Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

gecikme tazminatı icra ve sonrası

Başlatan drAHMET, Haziran 23, 2017, 07:15:05 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

site yönetimi aidat borcu sebebi ile ilamsız icra takibi yapıyor,mülk sahibi takibe itiraz ediyor takip duruyor yönetim hukuki yollara başvurmaya devam etmiyor ancak aylık % 5 işletmeye devam ediyor 1700 tl oluyor 4700 tl..........kat maliki ne yapmalı bu durumda?
Linkback: gecikme tazminatı icra ve sonrası Mesajı Paylaş


  • Gösterim 5,083 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçlarına İlişkin Konular
  • 7 Yanıt
Haziran 23, 2017, 11:54:59 öö #1 Son düzenlenme: Haziran 23, 2017, 02:09:18 ös ck0902
Sayın drAHMETÖnemli olan hukuki şeklin doğruluğudur.

İlgi (A) : Hak Düşürücü Süreler / Alınan Kararların Mutlak veya Nisbi Butlan Olması
Link      : Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Alıntıİşletme projesinin yapılması:
Madde 37 - (Değişik: 13/4/1983 - 2814/12 md.)
Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.

Bu projede özellikle:
a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;
b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı; gösterilir.

Bu proje,kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.
Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.


(1) Eğer Alınan kararlara usulüne uygunluk (İlgi (A)'da belirtilen Hak Düşürücü Süreler)  içerisinde İTİRAZ EDİLMEMİŞSE ve/veya işletme projesi Kat Malikine Tebliğ Edilmiş ve İşletme Projesine (7 gün içinde) itiraz edilmemişse, kat maliki KMK Madde 37 son paragrafında belirtilen İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır hükmü ile borçlandırılır.

Alıntı2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 67
6 - İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ :
A) İTİRAZIN İPTALİ :

(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/37 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./15. md.) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/1 md.) Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.11) "yüzde yirmisinden" aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.

(Mülga fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./103. md.)

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.11) "Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır."


(2) BORÇLU İcra Takibine itiraz ettiyse, ALACAKLI 1 yıl içinde (Alacağını İspat Etmek şartıyla) İTİRAZIN İPTALİNİ talep edebilir. İtirazın iptali talep edilmez ise; 1 yılın sonunda yeni bir ALACAK DAVASI açabilir.

İtirazın İptali talebi halinde; ALACAKLI alacağı olmadığı halde (alacağını ispat edemezse) kötü niyetinden dolayı, BORÇLU borçlu olduğu halde (borcunu inkar ederse) kötü niyetinden dolayı, karşı tarafın talebi halinde HAKİM tarafından red veya hükmolunan meblağın %20'sinden az olmamak üzere makul bir tazminata mahkum edilir.

Yani iddiası hakkında yalan söyleyen ayrıca tazminat cezası alabilir. Bu ceza kusuru olmayan tarafın talebi halinde uygulanır.


(3) Gecikme zammı konusu : Karar (borcunuz) tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren hesaplanır ve gecikme zammı uygulanmaya başlar ve dava sonuçlanana kadar devam eder.  Tebliğden önceki süreler için Gecikme Zammı Talep edilemez. Gecikme zammının yüzde oranı hakkaniyet kurallarına göre Yönetim Planında belirtilen ya da kanunda belirtilen yüzde oranıyla uygulanır. Mesajı Paylaş

Sayın ck0902,
Peki hiç ilamsız icra takibinde bulunulmazsa borç ne zamana kadar istenebiliyor? Örneğin site yönetimi ilamsız icra takibini borcun son ödeme gününden 10 yıl sonra yapabilir mi? Borç ve faizi için bir zamanaşımı var mı? Bununla ilgili bakmamız gereken mevzuat nedir?

Saygılarımla.

Düzeltme: İcra İflas Kanunu'nun 68. Maddesi yazılıp 67. Madde paylaşılmış. "68" ifadesi düzeltilmeli. Mesajı Paylaş

Haziran 27, 2017, 12:50:04 öö #3 Son düzenlenme: Haziran 27, 2017, 01:15:24 öö ck0902
Peki hiç ilamsız icra takibinde bulunulmazsa borç ne zamana kadar istenebiliyor? Örneğin site yönetimi ilamsız icra takibini borcun son ödeme gününden 10 yıl sonra yapabilir mi? Borç ve faizi için bir zamanaşımı var mı? Bununla ilgili bakmamız gereken mevzuat nedir?
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 39
ZAMANAŞIMI :

İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.
Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.

Borç ve faizi için bir zamanaşımı var mı? Bununla ilgili bakmamız gereken mevzuat nedir?
Alıntı(3) Gecikme zammı konusu : Karar (borcunuz) tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren hesaplanır ve gecikme zammı uygulanmaya başlar ve dava sonuçlanana kadar devam eder.  Tebliğden önceki süreler için Gecikme Zammı Talep edilemez. Gecikme zammının yüzde oranı hakkaniyet kurallarına göre Yönetim Planında belirtilen ya da kanunda belirtilen yüzde oranıyla uygulanır.


Alacaklı, borçluya borcunu tebliğ etmek ve ödenmediği takdirde hukuki sonuçlarını önceden bildirmek zorundadır. Böyle olmasaydı alacaklı alacağını 9 yıl 11 ay sonra tebliğ edip dava açardı ve 10 yıllık gecikme faizi elde ederdi, üstelik borçlu borcundan haberdar değilken. Belki alacaklı haksız ya da usulsüz borçlandırmada bulunarak borcun YOK HÜKMÜNDE kalmasına neden oldu. Her iki tarafın da usulüne ve hak düşürücü sürelere uyduğu sürece kaybolmayan hakları vardır. Dolayısıyla tebliğ tarihinden önceki süreç için Gecikme Faizinden Söz Edilemez. Hatta zaman aşımından sonra bırakın Gecikme Faizini borç diye bir şey kalmaz.

Düzeltme: İcra İflas Kanunu'nun 68. Maddesi yazılıp 67. Madde paylaşılmış. "68" ifadesi düzeltilmeli.
Yukarıda verdiğim cevapta
     1. Alıntı (1) 'inci maddenin referansıdır.
     2. Alıntı (2) 'inci maddenin referansıdır.

Yoksa; Kat malikini İcra İflas Kanunun 68. Maddesi borçlandırır. 67. Madde ise İcra Takibine itiraz halinde ALACAKLININ alacağını ispatla mükellef olduğunu izah ve emreder.

Yani zaten, Kat Maliki İcra İflas Kanununun 68. Maddesi ile borçlandırılır hükmüne rağmen borcu kesinleşen Kat Maliki için ALACAKLININ İİK 67. Maddesi ile tekrar alacağını ispatla mükellef olduğundan bahsetmek en azından dürüst bir ifade olmaz. Bunu böyle anlamak da en azından dikkatli okunmadığını düşündürür.

Yönetim, sadece karar defterine alınan kararı referans alarak Kat Malikini borçlandıramaz. Burada olasılıklardan biri; Mutlak Butlan sayılan hallerde karar alınsa bile, Kat Maliki zaman aşımı / hak düşürücü süre aranmaksızın  alınan kararı iptal etme davası açabilir. Böylece borç YOK HÜKMÜNDEDİR. Olasılıklardan bir diğeri de; Kat Maliki karar alındıktan sonra Nisbi Butlan sayılan hallerde hak düşürücü süre içinde itirazda bulunduğu ve davayı kazandığı halde, Yönetimin bu durumu yok sayıp İcra Takibine başvurma halidir. Böyle bir durumda yönetim, İcra Takibine başvursa dahi, itiraz halinde alacağını ispat etmekle mükellef olur. İspat edemeyeceği için de tazminata mahkum edilir.

Kısaca; ilk cevabımda düzeltilmeye muhtaç herhangi bir ifade yoktur. İddialar (yasal) referansları ile ortaya konmalıdır. Mesajı Paylaş


Rica ederim, sizin hatanız sizin ve başkalarının konuyu daha ayrıntılı analiz etmesini sağladı. "Kötü niyet olmadığı sürece" hata bile yapılsa eleştirler gerçekten çok değerlidir. Bu yüzden cevaben ben de nezaket göstererek en masum ihtimali göz önünde bulundurarak karşı tarafa farkındalık yaratmaktayım.

Umarım sayın <felaskm> ı daha çok kazanmışımdır. Saygılar. Mesajı Paylaş

Siz rica ederim deyince önceki yanıtımda teşekkür etmeyi unuttuğumu farkettim. Cevabınız için teşekkür ediyorum. Yaptığınız hizmet gerçekten büyük. Vakit ayırıp hiç tanımadığınız insanların sorularını cevaplıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek az.
Saygılar. Mesajı Paylaş

 Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Bu motivasyonun kaynağı olan başta Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Yöneticisi Sayın Ozan ÖZEN'in, zamanında benim çaresiz kaldığım sırada gösterdiği "ÖZEN" sayesinde ve gittikçe farkındalıklarını artıran; Sayın Aydın DEVELİ gibi Kat Mülkiyeti konularındaki (Kat Maliki ve/veya Bağımsız Bölümden Yararlanan) ilgililerin yapıcı katılılımları ve Hızlı cevaba çok mutlu olarak mücadele motivasyonunu en üst seviyeye çıkararak, kendince henüz az tecrübeye sahip olduğu halde bunu gururla ifade eden ve naçizane yardımlarımıza nezaket ve iltifat gösteren Sayın Tülay ÖNEN SAVRAN gibi şahsiyetler ile birlikte öğreniyoruz.

Benim iddiam Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Türkiye'deki en sosyal, paylaşımcı ve en önemlisi yorumlarını sorumluluk bilinciyle dizayn eden / yazan üyelerden oluşan bir Kat Mülkiyeti Hukuk ve Mevzuatı paylaşım sitesidir. Bir parçası olmaktan çok mutluyum.

İlginize layık olmaya çalışacağım. İyi Bayramlar. Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.