Katmülkiyeti.Com


Reklam Alanı !

haftalık ve günlük kiralama

Başlatan Ahmet Bayçelebi, Mayıs 27, 2019, 02:57:54 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Hocam merhaba;


Bulunduğu yer itibari ile Sakarya karasu %70 kat malikleri yazın kullanıyor.Bir kaç kat maliki dairesini haftalık olarka veya aylık kiraya veriyor ve vermek istiyor.

Ben yeni yönetim olarak kesin olarak kiralamaların önüne geçmek için ne yapabilirim.
Linkback: haftalık ve günlük kiralama Mesajı Paylaş


  • Gösterim 323 
  • Kiralama ve Kiracı- Evsahibi Sorunlarına İlişkin Konular
  • 7 Yanıt
Mayıs 30, 2019, 03:52:22 ös #1 Son düzenlenme: Mayıs 30, 2019, 04:33:02 ös Aydın Develi
634 s Kat Mülkiyeti Kanunu
A) Kat Maliklerinin Borçları:
VII - Yasak İşler:


Madde 24 - Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/194 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.

Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Resmî Gazete Tarih Sayı: 14.07.2005 / 9207


Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

r) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri,


İşyerlerinde aranacak genel şartlar:
Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

İşyeri açılması
Madde 6- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Mesajı Paylaş

Mayıs 30, 2019, 04:31:31 ös #2 Son düzenlenme: Mayıs 30, 2019, 05:31:24 ös Aydın Develi
193 s Gelir Vergisi Kanunu

Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Bağımsız Bölümün Günlük, Haftalık ve Aylık Kiraya Verilmesi ile İlgili Yazısı " Alıntı "

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 70 inci maddesinin (1) numaralı bendinde, binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiştir.

Anılan Kanunun gayrimenkul sermaye iradına ilişkin hükümleri uyarınca, binaların kısmen veya tamamen ya da boş veya dayalı döşeli şekilde kiraya verilmesinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde de konut olarak kullanılan binalar kiraya verilirken oda ve diğer müştemilatı ile birlikte tamamen kiracının kullanımına terk edilebilmekte olup, bu tür kullanımlar Borçlar Kanununda düzenlenen adi kiralama kapsamına girmektedir. Dolayısıyla bu tip kiralamadan elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak vergiye tabi tutulmaktadır.

Ancak, gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması suretiyle elde edilecek gelirden daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla, günlük veya haftalık olarak, süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin kullanımına hazır halde bulundurulması, kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin sonunda konutun teslim alınması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi bir organizasyonu gerektirmektedir. Ayrıca, söz konusu konutun belirli bir bedel karşılığı olmak üzere günlük ya da haftalık olarak kullanıma sunulmasında bir kira akdinden söz edilmesi mümkün olmadığından bu faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.


İlgili Kanunlar:
193 s Gelir Vergisi Kanunu
213 s Vergi Usul Kanununun
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Mesajı Paylaş

Mayıs 30, 2019, 05:30:52 ös #3 Son düzenlenme: Haziran 01, 2019, 04:37:05 ös Aydın Develi
1774 s Kimlik Bildirme Kanunu

Madde 2 - Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.


Not:
1774 s Kimlik Bildirme Kanunun ilgili maddesi, ek maddeleri ve 13.07.1974 gün ve 14944 s Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile ilgili Yönetmelik hükümlerinin incelenmesi...

Mesajı Paylaş

Haziran 01, 2019, 04:42:30 ös #4 Son düzenlenme: Haziran 02, 2019, 05:00:25 öö Aydın Develi
1136 s Avukatlık Kanunu
Büro edinme zorunluluğu:

Madde 43/1 - Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir. (Ek iki cümle : 30/4/2013 - 6460/3 md.) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.


3568 s Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
Yasaklar:

Madde 45/6 - (Ek fıkra: 30/4/2013-6460/9 md.) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.

Mesajı Paylaş

Haziran 02, 2019, 04:59:57 öö #5 Son düzenlenme: Haziran 04, 2019, 02:31:11 öö Aydın Develi
634 s Kat Mülkiyeti Kanunu
C ) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:
V - Hakimin müdahalesi:


Madde 33 - (Değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

Not:
634 s Kat Mülkiyeti Kanununa aykırılık ve her türlü uyuşmazlık dava konusu yapılabilir. Hakimin müdahalesi istenebilir.


Mesajı Paylaş

Haziran 04, 2019, 02:30:16 öö #6 Son düzenlenme: Haziran 05, 2019, 12:08:36 ös Aydın Develi
DEĞERLENDİRME:

Bağımsız bölüm malikinin daha fazla gelir elde etmek amacıyla (veya hangi amaç için olursa olsun) kütükte mesken olarak görülen bağımsız bir bölümünü tek tek veya toplu olarak saatlik, günlük, haftalık, aylık veya belli bir süre ve de devamlılık arz edecek şekilde konaklanması amacıyla kiraya vermesi mevcut mevzuat hükümlerine göre ticari bir faaliyet kapsamında işyeri olarak görmektedir.

İşyerlerinin, yönetim planında aksine bir hüküm yok ise mesken olarak görülen bağımsız bir bölümünde faaliyet gösterebilmesi kat malikleri kurulunun oybirliği ile verecekleri karara bağlıdır. Karar toplantıya katılanların değil, tüm kat maliklerinin oybirliğidir.

Tüm kat maliklerin oybirliği ile verecekleri olumlu karar ve diğer kanuni yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde bağımsız bölüm farklı kişilere veya ailelere kısa süreli kiraya verilmesi mümkün olacaktır.

Aksi durumda;

Kat maliklerinden biri veya kat malikleri kurulu tarafından usulüne uygun alınmış karar ve yetkilendirme ile yönetici tarafından dava açılabilir. Hakimin müdahalesi istenebilir. Davanın istenilen şekilde çıkabilmesi için yeterli ve net delillerin sunulması davanın sonucunu olumlu şekilde etkileyeceği unutulmamalıdır.


Mesajı Paylaş

Sayın Ahmet Bayçelebi;

Günümüzde özellikle sahil şeridinde oldukça yaygın olan "kısa süreli kiralama" yöntemi, kiraya veren kat maliki açısından avantajlı bir durum olmasına karşın devamlı veya sezonluk ikamet eden kat maliklerinin bu durumdan hoşnut olmaması, sosyal tesisleri fazla olan sitelerde ortak alanların kullanımında sorunların yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Tavsiyem, öncelikle yönetim planınızı incelemeniz. Yönetim planında meskenin kullanım şekli, kiraya verilmesi ve buna benzer konularda herhangi bir kısıtlama veya yasaklamanın bulunup bulunmadığını tesbit edin. Kat malikleri ile görüşerek konu hakkında genel eğiliminin ne olduğunu öğrenin.  Hatta kat malikleri kurulunda dilek ve temenniler bölümün de bu konuyu enine boyuna tartışın ki daha sonraki atacağınız adımlarda eleştiri odağı olmayın. Sorunu iyi niyetle ikili ilişkiler ile çözmeye çalışın.

Aksi durumda konuyu idari ve adli makamlara taşıma seçeneğini değerlendirmeye almanız daha uygun olur düşüncesindeyim.

Saygılar...


(Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır. Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK' nu İnceleyerek Öğrenebilirsiniz.) Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp