Katmülkiyeti.Com

Ocak 21, 2022, 05:35:54 ös

Üyelik Sözleşmesi

Site Kuralları ve Yararlanma Şartları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na İlişkin İzin

Tarafıma ait ad-soyad, e-posta adresi ve cep telefonu verilerinden oluşan bilgilerin, Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap  tarafından kaydedilmesine, işlenmesine, üye ilişkisinin devamı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili diğer mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanmasına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına rıza verdiğimi beyan ederim.

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni ile, Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap - OZAN ÖZEN Gayrimenkul Emlak Enerji Tesis Yönetimi Eğitim Danışmanlık Ve Hizmetleri ("Firma") , Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap adresinde yer alan site ("Web Site") üzerinden ya da ("Mobil Uygulama") üzerinden Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap  sitesine ve ürününe aboneliğiniz ve hem Site hemde Mobil Uygulama içerisinde faaliyetleriniz kapsamında sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") kapsamında Firma tarafından işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Firmamız tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ'de belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Firma'mız tarafından işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişilere ait veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Firma'mız, T.C Kimlik no, vergi kimlik no, doğum tarihi, ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, müşteri no, meslek bilgisi, banka ve kredi kartı bilgileri, işlem güvenliği bilgisi, finansal ve mali bilgiler, hukuki işlem ve uyum bilgisi,sunulan ürün ve hizmetlerin tercihlerine ilişkin olarak pazarlama bilgileri, kullanıcının kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve Firma'nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen veriler gibi , farklı veri tür ve kategorilerindeki kişisel verilerinizi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi, kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi, bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Web Site ve Mobil Uygulama'ya geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplanması, reklamların optimize edilmesi ve yayınlanması, Web Site ve Mobil Uygulama'da kullanıcı dostu bir deneyim sunulması, Web Sitesi'nin geliştirilmesinin ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, Firma'nın hizmetlerinin ve ürünlerinin iyileştirmesinin sağlanması, Web Site'nin kullanımının kolaylaştırılmasının ve Firma'nın hizmetlerini ve Web Sitesi'nin kullanımının ilgi alanlarınıza ve tercihlerine yönelik olarak değiştirilmesinin sağlanması, daha iyi hizmet sunulması, istatistiki bilgi elde edilmesinin ve bu bilgilerin derlenmesinin sağlanması, Firma'nın ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi, kampanya ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirilmesi, özel promosyon faaliyetlerinde bulunulması, Web Sitesi'ni ve varsa Web Sitesi üzerinden verilen reklamların, Kullanıcılar'ın ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi, hedef kitle çalışmaları yapılması, talep eden üyelik işlemlerinin tamamlanması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, her türlü iletişim aracına uygun bildirimin sağlanabilmesi, Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıların faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve satış sonrası operasyonların gerçekleştirilmesi, Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap 'a erişim sağlanması ve Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap 'un kullanılması amaçları ile sınırlı olarak işleyebilecektir.

Tebliğ ve Kanun uyarınca,
   •   kanunlarda açıkça öngörülmesi,
   •   fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
   •   bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
   •   Firma'nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
   •   ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
   •   bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
   •   ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
   •   açık rızanız hukuki sebepleri ile Firma, kişisel verilerinizi, Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir

Firma'ya sağladığınız kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Firma'nın yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Firma'ya daha önce bildirilen ve Firma'nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap  e-posta adresi üzerinden Firma'ya ulaşabilirsiniz) veya oluşması halinde başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Firma'ya iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap  - OZAN ÖZEN Gayrimenkul Emlak Enerji Tesis Yönetimi

Site Telif Hakları

·   Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm döküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

·   Site içinde yer verilen hukuki çalışma ve incelemelerin her türlü hakları sayfada ismi zikredilen eser sahiplerine aittir. Eser sahibinin isminin zikredilmediği durumlarda, haklar Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesi Site Yöneticisine aittir. Bu siteden faydalanan konuklarımız, sitenin telif hakkı konusunda eser sahiplerinin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş eserler, sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Site içinde yer alan dökümanlar eser sahiplerinin, eser sahibinin ismi yoksa Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesi Site Yöneticisinin önceden verilmiş açık muvaffakati olmaksızın başka internet siteleri içine ya da medyalara kopyalamaz.


