Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİGİ

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ekim 24, 2007, 08:08:12 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 4 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİGİ

İçerik Aşağıda Bulunmaktadır. Dilerseniz Tüm Grafikleri İle İndirmek İçin Aşağıdaki Yazıya Tıklayınız.  Sitemizdeki Paylaşıma Açık Tüm Çalışmalar Adobe Formatındadır. Tüm Dosyalar Virüs Kontrolünden Geçmiştir. Güvenle İndirebilirsiniz.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap


Adobe Reader 7.0 ' ı İndirmek İçin İse Aşağıdaki Yazıya Tıklayınız. Kurulumun Ardından Çalışmayı İnceleyebilirsiniz.

traffic.gif

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap


YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından;

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİGİAmaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu

sağlaması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki belediyeler

dahil, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanacaktır.

Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik,

ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu yönetmelik hükümleri aranmaz.

Bu yönetmelik, 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile

değişik 32. Maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, katma bütçeli idareler, il

özel idareleri ve belediyeler bu yönetmeliğe uymak ve uygulamakla yükümlüdürler.

Dayanak

MADDE 2 – 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile

değişik 2/n maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Isı Bölgeleri

MADDE 3 – Yurdumuz, binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından dört ısı

bölgesine ayrılmış ve bu bölgelere giren il ve ilçeler EK 1-A’da ki listede ve EK 1-B’de

harita üzerinde dört grupta gösterilmiştir. Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları

ilçe değerlerini esas alacaklardır. Birinci bölgede yapılacak olan binalarda, merkezi klima

sistemi uygulanacak ise bu binalarda yapılacak olan ısı yalıtım projesinde ikinci bölge için

verilmiş olan sınır değerler geçerli olacaktır.

Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı

MADDE 4 - Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şart ve gereklerine uygun

düzeyde yalıtılacaktır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, Tablo 1’de

bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır değerlerini aşmamalıdır.

Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl İletkenlik Direnci

MADDE 5 - Hesaplamalarda kullanılacak çeşitli yapı malzeme ve bileşenlerinin ısıl

iletkenlik hesap değerleri ile iç ve dış yüzeysel ısıl iletkenlik direnç değerleri TS 825’den,

2

hava tabakalarının ısıl geçirgenlik dirençleri ve pencere ve dış kapıların ısıl geçirgenlik

katsayıları TS 2164’den alınacaktır.

Zemine Oturan Döşemenin Isı Geçirgenlik Katsayısı

MADDE 6 – ısı yalıtım hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimlerdeki toprağa

oturan döşemeler için alınacak Ut değeri, standardda tavsiye edilen Ut değerinden en fazla

% 25 düşük seçilebilir.

Proje Zorunluluğu

MADDE 7 – Bu yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen

hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi"

imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile

birlikte ilgili idarelerce istenir.

Özel Durum

MADDE 8 – Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna

kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kat’a

kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2’den küçük (dış havaya açık balkon, teras,

merdiven, geçit, aydınlık vb. hariç) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda;

a- Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının (U), Tablo 2’de belirtilen yapı

bileşenlerine ait U değerlerine eşit veya daha küçük olması,

b- Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12’sine eşit veya

daha küçük olması,

c - Bu şartları sağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede gösterilmesi

ve “Makina Tesisat Raporunda” belirtilmesi,

halinde 7’nci maddede belirtilen “Isı Yalıtım Projesi” yapılması şartı aranmaz. Bu durumda

yukarıdaki şartların sağladığını gösteren bir “Isı Yalıtım Raporu” düzenlenmesi yeterli

olacaktır. Ancak, herhangi bir “U” değerinin Tablo 2’de verilen değerlerden daha büyük

olması durumunda, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanmalıdır.

Projede Bulunması İstenen Belgeler

MADDE 9 - Isı yalıtım projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.

a ) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık

ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825’de verilen “Binanın Özgül Isı Kaybı”

ve “Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı” çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde

verilmeli ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), Tablo 1’de verilen yıllık ısıtma

enerjisi (Qı) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilmelidir.

b ) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda,

binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 K’den daha fazla ise ve bu binada

birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin

3

sınırları şematik olarak çizilmeli, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde

gösterilmelidir.

c ) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde

kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar,

tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve “U” değerleri belirtilmelidir.

d ) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı

ayrı pencere alanları ve “U” değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim

sayısı (nh) belirtilmelidir.

e ) Havalandırma tipi belirtilmelidir.

f ) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma

TS 825-EK 6’da belirtildiği şekilde tahkik edilmelidir.

g) - Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde

duvar vb.) mutlaka yalıtılmalıdır. Dolgu duvarlar ise hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa

yalıtılacaktır.

h) – Binanın tümünde veya bağımsız bölümlerinde esaslı tamir, tadil ve eklemelerde

de bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

I) – Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda (sıra evler, ikiz evler) yapılacak

binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış

duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.

i) – Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda TS 825’e uyulacaktır.

Isı Yalıtımı Prensip Detayları

MADDE 10 – Isı yalıtımı prensip detayları EK: 2/1-24’de verilmiştir.

a) Detaylar Isı Yalıtım Projesinin hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla

verilmiştir.

b) Yapılacak hesaplar sonucunda bulunacak malzeme kalınlıklarına göre detaylar

kesinleştirilecektir.

c) Detaylarda temel prensip, ısı köprülerinin oluşmasını önlemektir. Bunun için

gereken tedbirler alınmalıdır.

d) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de

detaylarda kullanılabilir.

Mimari Uygulama Projesi

MADDE 11 - Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki

malzemeler ve nokta detaylarına uygun olmalı ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak

4

şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban/döşeme-duvar bileşim detaylarını

ihtiva etmelidir.

Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi

MADDE 12 – Tablo 3’de örneği verilen “ısı ihtiyacı kimlik belgesi”, yetkili ısı yalıtımı

projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan

ve belediye veya valilikçe onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesi’ne eklenmelidir.

Isı ihtiyacı kimlik belgesi, bina yöneticisinin dosyasında bulunmalı ve bir kopyası bina

girişine asılmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaloriferli Binalarda Uygulama Esasları

Kazan Daireleri, Bacalar

MADDE 13 – Kazan dairesi ve bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur.

A) Kazan Daireleri :

a) Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır.

b) Kazan daireleri içe ve dışa açılan ik adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir.

c) Kazan dairesi kapıları yanmaz malzemeden yapılmalı ve direk merdiven

boşluğununa açılmamalıdır. Koku, sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini

engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı ve bu odanın kapıları sızdırmaz

olmalı ve alta eşik konulmalıdır.

d) Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım-onarım ve

müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır.

e) Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve

egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Bu işlemin sağlıklı

yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal

yapma olanağı da sağlanmış olacaktır.

f) Kazan dairesinin dış duvarı olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması

halinde, kazan dairesi taban alanının 1/12’si kadar dış duvarlara pencere konulmalıdır.

g) Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava atma bacası ağzının

ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır.

h) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası

kesitinin % 50’sinden az olmamak üzere 50 kW’a (43 000 kCal/h) kadar 300 cm2, sonraki

her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunan değerde, egzost baca kesiti ise duman bacası

kesitinin % 25’i kadar olmalıdır.

5

I) Gaz yakıtlı kazanlarda ise taze hava emiş menfezi, duman bacası ve egzost

bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği hesap değerlerine

göre belirlenmelidir. Kazan dairelerinde bu doğal havalandırmanın yapılamadığı

durumlarda cebri havalandırma (fanlı taze hava emiş ve egzostu) uygulanmalıdır. Bu

durumda;

1- Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her kW'ı için 0,5 m3/h olmalıdır.

2- Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde;

Vantilatör kapasitesi = ( Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi ) x 1,1

olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.

3- Katı yakıtlarda mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır.

4- Gaz yakıtlı kazan dairelerinde bu seçimler, gaz firmaları ile gaz dağıtım

kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır. Sadece emiş veya egzost yapılan yarı

cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tür

sistem uygulanmaz.

i) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa, en yüksek değerdeki baca ve

havalandırma kriterleri esas alınmalıdır.

k) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullnılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak

havalandırma pancurlarını otomatik kapayan donanım yapılmalıdır.

l) Kazan dairesi yükseklikliği TS 2192’ye göre hesaplanmalıdır.

m) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak

sertifikalandırılmaları sağlanmalıdır.

n) Sıvı ve gaz yakıt kullanılan durumlarda kazan daireleri, gerekli tedbirleri almak

koşuluyla çatıda tesis edilebilir. Bu durumda;

1- Statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır.

(Yaklaşık 1000-2000 kg/m2)

2- Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri

aktarmamak için uygun akustik yalıtım uygulanmalıdır.Kazanlara titreşim izoleli

kaide yapılmalıdır.

3- Kazan dairesine çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış

yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

4- Yakıt boru hattı, doğal havalandırmalı, kolay müdahele edilebilen bir şaft veya

merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.

5- Havalandırma ve diğer kriterler bodrum kazan daireleri ile aynı olmalıdır.

6

B) Bacalar :

a- Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılmalıdır. Ancak gaz yakıtlı

kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre

ortak baca uygulanabilir.

b- Kazan bacalarına, şofben,kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz

bacalarının bağlantısı yapılamaz.

c- Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında

yapılması halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır.

d- Katı ve sıvı yakıtlı bacalar dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile gaz yakıtlı

kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim

teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için

gerekli tedbirler alınacak ve baca topraklaması yapılmalıdır.

e- Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.

f- Gaz yakıtlı kazanlarda, temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılmalıdır.

g- Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilmeli,

bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan enaz 1 metre

yükseklikte ve üzerine şapka yapılmalıdır.

h- Bacalar mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60°

açıda tek sapmaya izin verilmelidir.

ı- Duman kanalları, çelik malzemeden yapılacak ve izole edilmelidir. Gaz yakıtlı

kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde

düzenlenecek, gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılmalıdır. Duman kanallarının

yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4 ünden daha fazla olmamalı, kanal ana bacaya direk ve

% 5 lik yükselen eğimle bağlanmalı, 2 adet 45° lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve

90°lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır.

i- Baca ve duman kanallarında TS 901'e uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.

k- Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli

tedbirler alınmış olmalıdır.

l- Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır.

Radyatörler

MADDE 14 – Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına üzeri yansıtıcı

levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulmalıdır.

7

Otomatik Kontrol

MADDE 15 – Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol

sistemi tercih edilmelidir. Gaz firmaları ile ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen

esaslara göre ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi oluşturulmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin Standarda Uygunluğu

MADDE 16 – Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri (λh) TS

825’de verilmiştir. Bina yapımında kullanılacak olan yapı ve yalıtım malzemelerinde TSE

markası ve Türk Standardına Uygunluk Belgesi aranmalı, kullandırılacak malzemelere ait

λh ısıl iletkenlik hesap değerlerinin ısı yalıtım projesinde alınan λh değerine uygunluğu

gerektiğinde TSE veya TSE tarafından akredite edilmiş laboratuvarlardan alınacak bir

rapor ile belgelendirilmelidir. Ancak, bahsedilen kurumlardan alınacak olan ısıl iletkenlik

hesap değerleri TS 825 EK-5’deki değerlerden daha küçük olması durumunda

hesaplamalarda TS 825 EK-5’deki λh değerleri kullanılacaktır.

MADDE 17 – İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler, belediye

sınırları içinde ve mücavir alanlarda belediyeler, bu sınırlar dışındaki yerleşim birimlerinde

valilikler tarafından yapılır. Binanın ısı yalıtımı ile ilgili teknik sorumlu, inşaatın

taban/döşeme, duvar ve tavan aşamalarında, uygulanan yalıtımın projede verilen

detaylara uygunluğunun kontrolunu yaparak belediye valiliğe rapor verir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 18 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 16 Ocak 1985 tarih ve 18637

sayılı resmi gazetede yayımlanan, Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik

Yapılması ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – 14/6/2000 tarihine kadar yapım işi ihalesi ilan edilmiş kamu

binalarında ve inşaat ruhsatı alınmış özel yapılarda bu Yönetmelik hükümleri aranmaz.

Yürürlük

Madde 19 - Bu yönetmelik 14/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 - Bu yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

8

Tablo 1 : Bölgelere göre Atop/Vbrüt oranlarına bağlı olarak

yıllık ısıtma enerjisi ( Q’) ihtiyacı sınır değerleri

AN ile ilişkili Qı

= 46,62 A/V + 17,38 [kWh/m²]

1. Bölge

Vbrüt ile ilişkili Qı

= 14,92 A/V + 5,56 [kWh/m3]

AN ile ilişkili Qı

= 68,59 A/V + 32,30 [kWh/m²]

2. Bölge

Vbrüt ile ilişkili Qı

= 21,95 A/V + 10,34 [kWh/m3]

AN ile ilişkili Qı

= 67,29 A/V + 50,16 [kWh/m²]

3. Bölge

Vbrüt ile ilişkili Qı

= 21,74 A/V + 16,05 [kWh/m3]

AN ile ilişkili Qı

= 82,81 A/V + 87,70 [kWh/m²]

4. Bölge

Vbrüt ile ilişkili Qı

= 26,5 A/V + 28,06 [kWh/m3]

Tablo 2 : Bölgelere göre tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayıları

( U değerleri )

UD UT Ut UP*

(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)

1. Bölge 0,80 0,50 0,80 2,80

2. Bölge 0,60 0,40 0,60 2,60

3. Bölge 0,50 0,30 0,45 2,60

4. Bölge 0,40 0,25 0,40 2,40

(*) : Up olarak verilen ısıl geçirgenlik katsayıları Tablo 2’de özel

birleştirilmiş çift cam türü için verilmiştir. Diğer kapı ve pencere türleri için ısıl geçirgenlik

katsayıları TS 2164’den alınarak hesaba katılır.

9

Tablo 3

ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ

Ada/Parsel .............................. :

Binanın tanımı ........................ :

Cadde ve bina numarası ........ :

Semt/İlçe/İl.............................. :

Kullanılacak yakıt türü ............ :

Müsade Edilen Maksimum Yıllık

Isıtma Enerjisi İhtiyacı

Hesaplanan

Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı

Atop = ..................... m2

Vbrüt = ..................... m3

A/V = ...................... m-1

An = ...................... m2

QI = ..........................kWh/m3

veya

QI = ..........................kWh/m2

Qyıl = ........................kWh/m3

veya

Qyıl = ........................kWh/m2

Birim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı [kg, m3] :

860 x Qyıl / (Yakıtın kalorifik değeri x Sistem verimi) [Kcal / (kg,m3)] = ….…….….…[kg veya m3 yakıt]

Önemli Not : Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yakıt miktarı, binanın TS 825’deki kabullere göre

yalıtılması sonucu elde edilmektedir. Yerleşim birimlerindeki iklimsel koşullara göre değişiklik

gösterebilecek olan bu değer her zaman gerçek tüketimi vermeyebilir.

Atop : Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere, kapı vb. yapı bileşenlerinin ısı kaybeden yüzey

alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre bulunur. Birimi “m2”‘dir.

Vbrüt : Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi “m3”dür.

A/V : Isı kaybeden toplam yüzeyin (Atop) ısıtılmış yapı hacmine (Vbrüt) oranıdır. Birimi “m-1”dir.

Q’ : A/V oranına bağlı olarak müsade edilen maksimum yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıdır. Birimi “kWh/m2,

kWh/m3” dür.

Qyıl : Bu bina için hesaplanmış olan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı. Birimi “kWh/m2, kWh/m3” dür.

An : Binanın net kullanım alanıdır (An = 0,32 x Vbrüt formülü ile hesaplanır).

Binanın enerji verimliliği indeksi

􀂉 C Tipi Bina

Normal enerji verimli bina

􀂉 B Tipi Bina

İyi enerji verimli bina

􀂉 A Tipi Bina

Süper enerji verimli bina

Not : Qyıl ≤ 0,99 x QI ise C Tipi Bina,

Qyıl ≤ 0,90 x QI ise B Tipi Bina,

Qyıl ≤ 0,80 x QI ise A Tipi Bina bölümü işaretlenmelidir.

Düzenleyenler

ONAY

Adı Soyadı, Ünvanı

..................................................

..................................................

İmza : ........................................

Adı Soyadı, Ünvanı

..................................................

..................................................

İmza :.........................................

10

EK 1A

İllere Göre Derece Gün Bölgeleri

1. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ

ADANA AYDIN İÇEL OSMANİYE

ANTALYA HATAY İZMİR

İli 2. Bölgede olupda kendisi 1.Bölgede olan Belediyeler

AYVALIK (Balıkesir) DALAMAN (Muğla) FETHİYE (Muğla) KÖYCEGİZ (Muğla)

BODRUM (Muğla) DATÇA (Muğla) GÖKOVA (Muğla) MARMARİS(Muğla)

MİLAS (Muğla)

2. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ

ADAPAZARI ÇANAKKALE İSTANBUL ORDU TEKİRDAG

ADIYAMAN DENİZLİ KAHRAMANMARAŞ RİZE TRABZON

AMASYA DİYARBAKIR KİLİS SAMSUN YALOVA

BALIKESİR DÜZCE KOCAELİ SİİRT ZONGULDAK

BARTIN EDİRNE MANİSA SİNOP

BATMAN GAZİANTEP MARDİN ŞANLIURFA

BURSA GİRESUN MUGLA ŞIRNAK

İli 3. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan Belediyeler

HOPA (Artvin) ARHAVİ (Artvin)

İli 4. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan Belediyeler

ABANA(Kastamonu) BOZKURT (Kastamonu) ÇATALZEYTİN (Kastamonu)

İNEBOLU (Kastamonu) CİDE (Kastamonu) DOGANYURT (Kastamonu)

3. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ

AFYON BURDUR KARABÜK MALATYA

AKSARAY ÇANKIRI KARAMAN NEVŞEHİR

ANKARA ÇORUM KIRIKKALE NİGDE

ARTVİN ELAZIG KIRKLARELİ TOKAT

BİLECİK ESKİŞEHİR KIRŞEHİR TUNCELİ

BİNGÖL IGDIR KONYA UŞAK

BOLU ISPARTA KÜTAHYA

İli 1. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan Belediyeler

POZANTI (Adana) KORKUTELİ (Antalya)

İli 2. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan Belediyeler

MERZİFON (Amasya) DURSUNBEY (Balıkesir) ULUS (Bartın)

İli 4. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan Belediyeler

TOSYA (Kastamonu)

4. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ

AGRI ERZURUM KAYSERİ

ARDAHAN GÜMÜŞHANE MUŞ

BAYBURT HAKKARİ SİVAS

BİTLİS KARS VAN

ERZİNCAN KASTAMONU YOZGAT

İli 2. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan Belediyeler

KELES (Bursa) ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun) ELBİSTAN (K.Maraş) MESUDİYE (Ordu)

ULUDAG (Bursa) AFŞİN (K.Maraş) GÖKSUN (K.Maraş)

İli 3. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan Belediyeler

KIGI (Bingöl) PÜLÜMÜR (Tunceli) SOLHAN (Bingöl)


Linkback: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİGİ


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif
  • Gösterim 7,100 
  • Teknik Bina Yönetimi İle İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
  • 0 Yanıtlar

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler