Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ TÜZÜGÜ

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ekim 23, 2007, 06:16:41 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 18 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.5.1973, No: 7/6335

Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24.5.1973, No: 14544

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 12, S. 2118


Kapsam:
Madde 1 - "İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi"nin şekli, içine nelerin yazıla-

cağı ve nasıl alınıp verileceği ve kullanacağı bu Tüzükte gösterilmiştir.


Karne verilmesi zorunluluğu:
Madde 2 - İşveren veya işveren vekili, işe aldığı her işçiye en geç onbeş

gün içinde "İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi" vermek zorundadır. Deneme süresine

bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süre, deneme süresinin bitiminden

sonra başlar.


Karnenin şekli ve içine nelerin yazılacağı:
Madde 3 - İşçi çalışma ve kimlik karnesinin şekli ve içine nelerin yazıla-

cağı bu Tüzüğe bağlı örnekte gösterilmiştir.


Karnenin bastırılması ve işverenlere verilmesi:
Madde 4 - İşçi çalışma ve kimlik karnesi, bir kapak içerisinde birbirinin

aynı üç yapraktan ibaret olup, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından seri ve sıra

numaralı olarak bastırılıp, işverenlere parası karşılığında verilir.


Karnenin doldurulması:
Madde 5 - A) İşe alınan işçiye, işçi çalışma ve kimlik karnesi verilirken,

karnenin;

a) İşçinin kimliğiyle ilgili kısmı (işçinin adı, soyadı, baba adı, doğum

yeri, doğum tarihi ve sigorta sicil numarası), yazılmak ve işçinin karnenin

düzenlendiği tarihte çekilmiş fotoğrafı, fotoğraf için ayrılan yere yapıştırı-

larak, üzerine varsa mühür veya kaşe basıldıktan sonra imza ile onaylanmak,

b) İşyerinin ünvanı ve işyerinin adresi kısımları, karşılarına işçinin ça-

lıştığı işyerinin ünvan ve adresi yazılmak,

c) Medeni durumu kısmı, işçinin durumuna uyan kare içine (X) işareti ko-

nulmak ve çocuk sayısı yazılmak,


d) Öğrenim durumu kısmı, işçinin durumuna uyan kare içine (X) işareti

konulmak,

e) İşe başladığı tarih kısmı, işçinin işe başladığı gün, ay ve yıl ya-

zılmak,

f) Yaptığı işin niteliği kısmı, işçinin hangi kısımda ne iş yapacağı be-

lirtilmek,

g) Mesleği kısmı, yapılan iş, bir meslekle ilgili ise o mesleğin adı ya-

zılmak,

h) Meslekteki pozisyonu kısmı, işçinin durumuna uyan kare içine (X) işa-

reti konulmak,

i) Mesleğindeki iş tecrübesi kısmı, meslekte geçirdiği süre, yıl ve ay

olarak yazılmak,

j) Verilen ücret kısmı, ücretin ödeme şekli belirtilerek brüt miktarı ya-

zılmak,

k) İşveren veya işveren vekilinin kimliği ile ilgili kısmı, işveren veya

işveren vekilinin adı, soyadı işyerindeki ünvanı ve belgenin düzenlendiği tarih

yazılıp imzalanmak suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından doldurulur.

B) İşyerinden ayrılmakta olan işçi için, işçi çalışma ve kimlik karnesinin;

a) İşinden ayrıldığı tarih kısmı, ayrıldığı gün, ay ve yıl yazılmak,

b) Son aldığı ücret kısmı, ayrıldığı tarihteki ücret ödeme şekli belirtile-

rek brüt miktarı yazılmak,

c) İşyerinden ayrılıncaya kadar çalıştığı kısım ve atelye kısmı, hangi kı-

sım ve atelyelerde ne gibi işler yaptığı, eylemli çalışma süresi, kalifiye iş-

çiler için işdeki meslek ve pozisyonunun ne olduğu yazılmak,

d) İşyerinde gördüğü mesleki kurslar kısmı, gördüğü mesleki kurslar varsa,

türü ve süresi yazılmak,

e) İşveren veya işveren vekilinin kimliği ile ilgili kısmı, işveren veya

işveren vekilinin adı, soyadı, işyerindeki ünvanı yazılmak ve imzalanmak,

suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından doldurulur.


Değişikliklerin işlenmesi:
Madde 6 - Karnenin işçilere verilmesinden sonra karnede yazılı durumlardaki

değişiklikler, ilk boş sayfaya işveren veya işveren vekili tarafından işlenir.

Bu değişikliklerin karne üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı ve sayfaların

dolmuş bulunduğu hallerde yeni bir karne düzenlenir.


Karnenin işçilere verilmesi:
Madde 7 - Karne, işveren tarafından işe alınan her işçiye imzası karşılığın-

da verilir.


