Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

KONUT KAPICILARI TÜZÜGÜ

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ekim 23, 2007, 06:15:55 ös

« önceki - sonraki »

ATMACA ve 56 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
KONUT KAPICILARI TÜZÜGÜ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29/11/1994 No: 94/6321

Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971 No: 1475

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 31/12/1994 No: 22158

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: S:


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar


Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile

günlük çalışma süresi, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, yıl-

lık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin ulus ve esasları düzen-

lemektir.


Tanımlar
Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

Kapıcı: Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya ay-

nı konuta hasreden konut kapıcıları,

İşveren: Konutun maliki veya ortakları,

Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişi,

İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti

ve tesislerin tümü

anlamında kullanılmıştır.


İKİNCİ BÖLÜM


Yetki, Görev ve Sorumluluklar


Yöneticinin yetki, görev ve sorumlulukları
Madde 3 - Konut yöneticisi, kişisel kusurundan doğanlar dışındaki mali so-

rumluluklar işverene ait olmak üzere, İş Kanunu ve bu Tüzük hükümlerinin uygu-

lanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.


Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşuluyla ilgili kanunlar ve

varsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kapıcıyla hizmet sözleşmesi

yapmak ve hizmet sözleşmesini feshetmek,

b) Kaloriferli konutlarda, kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştır-

mak,

c) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmeden doğan ücret ve tazminat haklarını

zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek ve sigorta primlerin zamanında yatır-

mak,

d) Kapıcıya işin gerektirdiği her türlü araç-gereç,koruyucu malzeme ve iş

elbisesi vermek,

e) Konut tesisatının özellikleri ve kullanma biçimiyle ilgili teknik bil-

giyi kapıcıya vermek,düzenli bakımının teknik özelliklerine uygun olarak yapıl-

masını sağlamak,

f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu

sağlamak,

g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konutun

girişine asmak,

h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde,634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

gereğince,idari makamlara başvurmak,


Kapıcının görev ve sorumlukları
Madde 4 - Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak,

ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

c) Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz

bulundurmak,demirbaşlarını,araç ve gereçlerini,düzenli,bakımlı ve işler şekilde

tutmak,

d) Binanın dış merdivenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arın-

dırmak,temiz tutmak,

e) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,ken-

disi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,

f) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri

almak,

g) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek,çöpleri toplamak,bahçeyi

sulamak,

h) Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine

getirmek.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları


Hizmet sözleşmesi
Madde 5 - Kapıcı ile yapılan hizmet sözleşmesinde:

İşverenin adı ve adresi,

Kapıcının kimliği,

İşyerinin adresi,

Kapıcının işe başlama tarihi,

Kapıcının yapacağı işler,

Ücret ödeme şekli ve zamanı,

İş süresi ve ara dinlenmesi,

Varsa özel hükümler,

Düzenleme tarihi ve tarafların imzası

hususlarının bulunması gerekir.


Yazılı hizmet sözleşmesi yapılmaması halinde, kapıcıya işvereni ve yöneti-

cinin kimliğini gösteren, çalışma koşullarını ve görevlerini belirten imzalı

bir belge verilir.


İş süresi ve ara dinlenmesi
Madde 6 - Kapıcıların iş süresi haftada en çok 45 saattir. İş süresi,

kapıcının işte geçirdiği zamandır.


Ara dinlenmesi, işin niteliğine göre en çok dörde bölünebilir. Ara dinlen-

mesi yarım saatten az olamaz.


Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz.


Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları dikkate alınarak değiştiri-

lebilir.


Ücret ödemesi
Madde 7 - Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenirken ücret hesap

pusulası verilir. Ücret en geç ayda bir ödenir.


Hafta tatili
Madde 8 - Kapıcı, İş Kanunu hükümlerine göre hafta tatilini kullanır.


Genel tatil ve ücreti
Madde 9 - 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da

yer alan genel tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı

hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.


Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanunu'nun 42 nci maddesine uygun olarak

ödenir.


Yıllık ücretli izin
Madde 10 - Kapıcıya, İş Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yıllık ücretli

izin kullandırılır.


Geçici kapıcı
Madde 11 - Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde

görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.


Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Kapıcı Konutu


Kapıcı konutu ve tahliyesi
Madde 12 - Kapıcı konutu 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetme-

likleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olmalıdır.


Kapıcı konutu için kira istenemez.


Kapıcının su ve elektrik giderleri ile ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen

ya da tamamen katılıp katılmayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belir-

lenir.


Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun

Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda hizmet veya toplu iş sözleşme-

sinden doğan haklar saklıdır.


Yürürlük
Madde 13 - 1475 sayılı İş Kanunu'nun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan

ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Linkback: KONUT KAPICILARI TÜZÜGÜ Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 5,463 
  • İş Yasası İle İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.