Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

İLAMSIZ İCRA VE İlamsız İcra Hakkında Genel Bilgiler

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Kasım 26, 2007, 10:15:42 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 7 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

İLAMSIZ İCRA


BİR AVUKAT'A  BAŞVURARAK PROFESYONEL YARDIM ALMANIZ ÖNERİLİR

İlamsız İcra Hakkında Genel Bilgiler

Alacaklının para veya teminat alacağı hakkında, daha önce mahkemede dava açıp bir ilam elde etmek zorunda kalmaksızın, alacağına kavuşmak için doğruca icra dairesine başvurarak bir icra takibi yapabilir.

Alacaklının alacağının bir belgeye bağlı olması da şart değildir. Alacağı hakkında bir senedi bulunmayan alacaklı da ilamsız icra yoluna gidebilir. Ancak bu durumda alacaklının başarıya ulaşabilmesi borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesine bağlıdır. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse, alacaklı mahkemede dava açarak alacağını ispat etmek durumundadır.

İlamsız icra yalnızca para alacakları içindir. Para alacakları dışındaki alacaklar için bir ilam olmaksızın icra dairesine başvurulamaz.

İİK kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin bitmesi hallerinde, kiralanan gayrimenkullerin ilamsız icra yolu ile tahliye edilebileceğini istisnai olarak kabul etmiştir.


Üç çeşit ilamsız icra vardır:

Genel haciz yolu (İİK.46-144)

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu (İİK.167-170b, 176a-176b)

Kiralanan gayrimenkullerin ilamsız icra yolu ile tahliyesi (İİK.269-276)


Genel Haciz Yolu


Genel haciz yolu, rehinle temin edilmemiş olan ve bir kambiyo senedine de dayanmayan, bütün senetli netesiz para ve teminat alacakları için başvurulabilen bir yoldur.


Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu


Kanun, kambiyo senetlerine (çek, poliçe, bono) mahsus olmak üzere özel bir takip yolu kabul etmiştir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurabilmek için alacağın bir çek, poliçe veya bonoya dayanması gerekir. Aksi halde bu yola başvurulamaz. Alacağın bir mahkeme ilamı ile tespit edilmesine gerek yoktur. Bu nedenle kambiyo senetlerine mahsu haciz yolu da ilamsız icraya dahildir.


Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi


İstisnai olarak, kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin bitimi hallerinde kiralanan gayrimenkullerin ilamsız icra yolu ile tahliyesi mümkündür.


YETKİ


İlamsız icradaki yetki, bir ilamsız icra takibine hangi yerdeki icra dairesi tarafından bakılacağının belirlenmesidir.

HUMK’nundaki yetkiye ilişkin hükümler kıyasen burada da uygulanır.

Genel yetkili yer icra dairesi borçlunun ikametgahının bulunduğu yer icra dairesidir.

Sözleşmeden doğan para borçları hakkında;


Sözleşmenin yerine getirileceği yer icra dairesi, sözleşmede aksine bir şart yoksa para borcu alacaklarının ödenme zamanındaki ikametgahında ödenir. (alacaklı kendi ikametgahında icra takibi yapabilir)


Sözleşmenin yapıldığı yer icra dairesi yetkilidir.


Sözleşmede yetki şarı varsa sözleşmede yazılı yer icra dairesi yetkilidir.


İhtiyati hacizden sonraki takipler iht.hcz. kararını eren mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesinde de yapılır.


Alacaklının yetkisiz icra dairesinde yaptığı takipte, yetkiye itiraz edilmezse yetkisiz yer icra dairesi de yetkili kabul edilir.(yetki sözleşmesi)


YETKİ İTİRAZI


Yetki kamu düzenine ilişkin olmadığından icra dairesi kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez. Yetki itirazı, ödeme emrine itiraz süresi içinde icra dairesine yapılır. Bu süre içinde itiraz edilmezse borçlu icra dairesinin yetkisini kabul etmiş sayılır. Borçlu yetki itirazında yetkili icra dairesini de bildirmelidir.

Alacaklı yetki itirazının reddini sağlamak için yalnız tetkik merciinde itirazın kaldırılması yoluna başvurabilir. Borçlu esasa itiraz etmeyip yalnızca yetki itirazında bulunmuşsa, alacaklı İTM’den 68.maddeye göre yalnızca itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Mahkemede itirazın iptali davası açamaz.

Borçlu hem yetkiye hem de esasa itiraz etmiş ise, alacaklı sadece yetki itirazının iptali için mahkemede dava açamaz. Çünkü yetki itirazını incelemek görevi yalnız İTM’ye aittir. Ancak alacaklı her iki itirazın kaldırılması için İTM’ye başvurabilir.


TAKİP TALEBİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLARAlacaklının kimliği ve adresi,


Borçlunun kimliği ve adresi,


Alacak tutarı (TL) cinsinden, (kısmi takip ise fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmalıdır, aksi takdirde takip dışı bırakılan miktar için zımnen feragat etmiş sayılır)

Alacağın faiz oranı, faizin işlemeye başladığı gün belirtilmelidir.


Takip eğer bir senede dayanıyorsa senedin dökümü veya borcun sebebi takip talebinde yer almalıdır. Senedin aslı veya onaylı örneğini icra dairesine vermek zorundadır.


Alacaklı takip yollarından hangisini seçtiğini de takip talebinde yazması gerekir.


İmza unutulmamalıdır.ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLARTakip talebindeki hususlar ile


Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde ödenmesi ihtarı,


Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edebileceği,


Mal beyanında bulunma ihtarı,


7 Gün içinde borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam olunacağı,


İcra Müdürünün mühür ve imzası

Bulunması gerekir. Matbu Form olarak doldurulur.

Ödeme emri borçlu sayısından iki adet fazla düzenlenir. Nüshalar arasında fark varsa borçluya gönderilen nüsha geçerli sayılır.

İcra takibi belgeye dayanıyor ise belgenin onaylı nüshası borçluya da gönderilir ve tebliğ zarfına da yazılır.

Ödeme emri takip talebinden itibaren en geç 3 gün içinde borçluya tebliğe çıkarılır.


Ödeme Emrini tebliğ alan borçlu 7 gün içinde itiraz etmezse icra takibi kesinleşir. Bu takdirde alacaklı haciz isteyebilir.

Yedi gün içinde itiraz etmeyen borçlu bu süre içinde mal beyanında bulunmalıdır. Mal beyanında bulunulmazsa Aalacaklı İTM’de dava açarak borçluyu hapisle tazyik edebilir.


ÖDEME EMRİNE İTİRAZ


Borçlunun, borçlu olmadığını veya alacaklının takip yapma yetkisinin bulunmadığını icra dairesine bildirmesi ödeme emrine itirazdır.


Burçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Borçlunun itirazında haklı olup olmaması önemli değildir.


İTİRAZ SEBEPLERİMaddi hukuka veya takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri,


Maddi hukuka dayanan itiraz sebepleri


Alacak hiç doğmamıştır veya istenildiği kadar değildir.


Alacağı doğuran sözleşme batıldır.


Alacak muaccel değildir.


Borç son bulmuştur, ödenmiş veya zamanaşımına uğramıştır.


Alacak taliki bir şarta bağlıdır,


Alacaklı veya borçlu sıfatı yoktur vs.


Takip Hukukuna dayanan itiraz sebepleri


Yetki itirazı,


Alacaklının aynı alacak için bir takip yaptığı ve bu takibin devam ettiği,(derdestlik)


Hakkında aciz vesikası olan borçlunun, yeni mal iktisap etmediği yönündeki itirazı


Alacak miktarının belirli olmadığı yani alacağın likid bulunmadığı,


Alacaklının bir sözleşme ile icra takibinde bulunma hakkından vazgeçtiği


İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebepleri,


İmzaya itiraz


Borca itiraz

Borçlu borca itiraz ederken itiraz sebeplerini ayrıca ve açıkça bildirmek zorunda değildir. Yalnızca itiraz ediyorum demesi yeterlidir. Ancak borlu itirazında bildirdiği itiraz sebepleri ile bağlı olduğundan itiraz sebeplerini açıkça bildirmesi kendi yararınadır.

Borçlu itirazında hiçbir sebep bildirmemiş ise ve takip adi senede dayandırılmış ise borçlu senetteki imzayı kabul etmiş sayılır. Bu takdirde borçlu, tetkik merciinde sadece senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilir.

Borçlu itirazında sebep bildirmiş ise bildirmiş olduğu sebeplerle bağlıdır. Bu sebepleri değiştiremez ve genişletemez.Linkback: İLAMSIZ İCRA VE İlamsız İcra Hakkında Genel Bilgiler Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 10,730 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçlarına İlişkin Konular
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.