Karnenin sahibi tarafından kaybedilmesi veya herhangi bir sebeple kullanı-

lamıyacak duruma gelmesi halinde, işveren tarafından veriliş nedeni belirtil-

mek, karne kaydına uygun olmak ve eski karnenin seri ve sıra numarası da ya-

zılmak suretiyle yeni bir karne doldurularak işçiye verilir.


Karnenin kullanılması:
Madde 8 - İş ve İşçi Bulma Kurumu işçilerin iş isteklerinde ve işverenler,

işçilerin başvurmalarında işçi çalışma ve kimlik karnelerinden yararlanırlar.


Eski karnelerin geçerliliği:

Geçici Madde - 931 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine göre hazırlanan

"İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü"ne dayanılarak verilmiş olan işçi çalış-

ma ve kimlik karneleri geçerlidir.


Yürürlük:
Madde 9 - 25 - Ağustos - 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 21 inci

maddesine dayanılarak düzenlenen ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümle-

ri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.


Yürütme:
Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
--------------------------------------------------------------------------------

Açıklama:

---------

1- Bu karne İşveren tarafından işe aldığı her işçiye en geç 15 gün içeri-

sinde doldurulup verilir.

2- Karneyi, işçi yanında bulunduracaktır.

3- İşçinin "İşyerinden ayrılıncaya kadar çalıştığı kısım ve atelye" kısmı

kalifiye işçiler için doldurulur.

Not:

----

İş bu karne 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi

gereğince İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------

Medeni durumu : Evli Boşanmış Dul Bekar


Çocuk sayısı: ............

Öğrenim durumu : Okur-yazar İlkokul Ortaokul

veya dengi Sanat Enstitüsü

Lise veya dengi Yüksek öğrenim


1) İşe başladığı tarih : ...............................................

2) Yaptığı işin niteliği : ...............................................

3) Mesleği : ...............................................

4) Meslekteki pozisyonu Çırak Yardımcı Düz

İşçi Kalifiye işçi

Usta yardımcısı Usta

Ustabaşı Atelye şefi

5) Mesleğindeki iş tecrübesi :............Yıl ...............Ay

6) Verilen ücret : ...................................................

a - Saat ücreti : ...................................................

b - Günlük ücret : ...................................................

c - Haftalık ücret: ...................................................

d - Aylık ücret : ...................................................

e - Diğer tür ücret:...................................................

7) İşveren veya İşveren vekilinin :

a - Adı, soyadı : ...................................................

b - Ünvanı : ...................................................

c - İmzası : ...................................................

d - Belgeyi düzenlediği tarih : .......................................

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

Seri No : ............

Sıra No : ............ Fotoğraf
İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ


Adı : ...........................................................

Soyadı : ...........................................................

Baba Adı : ...........................................................

Doğum yeri : ...........................................................

Doğum tarihi : ...........................................................

Sigorta sicil No: ...........................................................

İşyerinin ünvanı: ...........................................................

...........................................................

İşyerinin adresi: ...........................................................

...........................................................

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

1) İşinden ayrıldığı tarih : ..........................................

2) Son aldığı ücret : ..........................................

3) İşyerinde ayrılıncaya ka-

dar çalıştığı kısım ve

atelye : ..........................................


Çalıştığı Yaptığı işdeki

kısım ve atelye meslek ve pozisyonu Süresi

--------------- ------------------- ------

a - .............. ................... ......

b - .............. ................... ......

c - .............. ................... ......

d - .............. ................... ......


4) İşyerinde gördüğü mesleki kurslar

Türü Süresi

------ ------

...... ......

...... ......

5) İşveren veya işveren vekilinin :


a - Adı, soyadı : .....................................................

b - Ünvanı : .....................................................

c - İmzası : .....................................................

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

Seri No : ............

Sıra No : ............ Fotoğraf
İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ


Adı : ...........................................................

Soyadı : ...........................................................

Baba Adı : ...........................................................

Doğum yeri : ...........................................................

Doğum tarihi : ...........................................................

Sigorta sicil No: ...........................................................

İşyerinin ünvanı: ...........................................................

...........................................................

İşyerinin adresi: ...........................................................

...........................................................

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

1) İşinden ayrıldığı tarih : ..........................................

2) Son aldığı ücret : ..........................................

3) İşyerinde ayrılıncaya ka-

dar çalıştığı kısım ve

atelye : ..........................................


Çalıştığı Yaptığı işdeki

kısım ve atelye meslek ve pozisyonu Süresi

--------------- ------------------- ------

a - .............. ................... ......

b - .............. ................... ......

c - .............. ................... ......

d - .............. ................... ......


4) İşyerinde gördüğü mesleki kurslar

Türü Süresi

------ ------

...... ......

...... ......

5) İşveren veya işveren vekilinin :


a - Adı, soyadı : .....................................................

b - Ünvanı : .....................................................

c - İmzası : .....................................................

--------------------------------------------------------------------------------
Linkback: İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ TÜZÜGÜ Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 5,534 
  • İş Yasası İle İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.