Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Toplantı Salonunun İçerden Tavan Mantolanması

Başlatan teacher65, Ekim 13, 2017, 09:33:59 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Herkese selamlar. Benim Sorunum, geçen sene satın aldığım evin altı toplantı salonu ve ısıtılmadığı için ev aşırı derecede soğuk oluyor. bu nedenle geçtiğimiz mayıs ayında yapılan genel kurul toplantısında konuyu anlattığımda katılanların oy birliği ile mantolama yapılması karar verildi. Ancak kışa kadar yapılmasının söz verildiği şimdi sorduğumda bana yapılmayacağını senin kendi daireni ilgilendirdiğini kendimin yaptırması gerektiğini katmaliklerinin bu konuda ödeme yapmayacağını söyledi yönetici . fakat benim durumumla ilgili hiç bir kat malikine ne yazılı ne de sözlü beyanda bulunmamış kendisi. benim bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekir. hukuki yaptırımlar neler olur . ve şuan çatılar için 40 bin tle para toplanacak kimse itiraz etmiyo benim mağduriyetim ise 5 bin tl ile gideribileceği halde ortak gider değil diyip yapmıyolar.

Linkback: Toplantı Salonunun İçerden Tavan Mantolanması


  • Gösterim 4,684 
  • Gayrimenkul ve Gayrimenkuller İle İlgili Herşey...
  • 3 Yanıtlar
634 s Kat Mülkiyeti Kanunu

II - Yeter sayı:
Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Yenilik ve ilaveler:
I - Faydalı olanlar:
Madde 42/4 - (Ek fıkra: (Değişik dördüncü fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Sayın teacher65;

(1) Toplantı salonu tavanına ısı yalıtımı (mantolama) yaptırılması ile ilgili karar yeter sayınının mevzuatın istediği sayıya ulaşıp ulaşmadığını net olarak öğrenmelisiniz.

Örnek: Bağımsız bölüm sayınız (20) yirmi ise, ısı yalıtımı (mantolama) yaptırılması ile ilgili karar yeter sayınızın en az (11) olması gerekir.

Bağımsız Bölüm Sayısı-------------: 20
Kat Maliki Sayısı------------------- : 20
Mantolama Karar Yeter Sayısı-----: 11 (634 s KMK-Madde 42/4)

(2) Onaylı mimari projenizi belediye imar biriminde kontrol ettirin. Toplantı salonunun kullanım amacının ne olduğunu çıkartın. Bu yer bağımsız bölüm olabilir. Sığınak olabilir veya Depo da olabilir. Duruma göre değerlendirme yapmakta fayda var. Bu yerin toplantı salonu olarak yapıldığını düşünmüyorum.

Sayın teacher65;

Yukarıda iki maddede belirtiğim soruların yanıtlarına göre hareket etmekte fayda görmekteyim. Ayrıca, binanızın (anagayrimenkulün) yönetim planının tapu müdürlüğünden temin edin ve kesinlikle inceleyin. Yönetim planının her zaman yanınızda olsun.

Saygılar.
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Öncelikle ilginize teşşekkür ederim.Şuan toplantı salonu olarak kullanılmakta ve dizaynıda o şekilde yapılmış. Apartman sakinde nişanlarını taziyelerini ve başka bu alanı kullanmaktalar. Ve genel kuruldada 58 daireden 30 daire katılım sağlamıştır.ben bugün noterden alınan kararın uygulanması için ihtarname çektim bu olumsuz sonuçlanırsa ne yapmam gerekir

#3
634 s Kat Mülkiyeti Kanunu

A) Genel Kurul:
Madde 27 – Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır.

IV - Kararlar:
Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

II - Yöneticinin Görevleri:
Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi:
Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;

III - Sorumluluğu:
1. Genel kural:
Madde 38 – Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

2. Hesap Verme:
Madde 39 – Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür.

V - Hakimin Müdahalesi:
Madde 33 – (Değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

Sayın teacher65;

(1) Kat malikleri kurulu toplantısına 58 bağımsız bölüm malikinden 30 bağımsız bölüm malikinin katıldığı ve katılanların oy birliği ile toplantı salonu tavanına ısı yalıtımı (mantolama) yaptırılması kararının alındığı ifadelerinizden anlaşılmaktadır. Bu durumda karar yeter sayınının mevzuatın istediği sayıya da ulaştığı görülmektedir.

Bağımsız Bölüm Sayısı                : 58
Kat Maliki Sayısı                          : 58
Mantolama Karar Yeter Sayısı     : 30 (634 s KMK-Madde 42/4)
(olması gereken en az sayı)

Bu durumda, kat malikleri kurulu kararı olan ısı yalıtımının (mantolama) yaptırılması gerekmektedir. Karar ancak ve ancak mahkeme kararı veya yine kat malikleri kurulunun alacağı karar ile iptal edilebilir. Aksi takdirde karar uygulanmak durumundadır.

634 s Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre anagayrimenkulü kat malikleri kurulu yönetir ve karar merci yine bu kuruldur. Yönetici vekil konumundadır. Kanunun kendisine verdiği görevleri yapar. Kat malikleri kurulu kararlarını istisnasız uygular. Bu yöneticinin asli görevleri arasındadır. Kararların uygulanmasını veya uygulanmamasını karar vermek gibi yetkisi bulunmamaktadır. Kendisine verildiği kadar yetki kullanır. Bundan ne fazlasını ne eksiğini kullanabilir. Yönetici, kat malikleri kurulu kararlarını uygulamaması nedeniyle doğabilecek her türlü hak kayıplarından ve zararlardan sorum olması kaçınılmazdır.

Yönetime ihtarname çekmek ile doğru bir yöntem seçmişsiniz. Yönetime verdiğiniz süre sonu, vermediyseniz makul bir süre sonrası Sulh Hukuk Mahkemesinde yönetimin görevini savsaklaması, görevini yapmaması ve kat malikleri kurulu kararın uygulanması ve benzeri isnatlar ile hâkimin müdahalesini isteyebilirsiniz.

Dava açarken yargılama giderleri, avukatlık ücreti ve diğer masrafların davalı tarafa yüklenmesini talep etmeyi unutmayın. Aksi takdirde tüm harçlar, bilirkişi ücretleri, gider avansı vs. masraflar sizin üstünüze kalır.

Dava açma yolunu zorunlu hale gelmesi halinde, ki görünen odur, kesinlikle hukuki yardım alarak süreci takip etmeniz sizin menfaatinize olacaktır. Hukuki yardım alacağınız avukatınız sorunun çözümüne yönelik farklı hukuki süreçler takip edebilir, etmenizi önerebilir.

(2) Yinelemekte fayda görmekteyim, onaylı mimari projenizi belediye imar biriminde kontrol ettirin. Bu yer toplantı salonu olarak sonradan dizayn edilmiş olabilir. Toplantı salonunun kullanım amacının ne olduğunu çıkartın. Farklı çıkacağını düşünmekteyim. Kullanım amacının farklı çıkması halinde de söz konusu yerin eski halen getirilmesi için davası açma hakkı ortaya çıkacaktır.

(3) Yönetim planınız yok ise kesinlikle Tapu Müdürlüğünden temin edin ve inceleyin. Yönetim planının apartmanın anayasası olduğunu unutmayın.

Saygılar.
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler