Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Ortak mahale tabela takılması- İhtarname kime gidecek? Dava kime açılacak ?

Başlatan iduman, Eylül 17, 2017, 09:43:49 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Merhaba
Apartman yönetimi projede yol ve bahçe duvarı olan bir yeri otopark olarak kullanma kararı almış ve bu kararın iptali için dava açılmıştır. Dava kazanılmış ve bu otoparkın projeye aykırı olduğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Dava temyiz edilmiştir.

Hal böyle iken aynı binada oturan yönetici bina harici araçların park etmesinin yasak olduğunu belirtir bir tabelayı getirip itirazıma rağmen ortak alan olan benim dairemin dış duvarına monte etti. Yönetici malik olmayabilir eşi malik olabilir.

1. Yönetici bu şekilde imar mevzuatına aykırı olan otoparka tabela asabilir mi?
2. Ortak alana müdahale için yazılı onay alması gerekmez mi?
3. İhtarnameyi yöneticiye mi göndermek gerekiyor?
4. Dava açılacaksa kime açmam gerekiyor?
Teşekkürler
Linkback: Ortak mahale tabela takılması- İhtarname kime gidecek? Dava kime açılacak ?


  • Gösterim 5,941 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 7 Yanıtlar
.
Alıntı Yap634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 32
IV - KARARLAR:
Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

       Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

       Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

       Kat malikleri kurulu kararları 1'den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda, bulunan bütün kat maliklerince imzalanır karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

       Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.


Alıntı Yap634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 34
D YÖNETİCİ:

I - ATANMASI:
Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

       Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

       Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

       Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

       Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

       Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

       Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

       Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.

       (Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./18.mad.) Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Alıntı Yap634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 35
II - YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ:

1. GENEL YÖNETİM İŞLERİNİN GÖRÜLMESİ:
Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

       a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

       b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

       c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

       d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

       e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

       f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

       g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;

       h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;

       i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

       j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

       k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur

Alıntı Yap634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 19
II - ANAGAYYRİMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK:
Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

       (Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/8 md.;Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./8.mad.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

       Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Alıntı Yap634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 42
F YENİLİK VE İLAVELER:

I - FAYDALI OLANLAR:
Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

       (Ek fıkra: 01/07/2005-5378 S.K./19.mad) Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

       Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

       (Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.;Değişik fıkra: 18/04/2007-5627 S.K./16.mad.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

       (Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.;Değişik fıkra: 18/04/2007-5627 S.K./16.mad.) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.


Sayın <iduman>


Yönetici KMK Madde -34 ile seçilir, KMK Madde - 35'de belirtilen görev ve yetkiler dışında uygulama yapamaz.
Yönetici kat maliki ise KMK Madde 19 gereği tek başına izin almadan ortak alanlarda tesis ve tadilat yapamaz.
Yönetici Kat Malikleri Kurulunun KMK Madde - 42 ile mevcudunun yarısından 1 fazlası anlamına gelen SALT ÇOGUNLUK ile alınmış bir karar mevcut değilken Ortak Alana bir çivi bile çakamaz.
Yönetici KMK Madde -32'de belirtilen yükümlülüklere uymamaktadır.

Sonuç olarak, yönetici (eğer kat maliki ise) hem kat maliki olarak hem de yönetici olarak yetkisiz bir uygulama yapmış bulunmaktadır.

Yöneticiye doğrudan husumet alarak dava açılamaz.
Dava,
Davalı   :   ........ Apartmanı Kat Malikleri Kurulu Adına ...... ....... (Yöneticinin Adı Soyadı) ünvanı ile Yerel Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Öncelikle Yöneticiye ihtar gönderin. Yaptığı uygulamanın usulsüz ve yetkisiz olduğundan bahsedin. İhtara cevap vermezse, tabelayı kaldırması için ZABITAYI çağırın. İhtara cevap verirse kendisine El Koymanın Engellenmesi ve Eski Haline Getirme isimli davayı açın.

Özet olarak; Yönetici, yönetici olarak usulsüz hareket etmiş, ortada Kat Malikleri Kurulu Kararı olmadığına göre ilgili şahsı Kat Maliki  sıfatıyla husumet alıp doğrudan dava açmalısınız. (bence)


Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.

Ben de sizin gibi düşünüyorum ancak yönetici binada daire sahibi ve binada ikamet ediyor. Kat maliki olup olmadığından tam emin değilim. Binada oturduğuna göre KMK ve yönetim planı kendisini de bağlamaz mı?

İhtarı yöneticiye gönderip davayı eşine mi açacağım eğer yönetici kat maliki değilse ? Aklıma takılan bu. Binada oturanlar da malik olmasalar bile yaptıklarından sorumludurlar KMK ya göre.

Bir de bu işlemi denetçi ile birlikte yaptı. Güya denetçi yöneticiyi denetliyor.

Denetçi de binada oturuyor ve onunda malik olup olmadığını tam bilmiyorum. Herhalde tapuya gitmek gerekiyor.

İhtara cevap verip tabelaları söker ve eski haline getirirse nasıl dava açılacak?

Önce belediyeye gidip sonra ithar çekmek daha doğru değil mi?

Alıntı YapBen de sizin gibi düşünüyorum ancak yönetici binada daire sahibi ve binada ikamet ediyor. Kat maliki olup olmadığından tam emin değilim. Binada oturduğuna göre KMK ve yönetim planı kendisini de bağlamaz mı?

Yönetici Kat Malikleri arasından veya dışarıdan biri olarak seçilebilir.
Denetçi Kat Malikleri arasından seçilmek ZORUNDADIR. KMK Madde - 41 amir hükmündedir. Aksi usulsüzdür. Dediğim gibi yöneticinin kat maliki olması şart değildir.

Her kat maliki KMK Madde - 20 ile Anagayrimenkulün ortak giderlerine karşı ve KMK Madde 19/3 ile  "her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine" karşı sorumludur. KMK Madde - 32/2 ile bağımsız bölümde ikamet eden hatta bağımsız bölümde ikamet edenlere misafir olarak gelenler de dahil Kat Mülkiyeti Kanuna ve kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Ancak burada kusurlu kişiye uyarıda bulunmak gerekir. (Medeni Kanun 2. Madde, İyi niyet kuralları)

Bağımsız bölüme gelen 3. şahısların sorumlulukları ile ilgili çarpıcı bu konudan farklı ayrı bir örnek :  (Suçun tanımı) Konut İhlali Bina Girişinde Başlar. Yani anagayrimenkule ve/veya bağımsız bölümden bir şekilde yararlanan kişiye gelen 3. şahısın (ispat edemediği takdirde) kötü niyetli olarak suç işlemeye başladığı an, bina girişinde başlar.

Özet : Bağımsız bölümden bir şekilde yararlanan (mecazi : nefes alan) her insan Kat Mülkiyeti Kanununa ve Kat Malikleri Kurulunun aldığı kararlara sorumlukları nisbetinde uymak zorundadır. Kusur halinde kusurlu kişinin uyarılması gerekir. Bu uyarı Noter Yoluyla İHTARNAME ile yapılabileceği gibi, PTT İadeli Taahhütlü Mektupla (mektubun PTT ve sizde kalan pusulasına mektubun içeriği hakkında çarpıcı bir başlık yazılarak, örneğin "GÖNDEREN TARAFINDAN ISLAK İMZALI İHTARNAME" cümlesi yazılarak) yapılabilir. Muhatabın bu tebligata (bildirime) cevap yazması gerekir. Cevap yazmıyorsa ve İHTARNAME nin muhatabı olmadığı veya İHTARNAME den doğan "hak düşürücü süreden yararlanamayacak" anlamına gelir. Hatta bu uyarı yanınızda bulunan şahit ve/veya muhataba (tebliğ almaktan kaçınıyorsa yüzüne karşı) tebliğ ettiğinizi ispat edecek (zaman/mekan) unsurları varsa bu şekilde de yapılabilir. (Sizin hangi tebliğ yöntemini tercih etmenize bağlı, hatta tebligat usulsüz de yapılsa muhataba ulaştı ise geçerlidir)

Bu uyarı Noter Yoluyla İHTARNAME ile yapılabileceği gibi, PTT İadeli Taahhütlü Mektupla (mektubun PTT ve sizde kalan pusulasına mektubun içeriği hakkında çarpıcı bir başlık yazılarak, örneğin "GÖNDEREN TARAFINDAN ISLAK İMZALI İHTARNAME" cümlesi yazılarak) yapılabilir.

Alıntı Yapİhtarı yöneticiye gönderip davayı eşine mi açacağım eğer yönetici kat maliki değilse ? Aklıma takılan bu. Binada oturanlar da malik olmasalar bile yaptıklarından sorumludurlar KMK ya göre.

Sizin örneğinizde/durumunuzda Yönetici kat maliki olmadığından O'nu kat maliki olarak husumet alıp dava açamazsınız.
Bence doğrudan "....... Apartmanı Kat Malikleri Kurulu Adına ..... ..... (Yöneticinin Adı ve Soyadı)" başlığı ile anagayrimenkul Yöneticisinin Mernis Adresine durumu izah eden bir İHTARNAME gönderin. Bu tebliğ Kat Malikleri Kuruluna yapılmış olacaktır. Sizin durumunuza göre doğrusu bu olacaktır.

Alıntı YapBir de bu işlemi denetçi ile birlikte yaptı. Güya denetçi yöneticiyi denetliyor.

Denetçi Özen Sorumluluğuna sahiptir. Yöneticiyi  aslında Kat Malikleri Kurulu denetler. (KMK Madde - 41) Sadece bu görevi kendi aralarından seçeceği birine ya da 3 kişilik bir kurula verebilir.

Özet : Denetimi asil olarak Onaylayan Kat Malikidir. Oy Çokluğuyla Yönetimin ve/veya Denetimin İBRASI diye bir kural yoktur. Her kat maliki Hesap Verme Gündemi ile başlatılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında, toplantıya katıldı ise, Yöneticiyi ve/veya Denetçiyi sebebini belirterek (Örneğin, Denetçi raporunun şüpheli olduğu veya Faturaların usulsüz olduğu hakkında bilgi aldığınızdan gibi) İBRA ETMİYORUM şeklinde karar defterine şerh düşebilirsiniz. Toplantıya katılan (Hak Düşürücü Süre : 1 Ay) ya da Toplantıya katılmayan (Hak Düşürücü Süre : Kararları tebliğ aldığı andan itibaren 1 ay, tebligat yapılmadıysa karar tarihinden itibaren en geç 6 ay) Kat Maliki Hak Düşürücü süre içinde İBRASININ Mahkemede görüşülmesini talep edebilirsiniz.

Özet : Denetçi yöneticinin yaptığı usulsüzlüklerden, ihmalden, suçtan vb. (her 3 ayda bir yaptığı denetimde zamanında Kat Malikleri Kurulunu bilgilendirmezse) aynen sorumludur.

Alıntı YapDenetçi de binada oturuyor ve onunda malik olup olmadığını tam bilmiyorum. Herhalde tapuya gitmek gerekiyor.

Denetçi, aynı gayrimenkulde Kat Maliki olmak zorundadır. KMK Madde - 41 amir hükmündedir. Başkaca bir yöntem verilmemiştir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu Toplu Yaşam içerisinde uzlaşma mantığı ile işletilir. Yani (usulüne uygun) itiraz yoksa kabul edilmiş sayılır.

Denetçinin kat maliki olmaması Nisbi Butlan alınmış bir karar sonucu gerçekleşebilir. Usulsüzdür. Hak düşürücü süre içerisinde Alınan Karar(lar)ın İptali davası açılması gerekir.

(Link : Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Bu konuyu atlamayın.[/color][/b] Süreyi kaçırırsanız, haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz.)

Alıntı Yapİhtara cevap verip tabelaları söker ve eski haline getirirse nasıl dava açılacak?

"İhtara cevap verip tabelaları söker ve eski haline getirirse" Dava konusu kalmaz. Problem biter. Ancak siz yöneticiye yasal yollarla İHTAR da bulunmuş olursunuz. Bu da yöneticinin Kat Maliklerine karşı belki de olası davalarda mahkemeye karşı güvenirliğini oldukça azaltır.

Alıntı YapÖnce belediyeye gidip sonra ithar çekmek daha doğru değil mi?

Sizin ASİL, kendisinin VEKİL olduğunu en iyi şekilde hissettirmek için doğrudan sizin yasal yollara başvurmanız daha etkili ve  sonuç alabileceğiniz yöntem olur. Yoksa Beldediye de kendisine süre verecek. Yani O da önce uyaracak. Ama sizin Yönetim kayıtlarına girmeyecek. Siz yöneticiyi önce uyarırsanız, hem iyi niyetli olarak bu sorunu çözmek istediğinizi belirtmiş olursunuz hem de yöneticinin problemi çözmesi için geri dönüşü olmayan (yasal) bir süreç başlar. Yönetici bu süreçte ihmalde bulunursa dava konusu olur.

Bir de belediye kabahat halinde apartmana ceza keser. Oysa siz Kat Malikleri Kuruluna itirazda bulunursanız ve haklı çıktığınız her davada siz hariç kat malikleri kurulunun diğer üyeleri yargılama giderlerini öder. Bu da kat maliklerini yönetici hakkında tekrar düşünmeye ve rücu davası konusunda bir kez daha düşünmeye sevk eder.

"Kral Çıplak" hikayesi gibi farkındalık oluşur.

Tekrar teşekkür ederim. İyi güzel yazmışsınız ben de sizin gibi düşünüyorum. Ancak;

- Belediye bu olaya ses çıkarmıyor yazılı dilekçeye rağmen. Sadece bana tekrar yazı gönderiyor projeye uygun diye.
- 10 daireli apartmanda ben hariç 9 kişi bunu istiyor, yani iki tarafız ben ve onlar.
- Kat malikleri kurulu da bana göre karşı taraf oluyor. Kimi kime şikayet ediyorum.
- PTT ile ihtarname göndermek daha ucuz ancak zarf boştu yada kağıt boştu diyebilir yönetici, bunun mahsuru olur mu?

- Yönetici ve denetçi bu tabelaları taktı ama sadece yöneticiye ihtar gönderip davayı da yöneticiye mi açayım? Denetçi ne olacak? İhtarnamede ve dava dilekçesinde ikisinin bu işleri yaptığını zaten yazacağım. Bir şekilde denetçinin taraf olması gerekmez mi? KMK 33 bu duruma uymaz mı? Her ikisi de kusurlu ve malik değil ama bu binada yaşıyor?

- Bir toplantı olursa tabelaların masraflarını apartman gideri olarak gösterirlerse ibra etmeyeceğim.
- Karar defteri yargıtayda olduğundan bir kağıda imza atılarak yönetim 2016 Ocak ayında oluşturuldu. İtiraz süresi geçmiştir yada deftere yapıştırılmadığından geçmemiştir ?
- Son cümlenize göre yönetim kurulu kararı iptali davasını kazanırsam mahkeme giderlerine katılmayacak mıyım? KMK 38. Herkes katılır diye biliyordum. Son cümleniz herhalde sadece bu konu ile ilgili.
- Temyiz ücreti de yargılama giderlerine dahil mi bu kapsamda? (KMK 38 ve bu durum?)
- İhtarname ücreti mahkemede talep edilebilir mi?

Kusura bakmayın konu konuyu açtı

Sayın <iduman>

Referans olarak verdiğiniz bilgiler ile sonradan eklediğiniz gelişmeler hakkındaki bilgiler incelendiğinde; bilirkişi raporuyla kazanılmış bir dava mevcut iken ve temyiz sonucu da henüz belli değilken belediyenin, usulüne uygun alınmış bir karar olmaksızın mimari projede otopark olmayan alana projeye uygun diye yanıt vermesi ilginç.

Alıntı YapKat malikleri kurulu da bana göre karşı taraf oluyor. Kimi kime şikayet ediyorum.

Sizin Kat Malikleri Kuruluna yapacağınız şey şikayet değil, itiraz. Bu süreçten sonra Kat Malikleri Kurulu ve/veya O'nun adına yönetici sorunu gidermez ise, yaptığınız itiraz açılacak dava için yasal süreyi başlatacaktır. Şikayetle ilgisi yok.

Alıntı YapPTT ile ihtarname göndermek daha ucuz ancak zarf boştu yada kağıt boştu diyebilir yönetici, bunun mahsuru olur mu?

Tebligat usulsüz dahi yapılmış olsa muhataba ulaştı ise geçerlidir. Burada önemli olan içeriğin inkar edilememesi için önlem almaktır.

Tebligatı (bildirimi),
(a) Noter kanalıyla gönderirseniz bir nüshası da noterde olacağından içerik inkar edilemez.
(b) PTT iadeli tahhütlü mektupla gönderiyorsanız, tebligatın PTT ve sizde kalan formuna (sizin probleminizde kullanılacak olan) "Gönderen tarafından ıslak imzalı ihtarname" cümlesi yazmalısınız.
     Muhatap, ister memnun olacağı isterse  memnun olmayacağı bir içerikle karşılaşsın, tebligatı teslim almak zorundadır. Doğal şartlar (muhatabın Mernis adresinde ikamet ettiği Nüfus İdaresi kayıtlarında) mevcut olduğu halde tebligat alınmamışsa sorumluluk muhataba aittir. Hatta biliyorsunuz PTT Barkod takip numarası ile tebligatın teslim edilip edilemediği (aynı anda) izlenebilmektedir.
    Muhatap, bilinen son adresine burada bulunamazsa mernis adresine gönderilen  tebligatı almasa bile almış sayılır. Ayrıca bu durumu takip edebildiğinizden son yöntem olarak Noter kanalını kullanabilirsiniz. Ancak muhatap doğal yollar mevcut olduğu halde (PTT haber kağıdına rağmen) tebligatı teslim almadıysa ve siz de haklı iseniz açacağınız davada aleyhine bir durum oluşturacaktır.
    Muhatap, aldığı tebligata yasada belirtilen süre (sanırım en geç 30 gün) içerisinde cevap vermesi gerekir. Tebligatın formunda yazan "Gönderen tarafından ıslak imzalı ihtarname" ifadenizin de doğru olmadığını iddia ve itiraz ederek cevap verebilir. Yine bu durumu da takip edebildiğinizden son yöntem olarak Noter kanalını kullanabilirsiniz. Böylece içerik kesin olarak inkar edilemez hale gelir. Ancak olası açacağınız davada da bu durumu kötü niyet olarak aleyhine durum oluşturması kuvvetle muhtemeldir. (Kimse kaybedeceği davaya zemin hazırlamak istemez.)

Her ne kadar soruyu soran siz olsanız da ve probleminize ortak alandan yanıt vermem, tüm Türkçe okuyabilen ve Kat Mülkiyeti konularında bilgi paylaşmında bulunmak isteyen internet kullanıcıları içindir.

Ancak yoğun olarak kanunun amir hükümleriyle birlikte açıklamaya çalıştığım ayrıntılara rağmen Kat Mülkiyeti Kanunu dururken, Kat Malikleri Kurulunun tutum ve davranışlarını ve/veya "sizin beyanınıza göre" belediyenin yanlış cevaplarını referans alıyorsunuz.

Daha fazla yorum yapamayacağımı üzülerek belirtmekle birlikte naçizane tavsiyem; mutlaka profesyonel hukuki yardım almanız olacaktır.


Konuyu inceleyerek yorumlayacak tüm üye arkadaşlarıma ve size başarılar dilerim.
 

Teşekkür ediyorum.
Gördüğünüz gibi durum biraz ilginç.

Yöneticinin ve denetçinin kat maliki olmadığını tapudan öğrendim. Hepimiz aynı apartmanda oturuyoruz. Adresler aynı.

İhtarı PTT kanalı ile göndereceğim. İlave olarak zarfın üzerine de belirttiğiniz ifadeyi kırmızı renkle yazacağım.

İhtarı : XXXX Apartmanı Kat Malikleri Kurulu/Yöneticiliği Adına Yönetici Ahmet YYYY adresine göndereceğim.

Denetçi ile beraber yaptıklarınızı 10 gün içerisinde geri alın diyeceğim .

Denetçiyi de XXXX Apartmanı Denetçisi Mehmet KKKK olarak ihtarnamenin adres kısmına eklemeli miyim? Yoksa sadece yönetici yeterli olur mu?

İlaveten daire eşimle benim üzerime, ihtarnameyi onun da imzalaması gerekiyor mu?

İhtarnamede belirtilen süre örneğin 10 gün geçtikten sonra ne zamana kadar dava açılabilir?

Belirli bir süre kısıtlaması var mı?


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler