlar. Bu yetki, bahçenin kararlaştırılan şekilde tanzimine engel olma hakkını vermez.
Madde 21 – Kat malikleri, diğer bütün katların maliklerinin rızasını almadıkça, ortak yerlerde kendi başına değişiklik veya kendisi ile ilgili inşaat, tamirat, tesis, dış badana ve boya ve benzeri şeyleri yapamaz.
Madde 22 – Kat Malikleri, yönetim planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen mecburiyet ve mükellefiyetlerin bağımsız bölümden kiracı veya başka bir sıfatla faydalanan şahıslar tarafından da yerine getirilmesini teminle mükelleftir.
Madde 23 – Ana taşınmazın tamamı veya ayrı ayrı bağımsız bölümleri kat malikleri kurulunun oy birliği ile kararı bulunmadıkça tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılmaz, pansiyon haline getirilemez. (634 sayılı kanunun 24. Maddesindeki yasaklar saklıdır).

VI. Ortak giderler ve bu giderlere katılma
Madde 24 – Ortak yer ve şeylerin bakımı, korunması, onarılması ve yenilenmesi masrafları, kapıcı masrafları, ortak tesislerin işletme masrafları, ana taşınmazın sigorta ettirilmesine karar verilmişse sigorta primleri, hülasa bütün ortak giderler ve bunalar için toplanacak avanslar, bu yönetim planının 25, 26 ve 27. Maddeler hükümleri saklı olmak üzere, daireler arasında varsa payları oranına göre bölüşülür.
Madde 25 – Su giderleri, daireler arasında nüfus hesabı ile bölüşülür.
Madde 26 – Kalorifer işletme masraflarının daireler arasında bölüşülmesinde radyatör sahası esas tutulur. (veya arsa payı oranı esas alınır).
Dairelerin radyatör sahaları, yönetici ve denetici tarafından birlikte mahallinde tespit edilerek her dairenin payını gösteren liste düzenlenir.
Bütün kış mevsimi kaloriferlerin yandığı sürece fasılasız olarak boş tutulan veya iskan edildiği halde kullanılmayan dairelerin malikleri, kalorifer işletme masraflarına 1/3 oranında katılırlar. Bu haktan faydalanmak için, radyatör musluklarının kapanmış, kontrol imkanının sağlanmış ve durumun yöneticiye zamanında bildirilmiş olması şarttır. Bu daireler, Ocak ayındaki hesapta bu giderlerin bölüşülmesine geçici olarak tamamen katılırlar ve ancak Temmuz ayındaki hesapta, şartların gerçekleşmiş olacağı belli olacağından, Ocak’ta fazla ödedikleri kısım hesaplarından düşülerek yılın ilk altı ayına ait hesapta kalorifer işletme giderlerine eklenir.
Madde 27 – Ortak giderlere kat maliklerinden biri veya onun bağımsız bölümünden faydalanan şahıs kusuru ile sebep olmuşsa, ortak giderin tamamı o bağımsız bölüm maliki tarafından ödenir.
18. madde, ortak yer ve şeylerdeki masraflarda da uygulanır.

VII. Ana taşınmazın sigorta ettirilmesi
Madde 28 – Kat malikleri kurulu, oy birliği ile vereceği kararla ana taşınmazı sigorta ettirebilirler, ana taşınmazın sigorta ettirilmesi halinde sigorta değeri ve primlerine iştirak nispeti ile ödeme şekli kat malikleri kurulunca oy birliği ile karara bağlanır.
Madde 29 – Bağımsız bölüm malikleri bilcümle masraf kendilerine ait olmak üzere bağımsız bölümlerini sigorta ettirebilirler.
Madde 30 – Sigortalanmış ana taşınmazın veya bağımsız bölümün hasara uğraması halinde ödenecek sigorta bedeli iştirakleri oranında kat maliklerine ödenir. Hasarın onarılmasında 634 sayılı kanunun 21. Maddesi hükmü uygulanır.

VII. Geçici hükümler
Madde 31 – Kat mülkiyeti kurulmasından sonraki 30 gün içinde yapılacak ilk Kat Malikleri Kurulu toplantısı, o yılın olağan toplantısı yerine geçer.
Madde 32 – Kat mülkiyeti kurulmasından sonra yapılacak ilk toplantıya kadar Yöneticilik görevini ortaklardan biri yapacaktır.
Madde 33 – Kat Malikleri Kurulunun kat mülkiyeti kurulduktan sonra yapacağı ilk toplantıda tayin edilecek yönetici ile deneticinin görevleri, bir yıldan az veya çok olsa da, ertesi yılın olağan toplantısına kadar devam edecektir.
Madde 34 – Apartmanın adını (...............) olarak saptamışlardır.