Site Yararlanma Koşulları, Çekinceler, Site Sözleşmesi:

1.   Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesi içinde yer alan tüm bilgi ve dökümanlar amatör amaçlarla ve Türk Hukukçuları ve Bina Yöneticilerine yararlı olması gayesiyle hazırlanmıştır. Her ne kadar bu sitenin gerek güncellenmesi gerek her türlü hazırlığı aşamasında son derece itina ve dikkat gösterilmekte ise de, Site içinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ve Site'den verilen linkler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez.
2.   Site içinde yer alan hukuki çalışmalar değerli hukukçular tarafından hazırlanmış ve pek çoğu yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılmış çalışmalar olduğundan bilimsel ve güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesi ve çalışma sahipleri, çalışmaların içerdiği bilgilerin güvenilirliği (ve özellikle güncelliği) konusunda hukuki bir güvence vermezler.
3.   Bu sayfalardan okuyucu olarak veya her ne suretle olsun yararlanan tüm konuklarımız, bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, talep, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettikleri ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumluluklarını gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt ederler.
4.   Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesi siteye üye seçiminde tek taraflı insiyatife sahibidir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten dilediği zaman çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği site olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır. Siteye üyeliği ücretli değildir ve dolayısıyla "site üyeliği" üye nezdinde hiçbir hak doğurmaz, tüketicinin korunması hakkında kanuna tabi değildir.
5.   Site iletişim platformlarına gönderilen mesajların yayın hakkı gönderim tarihi itibariyle Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesine geçer (bilimsel inceleme ve makaleler hariç). Site forum alanlarına ve email gruba gönderilen mesajların bilahare yayından kaldırılması yazarı tarafından talep edilemez.
6.   Siteye ziyaretçiler veya üyeler tarafından gönderilen mesajlar ve her türlü içeriğin yayını konusunda insiyatif site yönetimine aittir. Site yönetimi yayınlanan yazıların gerek gördüğünde içeriğini, görünümü, site içindeki yerini değiştirebilir veya yayından kaldırılabilir.
7.   Sitenin faaliyet ve hizmetleri ticari bir gaye taşımamaktadır ve site tüm bu faaliyetleri (ücretsiz email, forum, yazışma grubu, bülten, arama motoru) ve yararlanma koşullarını önceden bir duyuru yapmadan değiştirme ya da durdurma hakkını saklı tutar.
8.   Forumumuzun kalitesini korumak için kurallara aykırı mesajlar Alan ve Forum Yöneticileri tarafından forumdan ayrıca bir uyarı yapılmadan kısmen ya da tamamen silinmekte, gerekli görülen durumlarda mesaj sahibininin foruma, site üyelerine özel sayfalara ya da siteye girişleri ve katılımları sınırlanmakta veya tamamen kaldırılmaktadır.
9.   Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesi forum alanları "herkese açık" olarak değil, "özel nitelikte" tasarlanmıştır, üyelerin forum erişim ve yetkileri site yönetimince belirlenir, forumda yazışmak ya da forum ya da siteye erişim "hak" değil, "ayrıcalık"tır.
10.   Site üyeleri ve siteden yararlanan herkes Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesinin ilkelerine saygı duymak ve site kurallarına uymakla yükümlüdür.
11.   Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap  forumunda kabul ettiğiniz koşullar çerçevesinde; kesinlikle cinsellik, yanlış, yanıltıcı, yasa dışı örgütlenme, kırıcı, kişisel gizlilik haklarını ihlal edici, uluslararası hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti Yasaları'na aykırı içeriği olan iletiler gönderemezsiniz. Bunun yanı sıra, telif hakkı içeren dosya vb. materyalleri de paylaşamazsınız. Spam, flood, reklam, zincirleme mektup, grup pazarlama ve taciz kesinlikle yasaktır.
12.   Bilmelisiniz ki Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap  forumunun sahibinin veya yöneticilerinin, gönderilen içeriğin geçerliliğini kontrol edip onaylamaları imkansızdır. Lütfen şunu unutmayın; bizler atılan her iletiyi anında görüntüleyemeyiz ve iletilerin içeriği bizim sorumluluğumuzda değildir. Paylaşılmış/verilmiş bilgilerin hiçbirinin yararlı veya bütünleyici olduğunu garanti edemeyiz. Gönderilen iletiler yalnızca yazarın görüşlerini belirtir; forumun, forum ekibinin, ortaklarının veya forumun sahibinin görüşlerini değil. Eğer gönderilmiş bir iletinin sakıncalı olduğunu düşünüyorsanız, durumu derhal bir yöneticiye veya moderatöre bildiriniz. Forumun sahipleri ve forum ekibi, makul bir zaman çerçevesi içerisinde, sakıncalı olarak nitelendirilen içeriğin kaldırılmasına yönelik bir karar alma hakkına sahiptir. Bu tümüyle manuel olarak yürütülen bir süreç olduğundan dolayı lütfen iletilerin anında kaldırılmasının veya kısmen düzenlenmesinin mümkün olamayabileceğini unutmayın. Bunlar, üyelerin profil bilgileri için de geçerlidir.
13.   Yazmış olduğunuz mesajlardan şahsınız sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu forumu, forumla bağlantılı diğer web siteleri, forum ekibini ve ortaklarını zarara uğratmamayı ve oluşabilecek zararlardan korumayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu forumun sahipleri, forumu kullanış tarzınızın neden olduğu bir durumdan dolayı resmi bir şikayet alırsa veya yasal işlemler bunu gerektirirse, kimliğinizi (ek olarak, bu hizmeti kullanırken hakkınızda toplanmış olan diğer bilgilerinizi) açıklama haklarını saklı tutar.
14.   Kayıt esnasında size kullanıcı adı seçme özgürlüğü verilmektedir. Tavsiyemiz, isminizin size özgü ve etik olarak uygun olmasıdır. Kayıt etmek üzere olduğunuz kullanıcı hesabınızın parolasını gerektiğinde güvenlik ve doğrulama nedeniyle bir yönetici istisna olmak üzere hiç kimseye vermemeyi kabul etmiş sayılıyorsunuz. Bununla birlikte, başka bir kullanıcının hesabını kullanmamayı da kabul etmiş sayılıyorsunuz. Hesabınızın güvenliği için önerimiz, karmaşık ve eşsiz parolalar kullanmanızdır.
15.   Kayıt olup parolanızla giriş yaptıktan sonra ayrıntılı olarak bilgilerinizi girebilme imkanına sahip olabileceksiniz. Düzgün ve tutarlı bilgiler vermek, sizin sorumluluğunuzdadır. Forum yöneticileri verdiğiniz bilgilerde bir tutarsızlık veya etiğe aykırı bir durum tespit ederse, gerek uyararak gerekse uyarmaksızın bunları gidermek için bilgilerinizi düzenleyebilirler. Bu durumda bazı yaptırımlar uygulanabilir.
16.   Bilmelisiniz ki gönderdiğiniz her iletiyle birlikte IP adresiniz kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgi, foruma girişinizin engellenmesi gerekirse veya internet bağlantı sağlayıcınız (ISP) ile irtibat kurmak için kullanılabilir. Bu durum bu anlaşmanın önemli bir parçasını ihlal etmeniz halinde oluşabilir.
Not: Forum yazılımı, tarayıcınızın önbelleğine, kullanıcı adınız ve parolanız gibi hakkınızdaki küçük bilgileri içeren çerez adında bir metin belgesi kaydeder. Bu bilgiler, SADECE foruma girişiniz için ve forumdan güvenli çıkışınız için kullanılır. Yazılım, bilgisayarınızdan, sözü edilen bu bilgiden başka hiçbir formatta veri almaz ve bilgisayarınıza bir veri göndermez.


