Katmülkiyeti.Com

collapse

Sorularınızı Yanıtlıyoruz


İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ekim 23, 2007, 06:50:55 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 25 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 394

Kabul Tarihi : 2/1/1924

Yayımladığı R. Gazete : Tarih : 21/1/1924 Sayı: 54

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 226


Madde 1 - On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabri-

ka, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari

bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecbu-

ridir.(Son fıkra mülga:27/5/1935-2739/4 md.)
Madde 2 - Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir müesse-

sede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.


Madde 3 - (Değişik:2/4/1956-6710/1 md.)

Sanayi zümreleri dışında kalan işlerden ziraat, avcılık, balıkçılık, çoban-

lık, ormancılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkamından müstesnadır.Madde 4 - Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden müs-

tesnadır :A - (Değişik 1/12/1926 - 936/1 md.) Hastaneler, dispanserler, eczaneler,

etıbba ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları, hamamlar

ve tephirhaneler.

B - Vapur, Tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, kuvayı muharrike

müesseseleri, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve

nakliye şirket ve cemiyetleri, berri ve bahri vesaiti umumiyei nakliye ve hide-

matı umumiyei belediye, vakı veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri seria

ittihazına muktazi ameliyat ile bu ameliyatın icrası için zaruri olan alat ve

edevatı ihzar edecek müesseseler;

C - (Değişik 1/12/1926-936/2 md.) Matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayile-

ri, müzeler, umumi kütüphaneler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve

konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeğe mahsus oyun mahalleri, kulüpler,

munhasıran Tayyare Cemiyeti piyango bileti satış şubeleri.

D - (Değişik 1/12/1926-936/3 md.) Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokanta-

lar, kahvehaneler.

E - Mütesariülfesat mevat istimal ve imal eden ve tatili faaliyeti mamulatı-

nın bozulmasını veya tenzili kıymetini mucip olan sanayi müesseseleri;

---------------------------

(1) 27/5/1935 tarih ve 2739 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda

"Cuma" günü gösterilen hafta tatili "Pazar" olarak değiştirilmiş ve metne

işlenmiştir.KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)Şu kadar ki, bu gibi müessesatta müstahdem memurin ve amelenin münavebe

suretiyle haftada birer gün mezun olmaları mecburidir.F - (Ek:2/4/1956-6710/2 md.) Yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle tütün,incir,

üzüm, meyankökü, zeytin, ağaç palamutu, susam, fındık, pancar ilh...gibi, zirai

ve sınai mahsulatın işlenmesi ve maniplasyonu gibi açık havada ve senenin bir

kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürü-

tüldüğü müesseseler.I) (Ek:27/4/1972- 1584/1 md.) Turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan tica-

rethane ve müesseseler.


Madde 5 - (Değişik: 23/3/1950 - 5620/1 md.)

Fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyva ve tütün satanlar, nalbantlar, alat ve

edevatı ziraiye tamircileri dördüncü maddedeki müesseseler gibi, kasaplar da

saat 13'e kadar açık bulundurulabilir.

Ramazan ve Kurban bayramları arifesine raslıyan Pazar günleri tatilden is-

tisna edilebilir.


Madde 6 - Pazar günleri tatil eden fabrika, maden ocağı vesair müessesatta

bekçilik, kapıcılık etmek veyahut makine ve kazanları temizlemek, işletmek ve

maden ocaklarının inkıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tahtında bulunan

hidematını devam ettirmek gibi ifası zaruri hizmetlerde Pazar günleri çalıştırı-

lan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde yirmi dört saatten dun olmamak üzere

birer gün mezuniyet verilir.


Madde 7 - Devletin tahtı idare ve murakabesinde bulunan veya Devlet nam ve

hesabına işleyip de Müdafaai Milliye ile alakadar olan müesseseler, senede on

beş defa Pazar tatilini tavik edebilirler.


Madde 8 - İşbu kanunun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek isteyen mües-

seselerin sahip veya müdiri mes'ullerinin mahalli belediye meclislerine müesse-

selerinin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele mikta-

rını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mın-

tıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler.

Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.


Madde 9 - İşbu kanunun ahkamına muhalif olarak Pazar günleri açılan dükkan

ve müessese, zabıta memurları tarafından kapattırılmakla beraber keyfiyeti mü-

beyyin bir zabıt varakası tanzim ve berayı muhakeme resen sulh mahkemesine tevdi

olunur.Bu baptaki zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar mamulünbih ve mute-

berdir.


Madde 10 - İşbu kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese

sahip veya müdürlerinden beş liradan beş yüz liraya kadar cezayınakdi alınır ve

müessese sahipleri malen mesuldürler. Sulh mahkemeleri işbu eşhasın muhakemele-

rini müstacelen icraya ve esbabı kanuniye olmadıkça nihayet bir hafta zarfında

intaca mecburdurlar. Verilen kararlar ancak kabili temyizdir.


Madde 11 - Alınan nakdi cezalar belediye sandıklarına teslim olunur ve bele-

diyece munhasıran halkın yevmi tatilini müfit ve sıhhi bir tarzda geçirmesine

hadim olacak hususlara ve müesseselere sarfedilir.


Madde 12 - İşbu kanun ahkamının nüfusu on binden dun olan şehir ve kasaba-

larda dahi tatbikı, mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına vabestedir.


Madde 13 - İşbu Kanunun ahkamı tarihi neşrinden on gün sonra muteberdir.


Madde 14 - İşbu Kanunun tatbikı ahkamına Heyeti Vekile memurdur.394 SAYILI KANUNDA EK VE DEGİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIGI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTEYÜrürlükten Kaldıran Mevzuatın

-------------------------------

Yürürlükten Kaldırılan Hüküm Tarihi Sayısı Maddesi

---------------------------------------------- --------- ---------- ----------2/1/1924 - 394 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin

son fıkrası 27/5/1935 2739 4

394 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜGE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun

No: Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi

--------- ---------------------------------------- ------------------------936 - 12/12/19262739 - 1/6/19353062 - 20/11/19365620 - 29/3/19506710 - 11/4/19561584 - 5/5/1972


Linkback: HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 4,725 
  • İş Yasası İle İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Katmulkiyeti

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.