Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

AFETLER KANUNU TASARISI TASLAGI (09-02-2006)

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ekim 23, 2007, 05:54:50 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 34 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı; afetlere karşı hazırlık yapılması, ülke çapındaki stratejik afet plânlarının hazırlanması, afetlerden önce koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, bilinçli toplum oluşturulması ile afet sırasındaki ve sonrasındaki hizmet ve yardımların yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun; ülke düzeyinde yerleşim alanları ile yerleşime açılacak alanlarda, 3 üncü maddede tanımlanan afetlerle ilgili olarak Bakanlıkça geliştirilecek genel afet stratejisi ve plânları kapsamında; gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, zarar azaltma çalışmalarının uygulanması, genel hayata etkili olacak derecede yapıları ve kamu tesisleri zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde yapılacak yardımların esaslarının belirlenmesi, acil yardım hizmetleri, bu hususlarla ilgili araştırma, eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunulması ile afetten önce ve sonra, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, askeri, mülkî ve mahallî idareler, ilgili sivil toplum kuruluşları ile Kızılay’ın afetlere ilişkin görevleri, yetkileri, işbirliği ve bunlar arasındaki karşılıklı yardımlaşma konularını kapsar.

Tanımlar
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Afet: İnsanlar için bedenî, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, karstik vb boşluklarda meydana gelen doğal çökmeler gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olayları.
b) Bölgesel afet: Bir il içindeki birden fazla yerleşim biriminde veya birden fazla ilde genel hayatı etkileyecek ölçüde yaygın olarak meydana gelen afetleri,
c) Afetzede: Olmuş veya olması muhtemel afetlerden dolayı bedenî, ekonomik ve sosyal yönden zarara uğrayan veya uğrayacak durumda olan kimseleri,
d) Acil yardım: Arama, kurtarma, tıbbî ilk yardım ve tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, her türlü kiralama, enkaz kaldırma, akaryakıt ihtiyacını ve benzeri acil ve asgarî hizmet ve ihtiyaçları karşılama faaliyetlerini,
e) Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasını sağlayan yapıları,
f) Konut: İçinde en az bir oturma odası veya yaşama bölümü ile mutfağı veya mutfak hizmetinin görülebileceği ocağı veya benzeri yere sahip bölümü olan, penceresi veya doğal aydınlatma ünitesi bulunan, amacı dışında kullanılmayan, ayrı ve başlı başına bir ailenin sürekli oturmasına mahsus müstakil evi, aynı özelliklere sahip olmak kaydıyla bitişik nizamda veya ayrık nizamda yapılmış tek katlı veya birden fazla katlı binalardaki bağımsız bölümleri,
g) İş yeri: Bu Kanun uyarınca hak sahipliği işlemlerine esas olmak üzere, vatandaşın günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen dükkân, fırın ve benzerlerinin faaliyette bulunduğu müstakil binaları veya binaların bu amaçlarla kullanılan bağımsız bölümlerini,
h) Hasar tespiti: Bir afet olayının meydana gelmesinden sonra, Bakanlıkça teşkil olunacak fen kurulları tarafından, afetin meydana geldiği yerde bulunan, gerçek ve tüzel kişilere ait konutlar, iş yerleri, sanayi tesisleri, kamu binaları ile belediye alt yapılarının afet sebebiyle gördüğü hasar derecelerini belirleyen ve bu Kanun uyarınca yapılacak işlemlere veri teşkil eden teknik faaliyetleri,
ı) Hak sahibi: Konutu veya iş yeri veyahut hem konutu ve hem de iş yeri olmuş afetlerden dolayı hasar görenler ile muhtemel afetlerden etkilenebileceklerden, durumları bu Kanunun öngördüğü diğer şartlara uygun olup gerekli müracaatları da yapan ve bu Kanun nedeniyle doğacak haklardan faydalanabileceği kabul edilen afetzede gerçek kişileri,
i) Genel hayata etkililik: Yerleşim yeri veya yerlerinde ikamet eden bir topluluğun normal yaşantı düzenini bozacak veya kesintiye uğratacak bir afete maruz kalması veya muhtemel bir afetten etkilenebileceğinin belirlenmesi hâlini,
j) Geçici iskân: Kullandığı konutu afetten dolayı kullanılmaz hâle gelen veya güvenilir olmaması sebebiyle açıkta kalan afetzedelerin, bulundukları yerlerde veya başka yerlerde münferit veya toplu olarak geçici olarak barınmalarının sağlanmasını,
k) Afete maruz bölge: Olmuş veya olması muhtemel afetlerden dolayı Bakanlıkça tespit edilen bölgeler olup, niteliklerine göre;
1) Yapı için yasaklanmış afete maruz bölge: Fay hatları çevresinde fayın aktivitesine göre Bakanlıkça belirlenen emniyet kuşakları ile doğal afetlerden etkilenen veya etkilenebilecek olan yerlerde yeni yapı inşa edilmesine veya hâlihazırda yapılaşmamış olup afet riski sebebiyle yeni yapılaşmaya yasaklanan bölgeyi veya arazinin afet riski ve yapılaşma için müsaitliği yönünden değerlendirilmesi gibi amaçlarla yapılan etütler süresince geçerli olmak üzere Bakanlıkça bu etütler kapsamında incelenen veya incelenmesine karar verilen yerleri,
2) Yapı ve ikamet için yasaklanmış afete maruz bölge: Afete maruz bölgelerden, yapılaşma için getirilen yasaklama yanında, can ve mal güvenliği açısından ikamete de yasaklanan bölgeyi,
l) Mikrobölgelendirme: Belirlenen arazi kullanımı ilkeleri doğrultusunda, afet risklerini en aza indirmek amacıyla yerel zemin durumunun dikkate alındığı afet tehlikelerini ortaya koyan büyük ölçekli (1.5000 ve daha büyük) afet tehlike haritaların hazırlanmasını,
m) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nı,
n) Bakan: Bayındırlık ve İskân Bakanı’nı,
o) Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nı,
ifade eder.

İstisnalar
Madde 4- Bu Kanunun hak sahipliği ile ilgili hükümlerinin öngördüğü haklardan;
a) İmar plânları içindeki veya dışındaki gecekondular, ruhsatsız veya ruhsata ve eklerine aykırı yapılar ile imar, kıyı, orman, çevre, kültür, turizm mevzuatına ve diğer mevzuatlara, imar plânına ve bu Kanuna aykırı yapıların,
b) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak inşa edilen yapıların,
c) Yapı için yasaklanmış afete maruz bölgeler, yapı ve ikamet için yasaklanmış afete maruz bölgeler ile imar plânlarında öngörülen yapılaşma amaçlarına aykırı yerlere, afete maruz bölge kararının ve imar plânının ilân ediliş tarihlerinden sonra inşa edilen yapıların,
d) İnşaat ruhsatı alınarak inşa edilmiş olup fiilen kullanılan ve henüz yapı kullanma izni alınmamış yapılardan inşaat ruhsatı ve eklerine aykırılık sebebiyle iskân ruhsatı alınamayan yapıların ve inşaat ruhsatına ve eklerine aykırı olarak tadilâtta bulunulan yapıların,
e) Afetten önce terkedilmiş olup kullanılmayan veya afet dışındaki sebeplerden dolayı kısmen yıkılmış veya harap olmuş binaların ve 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde durumları belirtilen diğer yapıların,
f) Mutat olarak kullanılmayıp geçici olarak oturulan yazlık, yayla ve bağ evi gibi yapıların,
g) Kanun gereğince sigorta ettirilmesi öngörülen konutların ve iş yerlerinin,
h) Bu Kanunun diğer hükümlerinde ve ilgili diğer mevzuatta hak sahipliğine esas alınamayacağı öngörülen konutların veya iş yerlerinin,
sahipleri yararlanamaz.
Genel hayata etkililik kararı
Madde 5- Afete uğrayan meskûn yerlerde afetin etkilediği yerleşim biriminin veya bölgesel afetlerden etkilenen bölgenin tamamında veya bir kesiminde yıkılıp oturulmaz veya kullanılamaz hâle geldiği belirlenen bina sayısı, zarar gören yapıların ve tesislerin genel hayata etkililik derecesi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamu oyunda oluşturduğu tepki, normal hayat düzenindeki aksamalar ve benzeri hususlar gözönünde tutulmak suretiyle; afetlerin genel hayata etkililiğinin belirlenmesine ve bu konuda uygulamada bulunulmasına ilişkin usul ve esaslar; İçişleri, Maliye ve diğer ilgili Bakanlıklarının görüşleri de alınarak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Genel hayata etkililik kararı, afetin etkilediği meskûn yerlerin sayısı, afetin etkilediği alanın büyüklüğü gibi hususlar gözetilerek bölgesel bazda alınabileceği gibi; Bakanlıkça yapılan jeolojik etütlerin ve hasar tespitlerinin sonuçlarına veya afetin cinsi ve durumu da değerlendirilerek Bakanlıkça nitelikleri belirlenecek teknik elemanlardan teşkil edilecek teknik heyetler tarafından hazırlanacak diğer afet etüt raporlarına göre afetin meydana geldiği belirli bir yer için de alınabilir.
Afetin meydana gelmesi veya muhtemel olması hâllerinde, meydana gelen veya muhtemel bulunan zararın afete maruz yerin genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlıkça karar verilir.
Acil yardım, jeolojik etütler veya diğer afet etütleri ile hasar tespitleri hariç olmak üzere; bu Kanun kapsamındaki her türlü iş ve işlemler ile yardımlar, genel hayata etkililik kararı alındıktan sonra yapılır.
Afet yönetim merkezi, kurum veya enstitü kurma ve eğitim hizmetleri
Madde 6- Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirleri araştırmak, bu konudaki temel ihtiyaçlar ile hedef ve politikaları belirlemek, Ülke çapında stratejik afet plânlarını hazırlamak, veri bankası oluşturmak, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için halk eğitim programları düzenlemek ve yayım yapmak üzere; Bakanlığa bağlı araştırma enstitüsü, merkezi, kurumu, kurullar veya birimler kurulabilir.
Bakanlıkça bir afet yönetim merkezi oluşturulur. Bakanlık; bu merkezin haberleşme ve iletişim birimlerinin belirlediği hususları değerlendirip ilgili bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini de alarak, yurt içinden ve yurt dışından gelecek yardımlar ve yurt dışına yapılacak yardımlar ile afetler konusunda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.
Geçici teşkilât
Madde 7- Bakanlık, bölgesel olarak genel hayata etkili olan afet hâllerinde zorunlu gördüğü takdirde; bölgede normal hayata geçişi sağlamak için alt ve üst yapı tesislerinin yapılması, diğer afet hizmetlerinin sür’atle ele alınması, düzenli olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, bu konudaki iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar görev yapmak üzere, gerekli görülecek geçici teşkilâtı kurabilir. Bu teşkilâtın bölgesel ve mahallî birimleri Bakanlıkça tespit olunur.
İKİNCİ BÖLÜM
Afette Plânlama
Plânlama esasları
Madde 8- Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, Bakanlıkça genel afet stratejisi belirlenerek buna uygun olarak ülke düzeyinde stratejik afet plânları ile bu plânlara ve stratejiye uygun olarak; afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gereken plânlama ve hazırlık çalışmalarını kapsayan merkezî ve yerel ölçekteki afet acil yardım plânları gibi plânların esasları ile bu plânların uygulanmasında görev alacak her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin, Kızılay’ın ve kamu yararına faaliyeti ve afetlerle ilgili çalışmaları bulunan sivil toplum kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları ve bu kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasının usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen yönetmelikler; Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Dışişleri, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Ulaştırma ve Çevre ve Orman Bakanlıklarının temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça oluşturulacak bir komisyon tarafından, Başbakanlığın, bakanlıkların, üniversitelerin, Kızılay’ın ve benzeri kamu yararına faaliyeti ve afetle ilgili çalışmaları bulunan sivil toplum kuruluşlarının görüşleri ile belediyelerin görüşlerini de kapsayacak şekilde valiliklerin görüşleri de değerlendirilerek hazırlanır; gerektiğinde aynı usule göre güncelleştirilebilir. Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin uzman personeli de bu Komisyonda görevlendirilir.

Mülkî amirlerin yetki ve sorumluluğu
Madde 9- Mülkî amirler; il ve ilçe afet acil yardım plânlarının yapılması, icrası ve güncelliğinin sağlanması, Bakanlığın il teşkilâtı ve sivil savunma teşkilâtı personeli ile diğer kadrolu personelden yararlanarak geçici veya sürekli olarak görev yapacak ekipler kurulması, bu ekiplerde görev alacak personelin, gönüllülerin ve halkın eğitimi, afetin meydana gelmesinden itibaren her türlü acil tedbirlerin alınması, acil yardımların yapılması ve afete maruz bölge kararının uygulanması hususlarında yetkili ve sorumludurlar.
Mülkî amirlerin olağanüstü yetkileri
Madde 10- Olmuş veya muhtemel afet hâllerinde, afetin oluş veya belirleniş tarihinden başlamak üzere otuz gün süre ile vali ve kaymakamlar;
a) Asker ve hâkim sınıfından olanlar hariç olmak üzere, on sekiz-altmış beş yaş arasındaki bütün vatandaşlara afet hizmetleri ile ilgili görev verme,
b) Bedeli, ücreti veya kirası gerektiğinde sonradan ödenmek üzere resmî kurum ve kuruluşlar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarına, özel kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü taşıt araçlarına, gerekli makine, alet ve edevata, başkaca yer bulunamaması ve orman arazisi ise zarar vermemek kaydı ile her türlü arazi, arsa, bina, tesis, yiyecek, giyecek, ilâç ve tıbbî malzeme ile halkın ihtiyacı olan diğer her türlü maddelere el koyma ve geçici işgal, hiçbir kayda ve işleme tâbi olmaksızın tedavi, kurtarma, barındırma, ısıtma, aydınlatma, beslenme, giyim gibi ihtiyaçların karşılanması ve yaralıların bakımı için gerekli acil mal ve hizmetleri satın alma ve kiralama,
c) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına ve bunlara bağlı müesseselere afetle ilgili görevler verme,
d) Acil yardımları ve gerektirdiği harcamaları yapma,
e) Mahallî sivil savunma teşkilleri ile gönüllü kuruluşların, bölgelerindeki afetlerde acil yardım hizmetlerine katılmalarını sağlama ve gönüllü olarak çalışan kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini koordine etme,
f) Afet bölgesinde can ve mal emniyeti açısından tehlikeli binalarda ve yerlerde yaşayanları boşaltma ve taşıma veya başka yerlerde yerleştirme,
hususlarında yetkili ve sorumludurlar. Mülkî amirlerin bu yetki süresi, acil yardım süresi içinde olmak kaydıyla gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.
Kendilerinden yardım istenilen diğer vali ve kaymakamlar ise, istenilen yardım ile sınırlı olarak yetkili ve sorumludurlar.
Yükümlülükler
Madde 11- Olmuş veya muhtemel afet hâllerinde;
a) Tabiî afetin meydana geldiği veya muhtemel olduğu yerde veya civarında bulunan ordu, jandarma, sahil güvenlik, kıta, birlik ve müessese komutanları, savaş hâli dışında acil yardım süresince kendilerinden mülkî amirlerce istenilecek yardımları üstlerinden emir beklemeksizin ve gecikmeksizin yerine getirirler. Acil hâllerde sözlü olarak yapılacak talepler, sonradan usulüne göre yazılı şekle dönüştürülür.
b) Asker ve hâkim sınıfından olanlar hariç olmak üzere, on sekiz-altmış beş yaş arasındaki bütün vatandaşlar, afet sebebiyle mülkî amirlerce kendilerine verilen görevleri yaparlar. Bu işlerle görevlendirilenler, görevlendirme süresince iş yerlerinden izinli sayılırlar ve her türlü sosyal hakları korunur.
c) Her türlü resmî ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler; kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak her türlü taşıt araçlarını, makine, alet ve edevatı, arazi, arsa, bina, tesis, yiyecek, ilâç ve tıbbî malzeme ile halkın ihtiyacı olan her türlü maddeleri bedeli sonradan ödenmek üzere verirler.
d) Rasat istasyonları; meydana gelen ve gelebilecek afetleri, etkilenebilecek yerlerin mülkî amirlerine ve ilgili bakanlıklara derhal bildirirler.
e) Ulaştırma Bakanlığı; aşırı haberleşme trafiği sebebiyle santrallerin hizmet dışı kalmasının önlenmesini, haberleşme trafiğinin düzene sokulmasını ve afet haberleşmesine öncelik tanınmasını temin etmek üzere özel hat kurar veya kurdurur ve işletmecilerin kendi haberleşme sistemlerinde gerekli görülen düzenlemelerden sorumludur. Bu işleri yapar veya yaptırır ve uygulamayı takip eder.
f) Ellerinde haberleşme aracı ve ulaştırma imkânları bulunan sivil ve askerî her türlü resmî makam ve müesseseler, afetlerin oluş haberini ve gelişmeleri mahallin en büyük mülkî amirine derhal bildirirler. Telgraf ve telefon merkezleri, demiryolu, deniz ve havayolu merkezleri ve sivil ve askeri diğer muhabere teşkilleri; afetlerin oluşunu ihbar ve acil yardım süresince yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz, faks,elektronik posta görüşmelerini öncelikle ve ücretsiz olarak kabul edip ilgililere ulaştırırlar.
g) Bakanlığın isteği üzerine bütün resmî ve özel radyo ve televizyon istasyonları ve mülkî amirlerin isteği üzerine de yerel radyo, televizyon istasyonları ve gazeteler, afet haberleşmelerini ve duyurularını ücretsiz yayımlarlar.
h) Mülkî amirler; ilgili makam ve müesseseler, Kızılay , özel kişi ve kuruluşlar tarafından afet bölgelerinde acil yardım maksadıyla görevlendirilen ekipleri ve her türlü malzeme, makine, alet, yiyecek, giyecek, barınma eşya ve maddelerini, kamu kurum ve kuruluşlarına ve bunlara bağlı müesseselere, il özel idareleri, belediye ve köy tüzel kişiliklerine ait her türlü taşıma araçları ile sevk ederler. Taşıma işlerinin bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması hâlinde; karşılanamayan kısım ile ilgili hizmetler, en ucuz tarife üzerinden bedeli daha sonra karşılanmak üzere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılır.
ı) Acil yardımın uygulandığı süre içinde afet sebebiyle yaralanan, sakatlanan ve hastalanan afetzedeler ile afet hizmetlerinde çalışanlardan yaralanan, sakatlanan ve hastalananların sevk edildikleri, gönderildikleri veya başvurdukları her türlü resmî ve askeri hastaneler ile özel hastane ve tedavi yerleri, bunları kabul ve tedavi etmeye mecburdurlar. Bunlardan yatarak tedavi ve müdahale görenlerin tedavi giderleri, var ise ilgili sağlık yardımlarını karşılamakla yükümlü sosyal güvenlik kuruluşlarınca veya mensubu olduğu kamu kurum ve kuruluşlarınca; sosyal güvenlik kanunları kapsamında olmadığı tespit edilenlerden yeşil kartlıların yataklı tedavi giderleri, 18.06.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun çerçevesinde; bu Kanun kapsamı dışında kalanların tedavi giderleri ile bu Kanun kapsamında olmakla birlikte yeşil kartı bulunmayanların tedavi giderleri ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanır. Özel hastane, özel sağlık, teşhis ve tedavi merkezleri ile üniversite ve vakıf hastanelerine ödenecek tedavi giderleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca resmî hastanelere ödenecek tedavi giderleri miktarını aşamaz.
i) Geçici iskân merkezlerine yol, su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ile benzeri alt yapı tesislerinin yapılması, bu yerleri tehdit eden dere ve sel yataklarının ıslahı gibi işler, mülkî amirlerce veya gereken hâllerde Bakanlıkça ilgili kurum ve bakanlıklara bildirilir ve bu işler öncelikle yapılır.
j) Afet hizmetlerinin yoğunlaştığı hâllerde, Bakanlığın isteği üzerine diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, afet bölgelerinde çalışabilecek nitelikte ve sağlık açısından engeli olmayan yeteri kadar teknik ve idarî personeli, hizmet için lüzumlu araç, gereç ve malzemeyi ve bunların kullanılması ve tamirleri ile ilgili ekipmanı, geçici olarak vermekle yükümlüdürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye ve benzeri hakları ile araç ve gereçlerinin onarım giderleri kendi kuruluşlarınca karşılanır. Bu personelin izinleri, Bakanlıkça afet bölgesinde geçici teşkilât kurulması hâlinde bu birimin amirince verilir.
k) Afetlerin vukuunda, afete uğrayan ilin valiliğince görevlendirilenlerin yemek ve yatacak yer gibi ihtiyaçları var ise valiliğince sağlanır; bunların beraberinde getirdikleri veya emir üzerine verdikleri alet, edevat, malzeme ve vasıtalardan tamire muhtaç hâle gelenler valiliğince belirlenerek bedeli sonradan ödenmek üzere tamir ettirilir. Zayi olanlar ile kırılma, bozulma, yıpranma gibi sebeplerle değer kaybına uğrayanların zararları, rayiç bedel üzerinden veya rayiç bedel belirlenmesi mümkün değil ise tespit edilecek bedel üzerinden acil yardım ödeneğinden karşılanır.
l) Resmî ve özel bütün haberleşme işletmeleri, afet gözlem ve değerlendirme istasyonlarının haberleşme hizmetlerini karşılıksız verirler.
m) Kültürel mirasın doğal afetlerden dolayı zarar görmesini önlemek amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya bu hususlardan sorumlu bakanlıklar tarafından gerekli tedbirler alınır.
Geçici iskân
Madde 12- Bakanlık ve mülkî amirler; olmuş veya olması muhtemel bir afette geçici iskânın sağlanması ve afet hizmetleri için bölgede görev yapan personelin beslenme ve barındırılmaları amacıyla her türlü inşaat, kiralama, bedeli sonradan ödenmek kaydı ile el koyma veya satın alma yapabilir veya yaptırabilirler. Bakanlık, geçici iskân ünitesi üretmek amacıyla hizmet satın alabilir, imalât tesisi kurabilir, kiralayabilir, satın alabilir ; mevcut tesislerini tadil edebilir, genişletebilir.
Bakanlıkça gerekli görüldüğünde afetzedelere nakit kira yardımı da yapılabilir. Bunun süresi, miktarı ve usulü mülkî amirin teklifi üzerine Bakanlıkça belirlenir. Bir yılı aşan süreli nakit kira yardımları Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Bakanlık, yapılacak harcamalar kendilerince karşılanmak kaydıyla geçici iskân yapıları konusunda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere izin verebilir.
Geçici iskân amacıyla yapılacak her türlü harcama ve ödemeler borçlanmaya tabi değildir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Afete Maruz Bölge Tespiti, Afet Etütleri, Hasar Tespitleri
Afete maruz bölgelerin tespit ve ilânı
Madde 13- Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler; Bakanlığın teklifi üzerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu bakanlıkça belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir. Diğer olmuş veya muhtemel doğal afetlerden etkilenebilecek afete maruz bölgeler ise Bakanlıkça tespit edilir. Gerektiğinde bu tespitlerden niteliklerine göre belirlenen, yapı için yasaklanmış afete maruz bölge ile yapı ve ikâmet için yasaklanmış afete maruz bölgelerin sınırları varsa imar plânına, hâlihazır haritaya, kadastro paftasına, bunların bulunmadığı hâllerde ise harita ve krokilere işlenerek ayrıca belirtilir.
Belirlenen bu yerler; köy veya mahalle muhtarlıklarında valiliklerce ilân ettirilir ve bu husus mahallinde tutanak ile tespit edilir ve belediyesi olan yerlerde plânlara işlenmek üzere belediyelere bildirilir. Üçüncü fıkra gereğince Bakanlar Kurulu kararı alınıncaya kadar, teknik rapora göre bu yerlerde yeni yapılaşma veya yapılaşma ve ikâmet için izin verilmez ve bölge boşaltılır. Yapı için yasaklanmış afete maruz bölge kararı alınan ve uygun gelişme alanı bulunabilen köylerde; valiliğince belirlenecek köy gelişme alanları Bakanlığa bildirilir ve afet açısından Bakanlıkça incelenir.
Yapı için yasaklanmış afete maruz bölge ile yapı ve ikâmet için yasaklanmış afete maruz bölge, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı alınarak Resmî Gazete’de ilân edilir. Bu suretle tespit olunan bölgeler, Bakanlığın isteği üzerine ayrıca valiliklerce; ilgili belediyelerde mahalle ve köy muhtarlıklarında ilân ettirilir ve bu husus tutanağa bağlanır.
Yapı için yasaklanmış afete maruz bölge veya yapı ve ikâmet için yasaklanmış afete maruz bölge kararı alınarak mahallinde ilân edilmiş saha sınırları içerisinde kalan tüm taşınmaz malların tapu kayıtlarına, Bakanlığın isteği üzerine bu hususta tapu dairesince şerh konulur. Yapılmış veya yapılmakta olan imar plânlarına sınırları işletilir ve bu alanlar içerisindeki bina, arsa ve arazilerden Emlak Vergisi alınmaz. Bu çalışmalar sonuçlanmadan imar plânları yapılamaz ve tasdik olunamaz. Mevcut imar plânları ise aynı usullere göre değiştirilir.
Su baskınına uğrayabilecek bölgelerde alınacak tedbirler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlıkça, diğer afetlere uğrayabilecek meskûn yerlerde alınacak tedbirler ise Bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkin harcama, tedbirleri almakla görevli bakanlıkça karşılanır.
Ancak, yüzeysel yağış sularının, genel hayata zarar vermeden, toplanıp, tahliye edilmesi; belediye sınırları içinden geçen dere yatakları ve mecraların ıslahı ve korunması ve bu alanlarda taşkın zararlarının azaltılması çalışmaları ile ilgili tedbirler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce , Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kabul olunmuş esaslar çerçevesinde bu belediyelerce alınır ve gerekli harcamalar bu kuruluşlarca yapılır.
Yapı ve ikâmet yasağının uygulanması
Madde 14- Vali ve kaymakamlar; 13 üncü maddede belirtilen yapı için yasaklanmış afete maruz bölge ile yapı ve ikâmet için yasaklanmış afete maruz bölge olarak belirlenen yerlerin ilân edilmesinden, varsa imar plânlarına, haritalara ve bunların bulunmadığı yerlerde krokilere işlenmesinin sağlanmasından ve bu konudaki uygulamaların takibinden, imar mevzuatı bakımından mücavir alanlar da dahil belediye hudutları içinde belediye başkanları ile köylerde ise muhtar ve ihtiyar heyetiyle birlikte sorumludur.
Yapı yasağına aykırı hareket edildiği takdirde, mevcut veya yapılmakta olan binaların sahiplerine binalarını yıkarak enkazlarını kaldırmaları için 15 gün süre verilir. Bu bildirimin gereğini yapmayanların binaları; yıkma parası yıkıntı malzemesinden karşılanması, yetmemesi hâlinde her türlü mahallî imkânlardan yararlanılarak yıktırılması ve kamuca yapılan masrafların mal sahiplerine ödetilmesi, ikamet yasağına aykırı hareket edenlerin tahliye edilmesi hususundan mülkî amirler görevli ve sorumludurlar.
Afete maruz bölge sınırları, alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında Bakanlığın teklifi ile 13 üncü maddede belirtilen usule göre daraltılabilir veya tamamen kaldırılabilir; aynı maddedeki usule göre ilân edilir.
Bu madde uyarınca yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Afet etütleri ve hasar tespitleri
Madde 15- Afet tehlikesinin ve afetin doğurabileceği sonuçların belirlenmesine yönelik olarak jeolojik-jeoteknik etütler ve diğer afet etütleri yapılır veya yaptırılır.
Afetin meydana gelmesinden sonra yapılan hasar tespitleri; ihtiyaçlar ve imkânlar ölçüsünde filme alma, fotoğraf çekme gibi yollarla belgelendirilebilir. Hasar durumlarının derecelendirilmesi ile yapılacak jeolojik-jeoteknik etütler ve afet etütlerinin usul ve esasları ile rapor formatı Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Ön Hasar Tespitleri
Madde 16- Bir yerde afet meydana gelmesi hâlinde; hasarın yoğun olduğu bölgenin ve can ve mal güvenliği açısından oturulması sakıncalı olan ve yıktırılması gereken binaların belirlenmesine ve afet bölgesinde alınacak öncelikli tedbirler ile yapılması gereken acil yardım ve kesin hasar tespitleri için gereken bilgilerin sağlanmasına yönelik ön hasar tespitleri; afet acil yardım plânlarında belirtilen kuruluşların yetkili temsilcilerinden oluşturulan hizmet guruplarına valilikçe yaptırılır ve bu tespitin sonuçları gecikmeksizin Bakanlığa bildirilir.
Birinci fıkradaki işler, Devletçe alınacak can ve mal güvenliği tedbirleri ile normal hayatın ve kamu düzeninin yeniden tesisine yönelik her türlü hazırlık, ön proje ve benzeri çalışmalara veri teşkil etmek üzere, mümkün olan en kısa sürede tamamlanır.
Hasar tespitine ilişkin hazırlık mahiyetinde olan ön hasar tespitleri, hak sahipliği işlemlerine esas alınmaz.
Afet etütleri
Madde 17- Bir afet olayının meydana gelmesinden sonra veya muhtemel afet olaylarında Bakanlıkça yapılacak iş ve işlemlere esas olmak üzere gerçekleştirilen hasar tespiti, jeolojik etüt ve diğer afet etütleri işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
a) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere, afetin türüne ve durumuna göre Bakanlık; niteliklerini belirleyeceği teknik elemanlardan fen kurulları oluşturarak afetin meydana geldiği yerde arazinin durumu ile gerçek ve tüzel kişilere ait konutları, iş yerlerini, sanayi tesislerini ve kamu binalarını inceleterek, hasar tespiti, jeolojik etüt veya afet etüt raporlarını düzenletir. Gereken hâllerde, Bakanlığın isteği üzerine diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahallî idareler ile meslek odaları; konusunda deneyimli yeteri kadar teknik personeli hasar tespiti çalışmalarında derhal görevlendirmekle yükümlüdürler.
Düzenlenen bu teknik raporlarda binaların hasar durumları; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkık olarak belirlenir.
İmar plânı bulunan yerlerdeki yapıların projeye ve yönetmeliklere uygun yapılmamasına, hatalı işçiliğe, hatalı ve eksik malzeme kullanılarak yapılmasına ve kullanımın kusurlu olmasına bağlı olarak meydana geldiği belirlenen hasarlar ile imar plânı bulunan veya imar planı bulunmayan yerlerde ve köylerde ise binanın terk edilmişliğine, bakımsızlığına veya teknik ömrünü doldurması gibi afet dışındaki sebeplere bağlı olarak meydana gelen hasarlar, afetten kaynaklanan hasar olarak değerlendirilmez; bu gibi durumları tespit edilen konut ve iş yerleri için hak sahipliği talep edilemez.
Arazinin tehlikeli durumu veya gördükleri hasar bakımından yıktırılması veya boşaltılması gereken binalar hakkında o il ve ilçenin en büyük mülkî amirine ayrı bir rapor verilir. Bu makamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok on gün süre verilerek tehlikenin giderilmesi hususu sahibine tebliğ edilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde, mahallî vasıtalarla durum ilân edilmek suretiyle tebliğ yapılmış sayılır.
Mal sahibi veya vekili, bu tebliğ üzerine on günlük süre içinde mahallin mülkî amirliğine itiraz edebilir. Mülkî amirlik, bu itirazın yetkili idare kurulunda on gün içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlar. Süresinde itiraz olunmayarak yıkılması kesinleşen veyahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıktırılması onaylanan binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde; bu binalara el konularak, yıktırma giderleri yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinden karşılanmak, yetmeyecek olması hâlinde acil yardım ödeneğinden karşılanmak üzere, ödenek bulunmuyor ise mahallî imkânlardan yararlanılarak, mahallin en büyük mülkî amirinin emri ile yıktırılır.
Yıkık olup acil hizmetleri aksatan yapıların enkazları hemen ve diğerleri üç gün içinde kaldırılmak üzere mahallinde ilân edilir. Üç gün içinde ilgilisince enkazın kaldırılmaması için talepte bulunulmaz ise, bu süre sonunda veya talebin kabul edildiği hâllerde ek yedi gün süre verilerek, bu ek süreyi takiben enkaz kaldırma işlerine valilikçe başlanır.
Orta hasarlı olarak tespit ve ilân edilen binaların, fen kurullarının göstereceği şartlara göre tamiratı yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilmez. Bu binalar, zorunlu deprem sigortası kapsamındaki yerlerde hasar tespitinin tamamlandığının ilânından itibaren, zorunlu deprem sigortası kapsamı dışındaki yerlerde ise hak sahipliği komisyonu kararları doğrultusunda ilk ödemenin Bakanlıkça başlatıldığı günden itibaren bir yıl içinde ve kredi ile hak sahipliği tanınamayan konutlar ise aynı süre içinde maliklerinin kendi imkânları ile tamir ettirilmediği takdirde yukarıdaki esaslar dairesinde yıktırılır. Ancak, bu süre Bakanlıkça uzatılabilir. Yıktırma işleminin tebliğinden itibaren yedi gün içinde yapılacak itirazlar; Bakanlıkça on gün içinde incelenir ve karara bağlanır. İtiraz yerinde görüldüğü takdirde, onarım için tanınan süre Bakanlıkça uzatılabilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalardan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler, ilgili kurum ve kuruluşlarca yıktırılır ve enkazları en kısa sürede kaldırılır.
b) Yer kayması, su baskını, kaya ve çığ düşmesi gibi afetlerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimalî sebebiyle boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya kadar kullanılmasına veya hasara uğrayanların tamirine müsaade edilmez. Teknik ve ekonomik açıdan tedbir alınamayacağına karar verildiği takdirde, tehlikeli mahal içindeki binalar, kaya ve çığ düşmesi afetine maruz olanlar hariç, yukarıdaki esaslar dahilinde yıktırılır; bunlardan kaya ve çığ düşmesine maruz olanların çatıları açılıp kullanım dışı hâle getirilerek düşebilecek kaya ve çığ düşmesine karşı engelleyici olarak kullanılır; bu afetlere bağlı olarak hak sahibi olan konut ve iş yerleri sahipleri, Bakanlıkça belirlenecek uygun ve tehlikeden uzak bir yerde iskân edilir.
c) Afet riskinin devam ettiği durumlarda; afet tehlikesinin teknik ve ekonomik açıdan önlenmesi mümkün görüldüğü takdirde, tamir edilemeyecek derecede hasar gören yapılar yıktırılarak sahadaki tehlikenin alınacak tedbirlerle giderilmesinden sonra, ilgili hak sahipleri kendi yerlerinde iskân edilirler ve hasar görmeyen yapılar korunurlar. Tehlikenin önlenmesi amacıyla yapılan masraflar borçlandırmaya dahil edilmez.
d) Hasar tespitlerinden sonra;
1) Yapılacak asıl işlemlere esas olmak üzere teknik heyetler tarafından düzenlenen teknik mahiyetteki hasar tespit raporlarına mahalli ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz edilebilir ve hasar tespit raporları ancak asıl işlemlerle birlikte dava konusu edilebilir. Gayrimenkulleri kesin bir şekilde hasarsız olarak tespit edilenlerin veya gayrimenkullerinin hasar tespiti hiç yapılmayanların, yargı yoluna gitmeden önce, mahalli ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili idareye başvurmaları zorunludur.
2) Afetzede isim listelerine hasar durumu veya herhangi bir afetzedeliğini veya afetzedelik haklarını etkileyen herhangi bir husustan dolayı itirazı bulunanlar, ilân süresinin bittiği günü takip eden onbeş gün içerisinde, il merkezinde ve merkeze bağlı belde ve köylerde valiliğe; ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı belde ve köylerde kaymakamlığa dilekçe vererek itirazda bulunabilirler. Gereken hâllerde, onbeş günü geçmemek kaydıyla, itiraz süreleri Bakanlıkça uzatılabilir.
3) Askerlikte, yurt dışında, tutuklu, hükümlü olmak veya vaktinde itirazda bulunmayı engelleyici derecede hastalık gibi mücbir sebeplerden dolayı süresi içinde itiraz edemeyenlerin itiraz süreleri, afetzede isim listelerinin ilânı tarihinden itibaren altmış gündür. Gereken hâllerde, onbeş günü geçmemek kaydıyla, itiraz süreleri Bakanlıkça uzatılabilir.
Hasar tespit raporlarına itiraz süreleri ile verilecek ek süreler kesindir.
İtirazlar, afetzedenin kendisince yapılabileceği gibi; velisi, vasisi, vekili veya bunlar olmadığı takdirde birinci derecede hısımları tarafından da yapılabilir.
e) Köylerde genel hayata etkili, olmuş veya muhtemel bir afet nedeniyle, bir kısmının taşınarak köyün bölünmesi halinde köy bütünlüğünün sağlanması amacıyla geriye kalan meskun topluluğun da taşınmasına Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca karar verilebilir.
Bu madde uyarınca yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Afet tehlikesi bulunan bölgelerdeki yapılarda uyulacak esaslar
Madde 18- Afet tehlikesi ve riski altında bulunan bölgelerde; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmî ve özel bütün yapıların tabi olacağı teknik şartlar ve yerleşme esasları, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Belediye sınırları ve varsa mücavir alanlar dahilinde ilgili belediye, bunun dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülkî amiri, bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak yapılan binalar hakkında yukarıda belirtilen merciler tarafından sahiplerine tebligat yapılarak, en fazla altı aylık süre içinde hatanın ve tehlikeli durumun giderilmesi istenir. Verilen süre içinde sahipleri tarafından ıslah edilmeyen bina veya bina kısımları; kabul edilebilir mazeret hâlinde üç aylık ek süreden sonra belediye sınırları ve mücavir alan dahilinde belediyece, diğer yerlerde ise en büyük mülkî amirlikçe yıktırma parası yıkıntı malzemesinden karşılanarak, yetmemesi hâlinde mahallin imkânlarından yararlanılarak yıktırılır.
Bu maddenin uygulanmasından, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise mülkî amirlikler sorumludur.
Bakanlık bu konuda gerekli kontrol ve denetime yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Yerleşim Yeri Tespiti ve İmar Plânları
Yer seçimi
Madde 19- Genel hayata etkili olmuş veya muhtemel afetlerden dolayı meskûn bir topluluğun bir kısmı veya tamamı kaldırılarak aynı belediye veya köy sınırları içerisindeki yerlere toplu olarak veya dağıtılarak yerleştirilmesi amacıyla afetzedelerin durumları ve yerleştirilecekleri yerler; Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Valilikçe (Valiliğin afet hizmetlerini yürüten birim temsilcisinin Başkanlığında İçişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden) oluşturulan yer seçimi komitesince saha incelemesi ve diğer değerlendirmeler de yapılarak belirlenir. Seçilen bu yerler, Valiliğin onayı ile kesinleşir. Afetzede hak sahiplerinin iskânında, var ise yerleşime uygun kendi arsaları öncelikle değerlendirilir.
Afetin meydana geldiği belediye veya köy sınırları içerisinde yeni yerleşme sahasının bulunmaması halinde, afetzedelerin başka köylerde, beldelerde, ilçelerde veya il Merkezinde (veya gerektiğinde diğer illerde) toplu olarak veya dağıtılarak yerleştirilmelerinin sağlanmasına esas olmak üzere; valilikçe (Valiliğin afet hizmetlerini yürüten birim temsilcisinin Başkanlığında İçişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Çevre ve Orman Bakanlıkları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulan yer seçimi komitesince, iskân edilecek topluluğun yeni yerleşim yeri incelenir ve Bakanlığın onayı ile kesinleşir.
Afetin meydana geldiği belediye veya köy sınırları içinde yeni yerleşim yeri bulunmakla birlikte, hak sahibinin isteği dikkate alınarak, aynı ilin sınırları içerisinde bina yapmaya uygun arsasının bulunması ve inşaat yapımına mani herhangi bir durumun olmaması şartıyla, ikinci fıkrada belirtilen usule göre yerleştirme işlemi yapılabilir.
Bölgesel afetlerde; işin aciliyeti göz önüne alınarak, birden çok yerleşim birimindeki afetzedeler aynı yere topluca veya birden çok yere dağıtılarak ikinci fıkrada belirtilen usule göre yerleştirilebilir. Bu yerleştirme işlemine karar vermeye Bakanlık yetkilidir.
Yeni yerleşim yeri tespiti ve yerleştirme usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Afet kadastrosu
Madde 20- Bu Kanuna göre afet sebebiyle Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak yerlerin kadastrosu, askı ilânı hariç olmak üzere diğer ilânlar ve bunlara bağlı işlemlerin yapılmasına lüzum kalmaksızın, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle yaptırılır.
Anlaşmazlıklar, kadastro mahkemesi bulunmayan yerlerde mahallî asliye hukuk mahkemelerince 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre çözümlenir.
Kadastro işlerine ilişkin uygulama, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında müştereken tespit edilecek esaslar dahilinde yapılır.
Afetle ilgili inşaat ve imar plânı işleri
Madde 21- Deprem ve bölgesel olarak etkili olan heyelan ve benzeri afet hâllerinde Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde; inşaatların artçı sarsıntılardan zarar görmemesi veya gelişmekte olan diğer afetlerden etkilenmemesi için, devam etmekte olan inşaatların durdurulması dahil olmak üzere, geçici olarak inşaat yapma yasağı getirilebilir.
Afet dolayısıyla hasara uğramış şehir ve beldelerin imar plânı mevcut olup da Bakanlıkça değiştirilmesi gerekli görülmediği takdirde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde inşaata izin verilir.
Afet sebebiyle mevcut imar plânlarının kısmen veya tamamen değiştirilmesinin gerektiği durumlarda; ilgili idarece o yerin özelliğine göre yeniden hazırlanan veya hazırlatılan, yörenin depremselliğini de detaylı olarak inceleyen, bütün afet tehlikelerini araştıran ve bu tehlikelere karşı alınması gereken tedbirleri de ihtiva eden ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt raporları ile Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde mikrobölgelendirme haritaları konunun uzmanı teknik elemanlarca hazırlanır ve Bakanlıkca onaylandıktan sonra imar plânları buna göre revize edilir. Revize edilen plân ilgili idarece onaylandıktan sonra inşaat ruhsatı verilir. Bu plânlarda daha sonra belediyesince kısmen veya tamamen değişikliğe gidilmesi hâlinde de aynı usul takip edilir. Ancak, ilgili idarece bu çalışma yapılmamış ise, afet hâlinde gerekli görüldüğünde Bakanlık; revizyon plânları hazırlanıncaya kadar mevcut imar plânlarını da göz önünde bulundurarak, inşaat ruhsatı talep edilen yerin özelliğine göre hazırlanacak veya hazırlatılacak olan jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını onaylar, gerekiyorsa mevcut plânda tadilât yapar ve imar ile ilgili mevzuata göre esaslı inşaat yaptırılmasına izin verebilir.
İmar plânı olmayan veya olup da değiştirilmesi gereken yerlerde, ilgili idarece hâlihazır harita yaptırılarak , yukarıdaki fıkralarda belirtilen usullere göre jeolojik-jeoteknik etüt raporları ile mikrobölgelendirme haritaları hazırlatılır ve Bakanlığa onaylatıldıktan sonra, bu raporlara uygun olmak kaydıyla, Bakanlıkça çıkarılan yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuata, çevre düzeni ve nazım imar plânlarına uygun olarak, ilgili idare tarafından imar plânları öncelikle yapılır veya yaptırılarak onaylanır. Ancak, bu plânlar yapılıncaya kadar plânı bulunmayan alanlarda, imar ile ilgili mevzuata göre esaslı inşaat yaptırılmasına Bakanlıkça izin verilebilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı hâllerde veya yerinin değiştirilmesi gereken şehir ve beldelerde, ilgililerin afete uğramayacak yerlerde gösterilecek arsalar üzerine, ilk barınma tedbiri olarak geçici iskân amaçlı yapı yapmalarına izin verilebilir. Bu izinlere ait kayıtlar valilikçe muhafaza edilir. Geçici iskan amaçlı konteynır önceliği sağlanır.
Bu türlü geçici iskân amaçlı yapıların, imar plânı olan yerlerde afetin meydana gelmesinden ve imar plânı olmayan veya değiştirilen veya yerleri değiştirilecek olan şehir ve beldelerde ise yeni plânların onanmasından itibaren en geç bir yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması mecburîdir. Aksi takdirde, masrafları yıkıntı malzemesinin satış bedelinden karşılanmak veya yetmemesi hâlinde mahallin imkânlarından yararlanılmak suretiyle en büyük mülkî amirlikçe veya belediyece yıktırılır. Bu bir yıllık süre, o arsalara ihtiyaç olmaması ve zaruret hâlinde, ilgili valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Ancak, daimî iskân konutları tamamlanarak teslim edilenlerden bu sürenin sonunda geçici yapılarını yıkmayanların hak sahiplikleri, herhangi bir işleme gerek olmaksızın iptal edilerek tahliyeleri yoluna gidilir.
Belediyeler; yangın afeti ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi açısından, imar plânlarının hazırlanmasında ve revize edilmesinde, itfaiye teşkilâtlarının çalışmalarını kolaylaştırıcı önlemler almaktan, yangın söndürme kapasitesini göz önüne alarak düzenlemede bulunmaktan veya düzenlenecek plâna uygun itfaiye teşkilâtı kurmaktan sorumludurlar.
Bakanlıkça yapılacak kalıcı konut alanlarına ilişkin hâlîhazır haritalar, jeolojik-jeoteknik etütler ile her türlü imar plânı Bakanlıkça yapılarak veya yaptırılarak resen onaylanır. Kalıcı konut alanları için ön çevresel etki değerlendirme ve çevresel etki değerlendirme raporu şart olmamakla beraber, plânlama safhasında var ise bu raporlar da dikkate alınır.
Çevre düzeni ve nazım imar plânları hazırlanmadan önce, jeolojik raporlar hazırlanarak afet risk ve tehlikeleri açısından Bakanlığa onaylatılır. Ancak, uygulama imar plânları hazırlanırken yukarıdaki fıkralarda belirtilen raporların da hazırlanması şarttır.
Mevcut plânlar ile revize edilen veya ilk defa hazırlanacak imar plânları, 8 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen yönetmelik hükümlerine göre stratejik afet plânları ile ilişkilendirilir.
Jeolojik-jeoteknik etüt raporları düzenlenmesine ve mikrobölgelendirme haritaları hazırlanmasına ilişkin ilke ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Arazi sağlanması, parselasyon haritası, tapuya tescil ve tahsis
Madde 22- Yeni yerleşme alanları içindeki taşınmaz mallardan Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye, özel idareye ve belediyeye ait taşınmaz malların bir kamu hizmetine tahsis edilenleri hariç olmak üzere; Hazine’ye, özel idareye, belediyeye, köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlar, tescil ve kadastro haricî araziler, meralar, ayrıca orman ve zeytinlik vasfını kaybetmiş Hazine arazilerinden ihtiyaca yetecek miktarı, Bakanlığın isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe resen tahsis ve temlik olunur.
Yeni yerleşim alanlarında kurulacak yeni iskân yerleri ile mevcut iskân sahalarına ilâveler için gerekli görülen hâllerde normal gelişme alanlarına öncelik verilmek kaydıyla, arazi ve bina satın alı nabileceği gibi, kamulaştırma ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde kamulaştırma da yapılabilir.
Bakanlıkça gerek görülen hâllerde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun acil kamulaştırma ile ilgili yirmi yedinci maddesi hükümleri uygulanır.
Bu maddeye göre sağlanan taşınmaz mallar, Bakanlığın isteği üzerine Hazine adına resen veya hükmen tescil olunur ve tevhit edildikten sonra onaylı imar plânlarına göre mevcut veya oluşturulacak parselasyon plânları hazırlanarak ifraz edilmek suretiyle parsellere ayrılır. Bu suretle meydana gelen parseller, Bakanlığın isteği üzerine mahallî Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerince Hazine adına tescil ve Bakanlık adına tahsis olunur.
Orman alanlarından arazi sağlanması
Madde 23- Genel hayatı etkileyen afete uğramış yerlerde, bu Kanunu 22. maddesine göre bedelli veya bedelsiz olarak elde edilebilecek kamuya veya şahıslara ait yerleşime uygun arazi bulunamaması hâlinde; Çevre ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ,orman sınırları dışına çıkarılmış alanlar, afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları ile hak sahibi afetzedelerin daimî iskânlarını sağlamak için, Bakanlığın talebi üzerine Bakanlığa devredilir. Devredilen bu yerler üzerinde, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hak sahibi statüsünde kişiler bulunması hâlinde, bu hak sahiplerine ait yerler Bakanlıkça kamulaştırılabilir.
Genel hayatı etkileyen afete maruz yerlerde, afetzedelerin iskânı için Bakanlığın teklifi üzerine, Orman Bakanlığınca belirlenen alanlar hakkında; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz.
Birinci fıkraya göre Bakanlığa devredilecek alanların tespiti amacıyla,Çevre ve Orman Bakanlığınca yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu tespit sırasında ilân süresi bir hafta ve itiraz süresi bir ay olarak uygulanır. 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre ilk defa yapılacak orman kadastrosu uygulamasındaki işlemlere ilişkin sürelerde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
Devlet ormanları, 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre kamu yararı gözetilerek, afet bölgesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının arazi kullanımı için, Bakanlığa 49 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilebilir.
Hak sahiplerine ve kamu hizmetlerine arsa tahsisi
Madde 24- Hazine mülkiyetine geçen ve Bakanlığa tahsis edilen arsalardan, Bakanlıkça görülen lüzum üzerine ihale suretiyle veya emanet usulü ile inşaat yapılmayan yerlerde hak sahibi olup da evini yapana yardım usulüne göre konutunu yapmayı taahhüt edenlere noter huzurunda kur’a çekilerek borçlandırılmak suretiyle arsaları verilebileceği gibi, teknik yardım yapı elemanları ve kredi de verilebilir.
Yukarıdaki fıkralar gereğince verilen arsalar; Bakanlığın isteği üzerine tapu dairesi tarafından, tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya varisler adına tescil olunur ve mahallin maliye teşkilâtına bilgi verilir.
İmar plânında yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, park, yeşil alan, okul, dini tesis, spor alanı gibi genel hizmetlere ayrılan alanlar ile köy ve belediye hizmet binası, hükümet konağı, hastane gibi kamu hizmetleri tesis yerleri, Bakanlığın izni ile ilgili kuruluşlara bedelsiz olarak tahsis edilir. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar hanesine gerekli şerh konur. Bu suretle elde edilen alanlar ve arsalar, ilgili kuruluşlar tarafından satılamaz ve Bakanlığın olumlu görüşü olmaksızın imar plânlarında yapılacak değişikliklerle başka amaçlarla da kullanılamaz. Aksi hâlde, herhangi bir hüküm alınmasına gerek kalmaksızın Bakanlıkça geri alınır.
Arsa hükmünde binalar
Madde 25- Bu Kanunda belirtilen olmuş ve muhtemel afetler sebebiyle kullanılamayacak hâle gelmiş olan binalar arsa hükmündedir.
Tescil ve vergi borcu
Madde 26- Bu Kanun kapsamına giren hizmetler için sağlanan taşınmaz malların vergi borçlarının bulunması, tapu dairesince yapılacak tescillerle ilgili iş ve işlemlere engel teşkil etmez.
Alt yapı ve inşaat
Madde 27- Afete uğrayanlara veya uğraması muhtemel olanlara, inşaat ve onarım için ne şekilde yardım yapılacağı,miktarı, istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, müracaat ve istek şekilleri, inşa olunacak bina yerleri, sayıları, tipleri,yapı şartları, inşa tarzları, çeşitli kısımların boyutları ve diğer hususlar bakanlıkça takdir ve ifa olunur.
Bu Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine inşa edilecek binalar için gerekli olan yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri, Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğünde; gaz, haberleşme, ısıtma tesisleri ve çevre düzenlemesi gibi alt yapı tesisleri yapılır veya yaptırılır. İlgili kuruluşlar, bu tesis yapımına ve bunlarla ilgili işlemlere öncelik verirler ve bu tesisleri öncelikle hizmete açarlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Talep ve Taahhütname Verilmesi, Hak Sahipliği, Borçlandırma, Maliyet Tespiti
ve Artan Gayrimenkullerin Değerlendirilmesi
Talep ve taahhütname verme ve vazgeçme
Madde 28- Genel hayata etkili afetlerde, binaları yıkık, ağır, orta derecede hasar gören veya muhtemel afete maruz olduğu tespit edilenlerden, bu Kanundan faydalanmak suretiyle bina yapılmasını veya inşaat veya onarım kredisi verilmesini isteyenlerin, Bakanlıkça yapılacak yardımlarla ilgili olarak mahallinde yapılan ilândan itibaren afetin durumuna göre iki aydan az ve dört aydan fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen süre içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine talep ve taahhütname vermeleri şarttır. Bu süre içerisinde mücbir sebeplerden dolayı müracaat edemeyenler, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihi takiben, bir ay içinde talep ve taahhütname verebilirler.
Bu süreler kesin ve hak düşürücü olup, süresi içerisinde talep ve taahhütname vermeyenler değerlendirilmeye alınmaz.
Kamulaştırılmasında zaruret bulunduğundan kamulaştırılan alanda kalan binaların maliklerine, talepleri hâlinde ve Bakanlıkça yaptırılacak konut bedelini kamulaştırılan taşınmazın bedelinden peşin olarak iade etmeleri kaydıyla, diğer hak sahiplerine verilen şartlarda konut yardımı yapılır. Kamulaştırma bedeli konut bedelinden az olduğu takdirde, kalan kısım borçlandırılır. Binasının kamulaştırılmasından dolayı konut yardımı yapılabilecek afetzedelerin verecekleri talep ve taahhütnamelerin veriliş sürelerinde, birinci fıkra hükümlerine uyulur. Bunların talep ve taahhütname verme süresi, kamulaştırma kararının kendilerine bildirilmesi veya ilânı tarihinden itibaren başlar.
Talep ve taahhütnameler, afetzedenin bizzat kendisince verilebileceği gibi; velisi, vasisi veya vekili tarafından da verilebilir.
İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden sonra, Bakanlıkça haklı görülmeyecek bir sebepten dolayı talep ve taahhüdünden vazgeçenlerden, inşaat için belirlenen bir konutun uygulama programındaki proje tutarının konutların yapımı başlamamış ise % 5’i, başlamış ise % 15’i bir yıl içerisinde tazmin ettirilir.
İnşaatlarını kendileri yapacak olanlar, arsa tahsisinden veya inşaata başladıktan sonra feragat ettikleri takdirde; feragatın yazılı olarak bildirildiği tarihe kadar kendilerine verilen kredi, inşaat malzemesi verilmiş ise malzeme bedeli ve arsa tahsis edilmiş ise arsa bedeli toplamı peşin olarak veya o yıl için belirlenmiş kanunî faiz oranı uygulanarak, bir yıl içinde geri alınır.
Talep ve taahhütnamenin esasları ve bu maddenin uygulanması ile ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Hak sahipliği inceleme komisyonu

Madde 29- Bu Kanuna uygun olarak talep ve taahhütname veren ve Kanunda belirtilen şartları taşıyan afetzedelerin hak sahibi olup olmayacaklarına karar vermek üzere, en büyük mülkî amirin veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında;
a) İl Özel İdaresi ve gerektiğinde Bakanlığın merkez teşkilâtından,

b) Mahallin tapu dairesinden,
c) Afetzedenin bulunduğu yere göre belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye temsilcisinden, mahalle ve köylerde ise ihtiyar heyetinden,
birer temsilcinin iştirak ettirilmesi suretiyle bir hak sahipliği inceleme komisyonu kurulur. Aynı ilde ihtiyaca göre birden fazla komisyon kurulabilir.
Komisyonun sekreterya hizmetleri İl Özel İdaresince yürütülür.
Hak sahipliği inceleme komisyonunun kurulması, komisyon üyelerinde aranılacak nitelikler ile komisyonun çalışma usul ve esasları, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Hak sahipliği
Madde 30- Genel hayata etkili afetlerde; 4 üncü maddenin (g) bendinde belirtilen zorunlu sigorta kapsamına girmeyen konut ve iş yerleri yıkık, ağır, orta derecede hasar gören veya görmesi muhtemel olan gerçek kişilerden ilân edilen sürede talep ve taahhütname veren ve hak sahipliği inceleme komisyonunca uygun görülenler; konut ve iş yeri için ayrı ayrı değerlendirmede bulunulmak ve hasar gören konut veya iş yeri sayısına bakılmaksızın konut veya işyerinden en fazla birer hak sahipliği tanınmak suretiyle, aşağıda belirtilen türlerde hak sahibi olabilirler.
a) Konutunun ve iş yerinin yıkık veya ağır hasarlı olmasından veya muhtemel afetler sebebiyle nakline karar verilmesinden dolayı hak sahibi olabilecekler şunlardır:
1) Konut ve iş yeri sahipleri,
2) Afet sebebiyle zaruret görülerek kamulaştırılan yerlerdeki konut ve iş yerlerinin sahipleri,
3) Bir kişi, birden fazla konut ve iş yerinden hak sahibi olmamak kaydı ile, hisseli binalar bakımından;
3.1) Tek konuta müştereken malik olan afetzedeler, tek bir konut için ve hisseli olarak,
3.2) İştirak hâlinde veya müşterek mülkiyete konu teşkil eden bir binada birden fazla konutta hissesi olan afetzedeler, hasar gören konut sayısını geçmemek kaydıyla, hasar gören konut sayısı afetzedelerin sayısına eşit veya daha fazla ise birer konut için ayrı ayrı veya şayet konut sayısı hissedar sayısından az ise hasar gören konutların sayısı kadar konut için ve hisseli olarak,
3.3) İştirak hâlinde veya müşterek mülkiyete konu teşkil eden bina birden fazla veya çok daireli ise, bu bina veya dairelerin hissedar ve daire sayısını geçmemek kaydıyla, hissedarları hisseli olarak veya konut sayısı afetzede sayısına eşit veya fazla ise afetzedeler bir konut için ve ayrı ayrı,
4) Ebeveynine ait bağımsız bir konutta afet tarihinde ebeveyninden ayrı olarak oturan evli evlâtlar ile çocuklarıyla birlikte oturan ve bu suretle aile teşkil eden dul veya boşanmış evlâtlar,
5) Afet tarihinden önce noterlik nezdinde gayrimenkul satış vaadi senedi düzenlenmiş olmak kaydıyla, inşaat ruhsatı alınmış ve fiilen oturulmasına rağmen iskân ruhsatı alınmamış binalardaki konut sahipleri,
6) Belediye mücavir alanı içinde veya valilikçe ruhsatlandırılan yerlerde inşaatı tamamlanmış olup fiilen oturulmasına rağmen inşaat ruhsatı bulunduğu hâlde iskân ruhsatı alınmamış konutların sahipleri.
b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilenlerden konutu veya iş yeri orta hasar görenler, orta hasardan dolayı hak sahibi olurlar.
Afet gören yerde, kendisinin veya eşinin müstakil mülkiyeti altında veya eşi ile birlikte müşterek mülkiyetleri altında yıkık - ağır veya orta hasar görmemiş ve iskâna müsait konutu veya iş yeri olanlar, hasar görmüş diğer konut veya iş yerlerinden dolayı hak sahibi olamazlar.
Birden fazla konutu ve iş yeri hasar görenlerin hak sahipliği işlemlerinde, konut veya iş yerlerinin en az hasar göreni esas alınır; bunlar, hasar gören diğer konut veya iş yerleri için hak talep edemezler.
Aynı afetten dolayı kendisinin ve eşinin birer veya daha fazla konut ve iş yerleri hasar görenlere, sadece bir konut ve iş yeri için eşiyle birlikte müştereken hak sahipliği tanınır. Taraflardan birinin feragat etmesi hâlinde diğer eş hak sahibi olabilir.
Tüzel kişiler hak sahibi olamazlar.
Yıkık veya ağır hasardan dolayı konut için hak sahibi olanlara Bakanlıkça konut yaptırılır veya arsası uygun görülenlere kredi tahsisi ve uygun görülmeyenlere arsa ve kredi tahsisi yapılır. Yıkık veya ağır hasarlı iş yerlerinden dolayı hak sahibi olanlara da konutlar hakkındaki gibi işlemde bulunulur.
Hak sahipliği kabul edilenler ve edilmeyenler, mahallinde toplu olarak ilân edilir. Hak sahipliğinin bildirilmesinde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Hak sahipliği işlemlerinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına dair diğer hususlar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Orta hasarlı konutların ağır hasarlı sayılması
Madde 31- Afet sebebiyle, orta hasar gördüğü teknik ekiplerce tespit edilen ve hak sahibi kabul edilenlerden, konutunun onarım ve güçlendirilmesi Bakanlıkça yetkilendirilen teknik kurullarca uygun bulunmayan konut malikleri ile betonarme olmayan orta hasarlı konutların malikleri; kendilerinin istemeleri ve talep ve taahhütnamelerinde belirtmeleri hâlinde, orta hasarlı konutlarını yıkmaları ve bu durumun belirlenmesi şartıyla, ağır hasardan dolayı hak sahibi olabilirler.
Az hasarlı konut ve iş yeri sahiplerine yardım
Madde 32- Konutu veya iş yeri ile konut ve işyeri az hasar görmüş olan afetzedeler, kalıcı konut veya iş yeri için hak sahibi olamazlar.
Az hasarlı konut veya iş yeri sahipleri ile konut ve işyeri sahiplerine yapılacak yardımın nevi ve miktarı, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu yardım borçlandırmaya tabi değildir.
Borçlandırma esasları, maliyet tespiti, devir ve temlik
Madde 33- Konut veya işyeri tahsis edilmek üzere hak sahibi olanlar; borçlandırma işlemleri için o yerde yapılacak ilân tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili banka şubelerine başvurur ve banka şubesi de bu işlemleri belirlenmiş olan süre içinde tamamlar. Bu süre Bakanlıkça en fazla iki ay daha uzatılabilir. Bakanlık gerektiğinde hak sahipliği ve borçlandırma işlemlerini aynı anda da başlatabilir. Afetten dolayı hasar görmüş binaların onarımı veya kendi yapısını kendi yapacak kişi için yapılan para yardımlarına ait borçlandırmalarda; taşınmaz malı tapusuz ise, kadastro işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilgili kişinin varsa başka tapulu taşınmaz malı ipotek edilir; yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma işlemi yapılır.
Borçlandırma bedellerinin ilk iki yıl ödemesizdir. Yıkık ağır hasarlı k
Linkback: AFETLER KANUNU TASARISI TASLAGI (09-02-2006) Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 5,652 
  • Kat Mülkiyetini İlgilendiren Kanunlar
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.