Tüm İnternet Forumlarına Özgü Genel Etik Kuralları:
1.   Mesajlarınızın konu bölümlerini ayrıntılı yazarak tüm okuyucular için forumu ve mesajınızı daha anlaşılır kılınız.
2.   Çok kısa ya da anlamsız mesaj göndermeyiniz. Mesajlarınızın anlaşılabilir olması için ifade bütünlüğü, noktalama işaretleri ve gramer kurallarına dikkat ediniz. Unutmayınız bir mesajın değeri okuyucularının anladığı kadardır!
3.   Duygu ve ifadelerinizi daha iyi anlatabilmek için SMILEY olarak adlandırılan simgeleri kullanınız.
4.   Mesajlarınızı internette bağırmak ve saygısızlık ifade olarak görülen ve okunabilirliği azaltan BU ŞEKİLDE TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE yazmayınız.
5.   Mesajlarında renklendirme, kalın yazma, italik yazma, altı çizili yazma, farklı yazı tipi ve boyutu kullanma gibi özellikleri makul ölçülerde ve sadece vurgu gerektiren yerler için kullanınız, mesajınızın tamamında veya büyük kısmında kullanmayınız.
6.   İnternet forumlarında bir sorunun yanıt alabilme olasılığı soruyu soranın sorusunda gösterdiği gayretle DOĞRU orantılı, yanıt verenden yanıt için beklediği gereken çaba ile ise TERS orantılıdır! Soru soranın hiçbir gayret içinde olmadan özensiz bir kaç cümle ile sorduğu soru, yanıt verenin dakikalarını ayırıp ayrıntılı yanıt vermesini gerektiriyorsa sorunun yanıt alma olasılığı yok denecek kadar azdır.
7.   Foruma bir soru yöneltiyorsanız, lütfen kendinizin bildiğiniz konularda (bu ya da başka forumlarda) kaç kişiye yardımcı olduğunuzu göz önüne alınız. Tek taraflı bir bilgi akışı her forumun ruhuna aykırı olduğundan, internetteki tüm forumların temeli KARŞILIKLI yardımlaşmadır. Diğer forum üyelerinin sorularını yanıtlamak veya bildiğiniz konularda yazışmalara katılmak, siz diğer üyelerin görüşlerine müracaat ettiğinizde sizin yanıt alma şansınızı da arttıracaktır.


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesi Forum Kuralları:
1.   Foruma gönderilecek mesajlar yukarıda belirtilen "internet forumlarına özgü genel etik kurallarına" uygun olmalıdır.
2.   Bir mesaj sadece ilgili TEK alana gönderilmelidir. Birden fazla alanla ilgili gözüken mesajlar en çok ilgili bulunduğu alana gönderilmelidir. Aynı konu birden fazla kez açılmamalıdır.
3.   Alanlara konusu dışında mesaj gönderilemez.
4.   Forumlara politik veya dini konularla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili mesaj gönderilemez.
5.   Üyeler arasında sert tartışma ve polemikler yaratacak mesajlar foruma gönderilemez.
6.   Site/forum kuralları, site/forum yönetimi ve yöneticileri ilgili görüş, öneri, eleştiri, şikayet, tavsiye niteliğindeki mesajlar ile yönetici uyarılarına yanıtlar özel mesaj, e-posta veya Site ve Forum Yöneticileriyle İletişim alanı kullanılarak site veya forum yöneticilerine gönderilmelidir. Forum içindeki diğer alanlarda ve mesajlarda bu tip konulara yer verilemez.
7.   Forum Alanlarımız -konusu ve katılımcılarının konumları- gereği internetteki diğer forumlardan daha ciddi ve düzeyli niteliktedir. Üye mesajlarının üslubu, içeriği, diğer üyelere hitabı ve benzeri konularda forum teamüllerine ve Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Sitesi geleneklerine uygun yazışma yapılması beklenir.
8.   Diğer site üyeleri, site yönetimi veya hukukçu meslektaşlar tarafından nezaketsiz, gayrı-ciddi, kırıcı, gereksiz sert, saygısız veya hakaret niteliğinde kabul edilecek mesajlar ile küfür, argo vs. özensiz ve istenmeyen ifade veya üslup içeren mesajlar forumda gönderilemez. Foruma gönderilecek tüm mesajların hukukçu meslektaşların mesleki yazışma teammüllerine uygun nitelikte olması beklenir. Mesajlar düzgün bir Türkçe'yle ve "Chat Dili" kullanılmadan yazılmalı, yorum ve görüşler ciddi, objektif, hukuki, gerekçeli ve özenli olmalıdır.
9.   Mesajlarda bir olay anlatıyorsa, olay içinde olumsuz şekilde nitelenen kişi, kuruluş ve marka isimlerini gizlenmeli ve forum teşhir amaçlı kullanılmamalıdır.Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.