VIII. Şümulü ve yürürlük
Madde 35 – Bu yönetim planı kat malikleri ile kiracıları ve sükna hakkı sahiplerini ve bunların haleflerini bağlar.
Madde 36 – Bu planda yazılı bulunmayan hususlarda 634 sayılı kanun ile genel hükümler tatbik olunur.
Madde 37 – Yönetim planı tapu siciline tescili tarihinde yürürlüğe girer.

Linkback: Örnek Apartman Yönetim Planı -2-


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif
  • Gösterim 21,943 
  • Yönetim Planı İle İlgili Konular
  • 1 Yanıtlar
Soru:
Yönetim Planımızın 37. Maddesi  böyle.
Elysium cool yönetim planı 37.madde:
Madde 37: Elysium cool sitesi inşaatının teslim veya/veya iskân tarihinden itibaren 5 yıl müddetle yapımcı firma OFTON İNŞAAT TURİZM VE YATIRIM SAN. TİC. A.ş. veya tayin edeceği profesyonel bir yönetim ve servis şirketi tarafından yönetilir. Yönetim planında yer alan bu hükmü bağımsız bölüm malikleri iş bu sözleşmeyi kabul etmişlerdir, itiraz veya dava açamayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. İş bu yönetim planında belirtilen hususlarda 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu’na aykırı hükümler bulunması halinde BAHSEDİLEN KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANIR
.

Bu siteden daire satın aldım. 
Offon İnşaat, yönetim planı 37.maddeden yararlandığı iddia ederek Ege Yöneticilik şirketi arasında bir SÖMÜRGE sözleşmesi (Sitemizin fahiş fiyatla yönetilmesi) yapmıştır. Bu sözleşme kat maliklerinin bilgileri dışındadır ve altında hiçbir kat malikinin imzası yoktur.
Bu 37. madde, Ofton inşaat ile Ege Yöneticilik şirketi arasındaki TİCARİ SÖZLEŞMEYİ MEŞRU KILMAK İÇİN HAZIRLANAN ve İÇERİGİ TAM OLARAK BELİRTİLMEMİŞ UCU AÇIK BIRAKILMIŞ (sonucu belli değil)  TUZAK BİR MADDEDİR.
İnşaat sahibi Ofton inşaat, satın aldığın sitenin site yöneticiliğini, İbrahim  Bozan’a 3840.000.00 (üç milyon sekizyüz kırk milyon lira) lira gelir sağlatmak amacıyla HİÇ BİR KAT MALİKİNİN RIZASI OLMADAN 5 yıllığına sattı. YANİ OFTON İNŞAAT SİTEMİZİN YÖNETİMİNİ, BAŞLIK PARASI ALIR GİBİ RIZAMIZ DIŞINDA SATTI.
Dairelerimizi satın aldıktan sonra karşımıza İB EGE YÖNETİM denilen bir sömürgeci ve elinde hiç bir kat malikinin imzası bulunmayan bir SÖMÜRGE SÖZLEŞMESİ ile karşımıza çıkmaktadır.

1. Bu sözleşmenin altında hiç bir kat malikinin İMZASI yoktur.
2. Bu sözleşmede, hiçbir kat malikini imzası bulunmadığından BİZ KAT MALİKLERİNİ BAGLAR MI?
3. Bu sözleşmenin içeriğindeki maddeler, YÖNETİM PLANINDA YAZILMAMAKTADIR.

BU SÖZLEŞME “AHLAKSIZ SÖZLEŞME” NİTELİGİNDEDİR.
BU SÖZLEŞME, “BAŞLIK PARASI SÖZLEŞMESİ” NİTELİGİNDEDİR.
BU SÖZLEŞME, “HARAÇ” NİTELİGİNDEDİR.
BU SÖZLEŞME ALTINDA HİÇBİR KAT MALİKİNİN İMZASI YOKTUR.

BU KAMUSAL HİZMET NİTELİGİ TAŞIYAN İNTERNET PAYLAŞIM SİTESİNDEN HUKUKSAL YARDIM BEKLİYORUZ.
KARŞILIGINDA MADDİ ÖDEMEDE DE BULUNMAK İSTİYORUZ.
BU SÖMÜRGE ŞİRKETİNDEN BİZLERİ KURTARMANIZ İÇİN RİCA EDİYORUM. YARDIM BEKLİYORUM.
Aşağıdaki internet adresimi de veriyorum.
Buradan da sorunuma cevap verilir.
İnsanlık adına sizlerden yardım bekliyoruz.
dt.huseyincahitdursun@yahoo.com.tr


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler