Katmülkiyeti.Com

collapse

Sorularınızı Yanıtlıyoruz


İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜGÜ

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ekim 23, 2007, 06:17:32 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 58 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜGÜBakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.3.1973, No: 7/6147

Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 4.4.1973, No: 14497

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi:12, S.1906


Madde 1 - Ülkenin genel yararları veya işin niteliği yahut üretimin arttı-

rılması gibi nedenlerle İş Kanununun 61 inci maddesinin (a) bendinin ikinci fık-

rasında yazılı günlük normal çalışma sürelerinin dışında yapılacak fazla çalış-

malar hakkında bu Tüzük hükümleri uygulanır.
Madde 2 - Fazla çalışma süresi günde 3 saati geçemez. Bu sürenin hesaplanma-

sında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir

saat sayılır.


Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı, fazla çalışmaya başlandığı günden

itibaren bir yıllık süre içinde 90 iş gününden fazla olamaz. Bu bir yıllık süre

içinde kısmen veya tamamen kullanılmayan fazla çalışma izni geçersiz sayılır.

Bu Tüzükte belirtilen 90 günlük fazla çalışma süresi sınırı, iş yerlerine

veya yürütülen işlere yöneltilmiş olmayıp, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin

saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla ça-

lışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk

çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını

karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygu-

lanmasında zorluk çekilen hallerde, parça başına veya yapılan iş tutarına ait

ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları o dönem içinde çalı-

şılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen

parça veya iş tutarı bulunur. Bu yolla bulunan bir saatlik parça veya iş tutarı-

na düşecek bir saatlik normal ücret yüzde elli yükseltilip fazla çalışma ücreti

olarak ödenir.
Madde 3 - Aşağıda sayılan işlerde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırıla-

maz:

a) (Değişik : 17.4.1984 - 84/7960 K.) İş Kanununun 29/7/1983 günlü ve 2869

sayılı Kanunla değiştirilen 61 inci maddesinin (b) bendi uyarınca sağlık kural-

ları bakımından günde, ancak 7,5 saat ya da daha az çalışması gereken işlerde,

b) Aynı Kanunun 65 inci maddesinin (1) inci fıkrasındaki tanıma göre gece

sayılan gün döneminde yürütülen işlerde, (günlük kanuni çalışma süresinin yarı-

sından çoğu gece dönemine rastlayan iş gece işi sayılır. Şu kadar ki, bu ayırıma

göre gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak bu Tüzük gereğince uygulanan fazla

çalışmalar gece döneminde yapılabilir.)

c) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin

yer ve su altında yapılanlarında.
Madde 4 - Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz:

a) (Değişik : 17.4.1984 - 84/7960 K.) 15 yaşından aşağı kız ve erkek çocuk-

lara,

b) Hizmet akdi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla ça-

lışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği, işyerinin veya Sos-

yal Sigortalar Kurumu hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir he-

kimin raporu ile belgelenen işçilere.
Madde 5 - Fazla çalışma yaptırmak için işçilerin muvafakatının alınması

şarttır. Bu muvafakat, hizmet akitlerinde veya toplu iş sözleşmelerinde o işte

fazla çalışma imkan ve ihtimalinin bulunduğu belirtilmek suretiyle önceden de

sağlanabilir.
Madde 6 - Bir işyerinde fazla çalışma yapılması, o işyerinin bağlı bulunduğu

bölge çalışma müdürlüğünün iznine bağlıdır.

Fazla çalışma izni, işyerinin bütününde veya bazı kısımlarında uygulanmak

üzere verilir.

İşin yürütülmesine ait gerekler dolayısıyle, yapılacak isteme göre fazla ça-

lışmanın işçiler arasından belli kişilere veya belli gruplara özgü olarak uygu-

lanmasına da izin verilebilir.

Fazla çalışma izinleri dayandıkları nedenler dışında kullanılamaz.

(Ek : 17.4.1984 - 84/7960 K.) 3780 sayılı Milli Korunma Kanununun 19 uncu ve

10/9/1960 günlü ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunca

fazla çalışma izni verilen işyerlerinde, bölge çalışma müdürlüklerinden, ayrıca

izin alınması gerekmez.
Madde 7 - İşçilerine fazla çalışma yaptırmak isteyen işverenler, fazla ça-

lışmaya başlamadan önce;

a) Fazla çalıştırmayı gerektiren nedenleri,

b) Fazla çalışma izninin işyerindeki bütün işçileri mi, belirli bölümlerdeki

işçileri mi, belirli bir işi gören işçi gruplarını mı kapsayacağını,

c) Fazla çalışmanın başlayacağı günü,

ç) Fazla çalışma yapılacak günlerin tutarı ile günde kaçar saat fazla çalı-

şılacağını,

d) Saat başına ne oranda fazla ücret verileceğini,

e) Yukarıda yazılı şartlarla yapılacak fazla çalışmalarda işçilerin muva-

fakatının 5 inci maddede yazılı biçimlerden hangisine göre alınmış ve ne şekilde

belgelendirilmiş olduğunu,

f) İşçiler arasında belirli kişilere fazla çalışma yaptırılması gerekli ise,

bu işçilerin adları ve soyadları ile varsa işçilik numaralarını ve yaptıkları

işlerin türünü,

g) Fazla çalışma yapılacak günlerde ara dinlenmelerini ne şekilde uygulaya-

cağını,

İşyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne yazı ile bildirmek zo-

rundadır.
Madde 8 - Fazla çalışma izni 90 iş gününü kapsamak üzere bir defada alına-

bileceği gibi, daha kısa süreleri kapsamak üzere bir kaç defada da alınabilir.

İşyerinin bir başkasına devir ve temliki suretiyle işverenin veya ticaret

unvanının değişmesi, birden fazla işyerinin veya işyeri şubesinin birleşmesi,

daha önce aynı işyeri için alınmış bulunan fazla çalışma izninin kaldırılmasını

gerektirmiyeceği gibi yeni işverenin 90 günlük süreden eksik olarak alınmış olan

iznin 90 güne tamamlanmasını isteme hakkını da önlemez.
Madde 9 - Fazla çalışmanın ardı ardına her gün yapılması şart olmayıp ara-

lıklı olarak yapılması da mümkündür.

Bu takdirde, hangi günlerde fazla çalışma yapılacağının işverenler tarafın-

dan 7 nci madde gereğince bölge çalışma müdürlüğüne başvurulduğunda bildirilmesi

gereklidir. Önceden bildirmenin mümkün olmaması halinde, işverenler fazla çalış-

ma yapılmadan geçecek olan günleri, ilgili bölge çalışma müdürlüğüne en geç faz-

la çalışmaya ara verildiği gün bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde fazla çalışma

izni, kapsadığı iş günü kadar süre geçtikten sonra kendiliğinden son bulur.
Madde 10 - Fazla Çalışmayı gerektiren nedenlerin, alınan iznin süresinden

önce ortadan kalkması halinde, işveren, durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne

bildirmediği takdirde, anılan süre sonunda iznin tamamı kullanılmış sayılır.
Madde 11 - Normal çalışma süresinin bitiminden sonra bir dinlenme verildiği

takdirde, bu dinlenme süresi, fazla çalışma süresi içinde sayılmaz. Ancak, bu

dinlenmenin ne kadar süreceği, fazla çalışmanın bölge çalışma müdürlüğünce izne

bağlanması sırasında saptanır.
Madde 12 - Fazla çalışmalar karşılığında verilen ücretler, bu ücretlerin

oranı ve kaçar saatlik fazla çalışmaya karşılık oldukları, işyerlerindeki işçi

ücretlerinin yazılmasına ayrılan hesap defterlerinde veya ücret bordrolarında

gösterileceği gibi İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca işçiye verilmesi gerek-

li ücret pusulalarında veya işçilerin yanında bulunan ücret defterlerinde de ay-

rıca gösterilir. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ücretleri, normal çalışma-

larına ait ücretlerle birlikte ve İş Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca ödenir.
Madde 13 - Fazla çalışma izni almış bulunan işyerlerinde, izinde belirtilen

şartlara uyulmadığı takdirde, fazla çalışma yapılması bölge çalışma müdürlüğünce

durdurulur.
Madde 14 - 1475 sayılı İş Kanununun 35 inci maddesinin (f) bendine dayanıla-

rak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete

ile yayımı gününde yürürlüğe girer.
Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

--------------------------------------------------------------------------------


27.3.1973 TARİH ve 7/6147 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI


İLE YÜRÜRLÜGE K0NULAN TÜZÜGE EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN


TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜGE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

--------------------------------------------------------------------------------


Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü


Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

--------------------------------------------------------------------------------

Farklı Tarihte

Tarihi Numarası Yürürlüğe Giren Yürürlüğe

Maddeleri Giriş Tarihi

--------------------------------------------------------------------------------


17.4.1984 84/7960 - 11.5.1984

-----------------------------------------------------------------------------


27.3.1973 TARİH VE 7/6147 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI


İLE YÜRÜRLÜGE KONULAN TÜZÜGE EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN


TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜGE GiRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

-------------------------------------------------------------------------------


Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü


Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

--------------------------------------------------------------------------------

Farklı Tarihte

Tarihi Numarası Yürürlüğe Giren Yürürlüğe

Maddeleri Giriş Tarihi

--------------------------------------------------------------------------------Linkback: FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜGÜ Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 4,888 
  • İş Yasası İle İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Katmulkiyeti

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.