Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

2008 YILINDAN İTİBAREN KAT MÜLKİYETİ' NİN KURULMASI VE İLGİLİ ....

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ağustos 12, 2008, 03:54:28 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 12, 2008, 03:54:28 ös Son düzenlenme: Ağustos 11, 2011, 11:08:10 ös Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
Kat Mülkiyetinin Tanımı

Kat mülkiyeti, KMK'nın birinci maddesinde tanımını bulmaktadır. İlgili maddeye göre; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayn ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulun maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet haklan konulabilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, kat mülkiyeti, bağımsız bölüm üzerinde bir mülkiyettir.

Kat Mülkiyetinin Konusu

Yukanda yaptığımız tanımdan da anlaşılacağı gibi kat mülkiyetinin konusu, "tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri"dir. Bu doğrultuda kat mülkiyetinin tesis edilebilmesi için, üç şartın biraraya gelmesi gerekmektedir.

Öncelikle tamamlanmış bir yapı bulunmalıdır. Bir yapının tamamlanmış olması ise, fiilen bitirilmiş, yapı kullanma izninin alınmış ve betonarme olmasını ifade etmektedir.

İkinci şart, üzerinde kat mülkiyeti kurulacak yapının, bağımsız bölümlerinin olması gerekliliğidir. Bağımsız bölüm, anagayrimenkulün nitelikleri gereği ayn ayn ve tek başına kullanılmaya elverişli olan yerlerdir. Örneğin, KMK'nın birinci maddesinde ifade edilen kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen ve depo gibi yerler, bağımsız bölümlere örnek gösterilebilir. Bağımsız bölüm kavramında dikkat edilecek kriter, ayn ayn ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup olmadığıdır.

Üçüncü şart da kat mülkiyetinin, yapının bütün bağımsız bölümlerini kapsaması zorunluluğudur. Başka bir anlatımla, binanın sadece bazı bağımsız bölümleri üzerinde kurulması, mümkün olmamaktadır. Bunun bir istisnası, KMK'nm 10. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Adı geçen fıkraya göre; "Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir.(md:3)"

Kat Mülkiyetinin Hukuki Niteliği  

Kat mülkiyetinin hukuki niteliği konusunda, çeşitli tartışmalar ortaya çıkmıştır. En basit anlatımla, müşterek maliklerin pay üzerinde sahip oldukları hakların katlarda "yerelleştirilmesi" sonucu kat mülkiyeti kavramı ortaya çıkmıştır.

Başka bir görüşe göre ise kat mülkiyeti, kendine has özellikleri bulunan bağımsız bir mülkiyet hakkıdır. KMK'nın üçüncü maddesinin birinci fıkrasında da ifade edildiği gibi, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantısı olan bir mülkiyet şeklidir.

Kat Mülkiyetinde Uygulanacak Kurallar  

KMK'nın dokuzuncu maddesinde, buna ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Adı geçen maddeye göre; "kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır."
Bu Kanun'un uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık da sulh mahkemelerinde çözümlenecektir (KMK Ek 1. Md.).


Kat Mülkiyetinin Kurulması

A- GENEL OLARAK

Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için öncelikle taşınmaz malın cins değişikliğinin yapılması gerekir. Cins değişikliği de Kadastro Müdürlüğünce hazırlanmış veya kontrol edilmiş değişiklik beyannamesine istinaden   yapılmaktadır.   Cins   değişikliği   tamamlandıktan   sonra, anagayrimenkulün sayfasının mülkiyet hanesine kırmızı mürekkeple;

"Bu taşınmazın mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir .../..../2001-Yev..."

ibaresinin yazılması gerekmektedir. Diğer sayfa kapatma hallerinde olduğu gibi, çift çizgi çizilmez. Ayrıca kütük sayfa numarası, köşegen şekilde, çaprazlama kırmızı mürekkeple çizilmez. Beyanlar sütununa bir şey yazılmaz. Sadece kat mülkiyeti kütüğünün boş olan ilk sayfasından başlayarak bağımsız bölümler ayrı ayrı tescil edilir ve anagayrimenkul sayfası ile bağımsız bölümlere ait kat mülkiyeti kütük sayfalan arasında irtibat kurulur .

Kat mülkiyeti ya gayrimenkulun maliklerinin anlaşması veya tek malikin iradesi ile ya da taksim davası sonucu mahkeme hükmü ile kurulabilmektedir .


B- KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI İÇİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Anayapı Tamamlanmış Olmalıdır

Kat mülkiyeti, ancak tamamlanmış yapılar üzerinde kurulabilir. Bir yapının belli bir kısmı bitirilmiş olsa dahi, bitirilen bölümlerde kat mülkiyeti kural olarak kurulamaz. Plan ve projesinde mevcut olan tüm bağımsız bölümlerin bitirilmiş olması gerekir (KMK Md. 1, 10).

Ancak bir arsa üzerinde inşaa edilen blok ve yaygın yapılar için Kat Mülkiyeti Kanunu'nun geçici üçüncü maddesi ile bunun aksine hükümler getirilmiştir. Buna göre;
"Bir arsa üzerinde birden çok yapının varlığı halinde, aşağıdaki kurallar dikkate alınır:

a) Vaziyet plânına göre yapılacak tüm bağımsız bölümlerden yüzde kırkının veya blok inşaatlarda herbiri en az sekiz bağımsız bölümü kapsayan blok veya blokların tamamlanmış bulunması halinde, tamamlanan bağımsız bölümler için kat mülkiyetine geçilebilir.

b) Yapılardan her birine ilişkin ortak giderler o yapıdaki kat malikleri, bütün yapılar için müşterek tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler bütün kat malikleri tarafından 20. maddedeki kurala göre karşılanır. Yapılardan bir kısmının tamamlanmamış olması halinde, kat irtifakı sahipleri de, kendilerini ilgilendirdiği ölçüde ortak tesis ve yerlere ilişkin giderlere katılırlar.

c) Blok yapılarda, bunlardan yalnız birine ilişkin sorunların çözümlenmesinde, kat malikleri kurulu, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur."


2-   Bölümleri Bağımsız Olmalıdır

Bağımsız olmaktan kasıt, bölümün başlı başına.müstakilen kullanıma elverişli olmasıdır. Bir bölüm ne kadar büyük ve kıymetli olursa olsun, bu durum onun bağımsız bölüm olduğunu göstermez. Niteliği konut olan bağımsız bölümde tuvalet, mutfak olması aranırken bir işhanın dükkanlarında bu özellikler aranmamaktadır.

3-   Anataşınmazın Tümü Kat Mülkiyetine Çevrilmelidir

Anataşınmazın tümünün mülkiyeti (kat mülkiyetine) çevrilmeden, o taşınmazın yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz (KMK Md. 10/2).
Bu kuralın istisnası yukarıda sözü edilen blok ve yaygın yapıların kat mülkiyetine çevrilmesinde görülmektedir (KMK Geç. 32 Maddesi).

4-   Anayapı Kargir Olmalıdır

Kat mülkiyeti kurulmak istenen yapının tümünün, kargir olması gerekir. (KMK Md. 5/2). Ahşap veya toprak yapılarda, kat mülkiyeti kurulamaz. Kargir olmaktan kasıt, binanın iskeletinin beton veya çelikten inşa edilmiş olmasıdır. Yoksa kargir olarak inşa edilmiş bir yapının çatısının ahşap olması veya kargir duvarlarının ahşapla süslenmesi ya da duvarlann camdan yapılmış olması kat mülkiyeti kurulmasına engel değildir.

5-   Ortak Mülkiyetin Mevcut Olması Şart Değildir

Anataşınmazın, birkaç kişiye ait olması şart değildir. Tek kişiye ait bir anataşınmaz üzerinde, tek malikin istemiyle kat mülkiyeti kurulabilir.
 
6-   Kanun'un Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Öngördüğü Belgeler Tamam Olmalıdır

Bu belgelerin çoğu, kat irtifakı kurulurken Tapu Sicil Müdürlüğünce alınmaktadır. Ancak kat irtifakı kurulmadan kat mülkiyetine geçiliyorsa şu belgelerin getirilmiş olması gerekir.

Aşağıda kat irtifakı kurulmuş olan ve yapı denetim belgesini almış olan binaların kat mülkiyetine geçişte gereken evrak ve hususlar kırmızı ile yazılmıştır.

Ancak kat irtifakı kurulmadan kat mülkiyetine geçiliyorsa siyah yazı ile yazılmış olan maddelerin de yerine getirilmiş olması gerekir.

5711 Sayılı Kanuna göre 634 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler gereği artık istenmeyen belgeler ise yeşil ile yazılmıştır.


5711 Sayılı Yasa ile 634 Sayılı YAsanın 12,13 ve 14. maddelerinde yapılan bazı değişiklikler yer almaktadır.

Buradan hareketle;


Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için neler yapılmalıdır?

AlıntıKMK. Madde 12 :"Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:"


KMK'nın 14. maddesinin son fıkrasında, kat irtifakının, kat mülkiyetine çevrilmesi konusu hükme bağlanmıştır. Buna göre; "Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece -Kanun koyucunun burada "yetkili idare" tanımı ilgili belediye olarak anlaşılmadır, yine belediye sınırlan dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü anlaşılmalıdır.-  yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır. (5912-23/06/2009 değişiklik)"

KMK'nın 12. maddesi kapsamında, kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi için gerekli olan belgeler düzenlenmiştir.

Eskiden Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin, tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması gerekmekte iken ve bu dilekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, gayrimenkulun kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bu bölümleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şartı var iken ;

Şimdi  T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı  Sayı : B. 09. 1. TKG0100001-/073-   "Konu: Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Hk.  "   TAPU VE KADASTRO ….. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE yazılan   2008/1 - 1651 Nolu  Genelgeye göre  "Bu kerre Resmi Gazete'nin 28 Kasım 2007 tarih ve 26714 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe konulan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair bir örneği ekli 5711 sayılı Kanunun idaremizi ilgilendiren hükümleri aşağıda açıklanmıştır." açıklama genelgede ;

A- Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Tesisine İlişkin Değişiklikler; alt başlığına göre

1- a) VAZİYET PLANI/
b) GENEL İNŞAAT PROJESİ /  
c) YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI)
...

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yapılan değişiklikle; 28.Kasım.2007 tarihinden itibaren kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi için, ibraz edilecek mimari projelerin ön yüzünde ana gayrimenkulün ve bağımsız bölümlerin eklenti ve ortak yerleri ile, konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları gösterilecektir.

634 sayılı Kanunda değişiklik yapan, 5711 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28.Kasım.2007 tarihinden önce onaylanmış mimarı projelere göre kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi için yapılan başvurular kabul edilecek, ayrıca proje üzerine arsa payı listesinin ilavesi suretiyle onaylanması hususu aranmayacaktır.

Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu belediyece tasdik olunan proje

AlıntıKMK. Madde 12 . a) bendi :"a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.  (5912-23/06/2009 değişiklik) [/b]


GENEL İNŞAAT PROJESİ : proje müellifi mimar tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırlan dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.

Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapılann her birinin, projede ayn ayn gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.

VAZİYET PLANI: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların, (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise aynca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI) : Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.

2- DİLEKÇE : Kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisine ilişkin başvurularda, artık dilekçe aranılmayacaktır. Eskiden Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin, tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması gerekmekte idi ve bu dilekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, gayrimenkulun kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bu bölümleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şartı var idi . İstenildiğinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüğü görevlilerince yazılırdı.


3- FOTOGRAF: Kat mülkiyeti (kat irtifakı için de geçerlidir) tesisi sırasında ana yapıya ait fotoğraf aranılmayacaktır. Eskiden "Anagayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren en az 13 x 18 büyüklüğünde (boyutlarında ) ,hangi ada parsele ilişkin olduğunun belirli olduğu ve doğruluğu belediyece tasdikli bir fotoğraf" istenmekte idi.


4- LİSTE: Noterlikçe düzenlenen liste artık alınmayacaktır. Eskiden her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nev'ini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki- veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste istenmekte iken artık noterden tasdikli bu listenin verilmesi de ortadan kaldırılmıştır.

AlıntıKMK. Madde 12 . c) bendi “634 Sayılı Kanuna 5711 Sayılı Kanunla getirilen c) bendi (5912-23/06/2009 değişiklik) ile yürürlükten kaldırılmıştır-noter tasdikli liste kalkmıştır-"


5- 634 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bağımsız bölümün kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescili mümkün iken, 5711 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile aynı nevideki (nitelikteki) bağımsız bölümlerin tek bağımsız bölüm olarak tescili  öngörülmüş, ayrıca, “ … bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir.” hükmü de getirilerek, ana gayrimenkulün birden fazla katı veya bölümünün tek bir bağımsız bölüm olarak kat mülkiyeti kütüğüne tesciline imkan sağlanmıştır. Ancak, böyle bir tescilin yapılabilmesi için bu duruma uygun değişiklik projesi ve yapı kullanma izin belgesinin ibrazı zorunludur.

6-   YÖNETİM PLANI: Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış yönetim planı.

Ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen yönetim planının, her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.


AlıntıKMK. Madde 12 . c) bendi :"Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı."7-   FOTOGRAFLI NÜFUS CÜZDANI: Maliklerin veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları

8-   FOTOGRAF: Maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafları (resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılması için)


Kat irtifakının bu şekilde kat mülkiyetine çevrilmesi doğal olarak 14. maddede yer alan belgelerin tamamlanmasına bağlı olmaktadır:

Buradan hareketle

9. Eğer kat irtifakı yeni yasaya göre kurulacaksa ayrıca kat mülkiyetine geçişte yönetim planı istenmez.

AlıntıKMK. Madde 14 . 1 fıkrası :"Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ve plân, (b) bendindeki yönetim plânı ile (c) bendindeki listeyi tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez. (md:7)
"


10.   Resmi Senet Örnekleri  Tapu memuru kendisine verilen belgelerin, tamam ve usulüne uygun ve istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda, tescil istemi sayılır. Aynca "tescilini istedikleri..." şeklinde resmi senede yazılması şart değildir.


BİR TARAFTAN

Engin oğlu-Aytuğ YAKAR, Ahmet oğlu

DİGER TARAFTAN   :  Mustafa AYDIN: Mehmet oğlu-Akif ŞENDİNÇ: Hüseyin oğlu- Hüseyin KOÇAK: Ahmet oğlu
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında, her türlü nitelikleri yazılı. Demetevler Mahallesi'nde bulunan, 34 ada 5 parsel sayılı 612 m2 miktarındaki beş katlı kargir apartmanda, 1/12 hisse Akif ŞENDİNÇ, 2/12 hisse Hüseyin KOÇAK, 2/12 hisse Mustafa AYDIN, 3/12 hisse Aytuğ YAKAR, 4/12 hisse de Metin BEYAZ adlarına kayıtlı iken; bu kerre, adı geçen malikler, Yenimahalle Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden 01.03.1994 tarih 320 sayı ile tasdikli genel inşaat projesi, yine Ankara 5. Noterliği'nden tasdikli, 06.06.1994 tarih 12234 yevmiyeli liste ve ibraz ettikleri dilekçelerinde sıra ve nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler için ana yapının tamamını (12) arsa payı itibar ettiklerini, aşağıda yazılı olduğu üzere taşınmazın mülkiyetini 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat mülkiyetine çevirdiklerini, diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu, ana yapının 01.07.1994 tarihli 42 maddeden ibaret yönetim planı gereğince yönetileceğini, taraflar karşılıklı ifade ve beyan ettiler   

Katı                   Baö. Böl. No        Arsa Payı           Niteliği                   Eklentisi                                  Maliki

Zemin                   (1)                         1/12                   Mesken               1   no.lu kömürlük               Akil ŞENDİNÇ
Birinci                  (2)                        2/12                   Mesken                2   no.lu kömürlük                Hüseyin KOÇAK
ikinci                     (3)                        2/12                   Mesken               3   no.lu kömürlük                Mustafa AYDIN
Üçüncü                (4)                         3/12                  Mesken               4   no.lu kömürlük                Aytuğ YAKAR
Dördüncü           (5)                         4/12                  Mesken                5   no.lu kömürlük                Metin BEYAZTapu siciline göre, mülkiyetten başka leh ve aleyhine mevcut diğer ayni hak ve takyid, bu resmi senedin ilgili sütununda gösterilmiştir.
Taraflar, bu.... Kat Mülkiyeti... akdinin tapu siciline kayıt ve tescilini talep ettiler.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BİR TARAFTAN   : Mehmet Şükrü evlatları Hakkı ERGUN, Hatice ESMI asaleten ve Mehmet şükrü kızı melike ergün adına vekili
Halil kızı Saadet ERGÜN vekaleten kendi adına asaleten

DİGER TARAFTAN

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında, her türlü nitelikleri yazılı Trabzon Cumaönü Mahailesi'nde kain, 101 ada 1 parseli teşkil eden 95 m miktarındaki 2 Katlı Bahçeli Kargir EVİn 458/728 hissesi Mehmet Şukru ogu Sk ERGÜN ve 90/728'er hissesi de Halil kız. Saadet ERGUN, Mehmet Şükrü evlatları Hatice ESMİ ve Melike ERGÜN adlarına kayıtlı iken ad. geçentorden Hakkı ERGÜN, Hatice ESMİ asaleten ve Melike ERGUN'un Odemış1. Noterliği'nden verdiği 19.08.1998 tarih. 7753 sayıl, vekaletnamesındeki, yetkiye istinaden vekili Saadet ERGÜN vekaleten kendi adına asaleten, hareketle Trabzon Belediyesi Fen ve imar işleri Müdürlüğümden 12.08.1998 tarihinde  tasdik edilen Genel İnşaat Projesi ve yine Ödemiş 1. Noterliğime tasdiki. 24.081998 tarih 7938 yevmiyeli s.ra listesi ve ibraz ettikleri dilekçelerinde sıra ve nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler için ana yapının tamamını (3) arsa pay. itibar yettiklerini aşağıda yazıl, olduğu üzere taşınmazın mülkiyetini 634 sayıl. Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat mülkiyetine çevirdiklerini, diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu, ana yapının 25.08.1998 tarih, 42 maddeden ibaret yönetim plan. gereğince yönetileceğini, taraflar karşılıklı ifade ve beyan ettiler   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BİR TARAFTAN   : Ahmet HARUN, Hüseyin YALNIZ.
DİGER TARAFTAN   : Hasan YALNIZ
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senette nitelikleri yazılı Çankaya Mahallesi Yüksel Sokak'ta 101
sayı ................. miktarındaki kargir apartmanın, 1/3 pay, Ahmet HARUN, 1/3 pay. Hüseyin YALNIZ ve 1/3 pay. da Hasan YALNIZ adlarına ka-
f1 ^r ^J?"6, bU parsel üzerinde' Çankava Beledives' İmar Müdürlüğünce tasdiki. 10 06.1990 tarih ve 1760 say.l. Genel inşaat Projesi ile Çankaya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce verilen 22.05.1991 tarih ve 681 sayılı Yapı Kullanma İzni ve lastikli fotoğraflarda görüldüğü üzere, beş katlı iki dükkan ve alt.
™???aa^ret anJ'"n aPartmanın: dilek?e ve Ankara (...).  Noterliğince 18.11.1990 tarih ve 5718 sayı ile tasdikli listede sıra numaraları ve nitelikleri belırtılen bağımsız bölümler için, anagayrimenkulün tamamını 420 pay itibar ettiklerini ve 1 kattaki (1) ve (2) numaralı meskenlere 45/420'şerden 90/420 ikinci
kattaki (3) ve (4) numaralı meskenlere 50/420'şerden 100/420, üçüncü kattaki 5 ve (S) numaralı meskenlere 55/420'şerden 110/420 ve zemin kattaki (7) ve
(Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap bağımsız bolüm sıra numaralı dükkanlara da 60/420'şerden 120/420 arsa payı ayırarak (1) ve (6) numaralı meskenler Ahmet HARUN^a, (2) ve (5) numaralı meskenler Hüseyin YALNIZ'a, (3) ve (4) numaralı meskenlerin tamam, Hasan YALNIZ a ait olmak, (7) ile (Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap bağımsız bölüm numaralı dükkanlar da eski paylar, oranında eşit olarak tasarruf etmek üzere, gayrimenkulun mülkiyetini 634 sayılı Kanun uyarınca kat mülkiyetine çevirdiklerini ve bodrum kattaki (E"1) kömürlüğü 1, (E: 2) kömürlüğü 2, (E: 3) kömürlüğü 3, (E :4) kömürlüğü 4, (E- 5 tomur ugu 5 ve (E: 6) kömürlüğü de 6 bağımsız bölüm numaralı meskenlere eklentı olarak bağladıklarını, anagayrimenkulün diğer yerlerinin ortak yerlerden olduğunu ve ,ş bu gayrimenkulu ekli 15.06.1991 tarihli yönetim planındaki hüküm
lere göre yöneteceklerini birlikte ifade ve beyan ettiler   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kat Mülkiyetinin tapuya tescili

Tapuya Tescili

Sözleşme düzenlenince, anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki (Mülkiyet) hanesine "Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir" ibaresi yazılarak sayfa kapatılır ve kat mülkiyetine bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaralan gösterilmek suretiyle tescil edilir;

Anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve. sayfa numaralı işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır.

Anagayrimenkulün kapatılan sayfasında, evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, Tapu Sicili Tüzüğü'nün (taksim halinde kayıtların nakli) ne dair hükümlerine göre, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına nakledilir.

Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm, ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır.
Kat malikine, anagayrimenkulün tapu senedinden başka, istem halinde, 12. maddenin (a) bendinde belirtilen projeden, kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir (KMK Md. 13).

Tapu Senedinin Yazımı

İş bu taşınmaz malın 1/12 hissesi Akif ŞENDİNÇ, 2/12 hissesi Hüseyin KOÇAK, 2/12 hissesi Mustafa AYDIN, 3/12 hissesi Aytuğ YAKAR, 4/12 hissesi de Metin BEYAZ adlanna kayıtlı iken; bu kerre, adı geçen maliklerce kat mülkiyeti kurularak tapuya tesciline istinaden düzenlenmiştir.

Kat Mülkiyetinin tescili sırasında harç

Kat mülkiyeti kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir (Cins değişikliği işlemi hariç).
Kat mülkiyeti ile beraber cins değişikliği de talep ediliyorsa cins değişikliği için (4) sayılı Tarifenin 13.a pozisyonu uyannca vergi dairesi tarafından binde 15 oranında cins değişikliği harcı tahsil edilmiş olması aranmalıdır.
Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

KAT MÜLKİYETİNİN SÖZLEŞMEYE DAYALI (İRADİ) OLARAK KURULMASI

İradi olarak kat mülkiyeti, resmi senetle ve tapu siciline tescil ile kurulmaktadır (KMK Md. 10/1).

Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden, o gayrimenkulun yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde, kat mülkiyeti kurulamaz (KMK Md. 10/11).

Kat mülkiyeti kurulurken, aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm, kat mülkiyeti kütüğüne, tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilmektedir (KMK Md. 10/IH).

Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca yapılmaktadır. (KMK Md. 10/IV).

Resmi senet, gayrimenkul tek bir kişiye aitse o kişinin, birden çok şahsın müşterek malı ise, bütün paydaşların istemde bulunması  halinde, tapu sicil muhafız ve memurlarınca düzenlenebilmektedir.

Dilekçede ya da talep üzerine, tapu idaresince düzenlenecek tutanakta bağımsız bölümlerin değerleri ve bu bölümlere değerleriyle oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylan gösterilmelidir. Bunların yanı sıra, istemde bulunanların  şifa, hüviyet ve tasarruf yetkilerini ispat etmeye yarayacak belgelerle birlikte anagayrimenkulün belediyece tasdikli proje, plan, iskan belgesi ve fotoğrafları,  malik veya müşterek maliklerce imzalanan anagayrimenkulün yönetim planı eklemelidir.

KMK'nın 12. maddesi gereğince dilekçeye veya istem tutanağına, kanunlara göre temliki tasarruflar için verilmesi gerekenlerden başka, aşağıdaki yazılı belgelerde eklemelidir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 14/11/2007 tarihinde kabul edilen ve 28/11/2007 tarihinde Resmi Gazetenin 26714 sayısında yayınlanmış 5711 Sayılı “Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile kalkmıştır.


1- Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi,

2-   Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren en az 13 x 18 büyüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli bir fotoğraf,    634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 14/11/2007 tarihinde kabul edilen ve 28/11/2007 tarihinde Resmi Gazetenin 26714 sayısında yayınlanmış 5711 Sayılı “Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile kalkmıştır.

3-   Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunlann birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlan tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste,  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 14/11/2007 tarihinde kabul edilen ve 28/11/2007 tarihinde Resmi Gazetenin 26714 sayısında yayınlanmış 5711 Sayılı “Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”dan sonra 23/06/2009 tarihinde kabul edilen ve 07/07/2009 tarihinde Resmi Gazetenin 27281 sayısında yayınlanmış 5912 Sayılı “Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”  ile kalkmıştır.

4-   Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapılann özelliğine göre 28. maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı. (Kat irtifakından geçiliyorsa ve kat irtifakı sırasında verilmiş ise ayrıca istenmez.

Bütün bu belgeler toparlanıp tapu memuruna verilmelidir. Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanlann yetkili olduklanna kanaat getirdikten sonra kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil işlemi sayılmaktadır (KMKMd. 13/1).

Sözleşme düzenlendikten sonra, anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki "Mülkiyet" hanesine "Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir"ibaresi yazılarak sayfa kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına, o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaralan gösterilmek suretiyle tescil edilmektedir. Anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaralan işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanmaktadır.

Anagayrimenkulün kapatılan sayfasında, evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, Tapu Sicili Tüzüğü'nün (Taksim halinde kayıtlann nakli) ne dair hükümlerine göre, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilmektedir.

Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm, ayn bir gayrimenkul niteliğini kazanmaktadır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı almaktadır.

Kat malikine, anagayrimenkulün çaplı tasarruf belgesinden başka istem halinde 12  maddenin a bendinde belirtilen projeden kendi bağımsız bölüme ait olan kısmının tasdikli bi örneğide verilmektedirKAT MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARINA DAYALI (HÜKMEN) OLARAK KURULMASI


Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki, ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hakim, o gayrimenkulun mülkiyetinin, 12. maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar değiştirilmek suretiyle bağımsız ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilmektedir (KMK Md. 10/5).

Mahkemenin bu yönde bir karar verebilmesi için binanın, kat mülkiyetine çevrilmeye elverişli bir bina olması gerekmektedir. Ayrıca gayrimenkulde her paydaşa birer bağımsız bölüm isabet etmelidir.

Bu karar için ortaklardan birinin talepte bulunması yeterli olmaktadır. Talepte bulunan tara davada, KMK'nın 12. maddesinde sayılan belgeleri mahkemeye ibraz etmelidir.

Paydaşlara düşen bağımsız bölümlerin değerleri açısından, aralarında bir denklik yok ise, değeri az olan bağımsız bölümün değeri, bedel ilave edilerek denkleştirilmektedir. Ancak bir kısmına bedel ö-denmesine, bir kısmına ise kat tahsisine karar verilememektedir. Mahkemece verilen kararda, her bağımsız bölüme değeriyle oranlı olarak tahsis olunması gereken arsa payı da gösterilmelidir. Kendilerine kat tahsis edilenlerden her biri, kesinleşen mahkeme karan ile birlikte KMK'nın 12. maddesindeki belgeleri de ekleyerek, tapu sicil memuruna başvurarak, gayrimenkulun mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini sağlayabilirler. Bu doğrultuda tapu sicil memuru, kat mülkiyeti kütüğünde, bağımsız bölümlere açılan yeni sayfalara kat maliklerinin hakkını tescil eder.

KAT MÜLKİYETİNİN KAT İRTİFAKINA DAYALI OLARAK KURULMASI

Kat irtifakı konusunu anlatırken de değindiğimiz gibi, kat irtifakına konu olan yapı tamamlandıktan sonra, arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin, tapu idaresine yapacağı yazılı bir istem üzerine, kat mülkiyetine çevrilmesi mümkün olabilmektedir.

Talep yazılı olarak tapu dairesine yapılmaktadır. Bu talep doğrultusunda tapu memuru, kat mülkiyeti kütüğünde her bağımsız bölüme bir sahife açar ve her sahifeye genel kütükteki kayıtlan esas alarak, o bağımsız bölümde kat irtifakı sahibi olan paydaş adına kat mülkiyetini tescil eder.

Kat irtifakı kurulurken verilen belgelerin yanı sıra, kat mülkiyetine çevirme talebinde bulunan müşterek malikten birtakım belgeler istenmektedir.

1-   Anagayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren 13 x 18 birer fotoğraf. Artık istenmiyor.

2-   Gayrimenkulun tamamı için belediyece verilecek iskan belgesi. (YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ)

İskan belgesi, binadaki bütün bağımsız bölümler için alınmış olmalıdır. İskan belgesi verilebilmesi için de bağımsız bölümlerin evvelce verilmiş olan plana uygunluğunun tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Bağımsız bölümler plana uygun değilse, kat irtifakı, kat mülkiyetine çevrilememektedir. Bu durumda, tüm kat maliklerinin, kat mülkiyeti tesis edilmesi için anlaşmaları gerekmektedir.


AlıntıYapı kullanma izni ve tapu ile ilgili masraflarımız neler olurKat irtifakı kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harç ve vergiden muaftır. Ancak , Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.


Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin alınması aşamasında şüphesiz bazı eksiklerin yerine getirilmesi gerekecektir.

Buna bağlı olarak eksikliklerin tamamlanması için bir takım harcamalar gerekecektir. Bu konuya net cevap vermemiz mümkün değildir. Önce Belediyeden Yapı Kullanım İzin Belgesi'nin verilmesi için gerekli işlemleri öğrenin. Eksiklerinize göre masraflar değişebilir.

Bu Linkte Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi ) İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Ancak belgeler ile ilgili olarak öncelikle bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurmakta fayda vardır. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Diğer taraftam kat mülkiyetine geçerken harç ve vergi tabiki alınmıyor.
Yapının kat irtifakı veya kat mülkiyetine geçişte zorunlu olarak bulundurması gereken tesis ve ortak alanlar vardır. Bunların hesabı yapılara ve bölgelere göre değişebilir. Konunun ilgili belediye ve tapu müdürlüğünden öğrenilmesinde yarar var.

Bu gibi detaylara ancak ileride Yönetici Kulübü Özel Üyeleri için girebileceğiz.

İyi günler dileriz.


Bu Linkte Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi ) İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Ancak belgeler ile ilgili olarak öncelikle bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurmakta fayda vardır. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat İrtifakının Kurulması  İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT İRTİFAKININ KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat Mülkiyetinin Kurulması İle İlgili  Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Linkback: 2008 YILINDAN İTİBAREN KAT MÜLKİYETİ' NİN KURULMASI VE İLGİLİ .... Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 15,909 
  • Kat Mülkiyeti ve Kat irtifakının Kurulmasına İlişkin Konular
  • 2 Yanıt
Merhaba Arkadaşlar,
8 müstakil yapının olduğu bir parseldeyiz. Kooperatif idik ve kooperatifi 2008 yılının sonunda fesh ettik. Herkesin kat irtifakı ve 2007' nin son ayı ve 2008'in ilk ayı alınmış iskan belgeleri var. Şu anda kat mülkiyeti için başvuru yapacağız. Yeni kanuna göre ceza öder miyiz? Mesajı Paylaş

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Merhaba Arkadaşlar,
8 müstakil yapının olduğu bir parseldeyiz. Kooperatif idik ve kooperatifi 2008 yılının sonunda fesh ettik. Herkesin kat irtifakı ve 2007' nin son ayı ve 2008'in ilk ayı alınmış iskan belgeleri var. Şu anda kat mülkiyeti için başvuru yapacağız. Yeni kanuna göre ceza öder miyiz?


Ödemeyeceksiniz.

“634 Sayılı Kanuna 5711 Sayılı Kanunla (md:7) getirilen dördüncü fıkrası (5912-23/06/2009 değişiklik) ile yürürlükten kaldırılmıştır.”


Kaldırılan madde  "Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı anagayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken 12 nci maddede yazılı belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.